Exprese onkogenu C-ERBB-2 a mutace onkogenu k-ras u nádorů slinivky břišní. Korelace s klinickým průběhem a patologickými chrakteristikami

flag

Klin Onkol 2000; 13(5): 167-170.

Souhrn:
Východisko: Mutace onkogenu K-ras je nejběžnější genetickou odchylkou nádorů slinivky břišní, vyskytuje se u více než 80% nádorů. Míra exprese onkogenu c-erbB-2 kolísá u těchto nádorů mezi 19 a 82 %.
Soubor a cíl studie: U 32 nemocných s nádory podjaterní krajiny (28 - karcinom pankreatu, 3 - neuroendokrinní nádory, 1- karcinom Vaterské papily) byl studován vliv exprese onkogenu c-erbB-2 a mutace alely onkogenu K-ras ve vztahu k rodinné zátěži, času od vzniku prvních symptomů do diagnózy, velikosti nádoru a TNM stádiu nemoci v době operace, ke gradingu nádoru, k rozsahu operačního výkonu a k celkovému přežití.
Výsledky: U vzorků nemocných s karcinomem exokrinní části pankreatu byla pozorována zvýšená exprese onkogenu c-erbB-2 ve 21,4 % (6/28) a mutace onkogenu K-ras v 56 % (13/23). U nádorů neuroektodermových nebyla nalezena ani zvýšená exprese onkogenu c-erbB-2 ani mutace onkogenu K-ras. U karcinomu Vaterské papily byla zaznamenána zvýšená exprese c-erbB-2, nikoliv však mutace alely genu K-ras. Zvýšená exprese onkogenu c-erbB-2 byla statisticky významně
(log rank: p = 0, 0297, Breslow: p = 0, 0184) spojena se zhoršeným přežitím nemocných. Ostatní studované vztahy nedosáhly v univariantní analýze statistické významnosti.
Závěr: Ve studovaném souboru pacientů s karcinomem pankreatu je overexprese
onkogenu c-erbB-2 nepříznivým prognostickým faktorem.

Plný text v PDF