Klin Onkol 2001; 14(2): 46-50.

Souhrn: Myelomové buňky vykazují značnou fenotypickou heterogenitu. Všechny plazmatické buňky exprimují CD38 ve vysoké denzitě (CD38++). Syndecan-1 (CD138 antigen) byl detekován na monoklonální populaci CD38+CD45a CD38+CD45dim+ a byla prokázána heterogenita v jeho expresi. Cílem naší práce bylo připravit vitální buněčnou suspenzi o vysoké čistotě myelomových buněk pomocí imunomagnetické separace. Vitalita buněk není procedurou významně ovlivněna, čehož lze s výhodou využít v experimentech vyžadujících kultivaci těchto buněk. K separaci bylo použito osm vzorků aspiračních biopsií pacientů s mnohočetným myelomem. V naší laboratoři jsme zvolili dva způsoby separace myelomových buněk: pozitivní selekci CD138+ buněk a kombinaci deplece CD45+ buněk s pozitivní selekcí CD138+ buněk z frakce CD45. Vitalita vyseparovaných buněk (medián, rozpětí) byla 98,0% (97,0%-99,0%), čistota dle flowcytometrické detekce CD138 v jednokrokové proceduře (medián, rozpětí) byla 78,9% (74,9%-87,4%), ve dvoukrokové proceduře 84,3% (74,8%-94,5%). Morfologické hodnocení čistoty jedné jednokrokové procedury s výsledkem 99,6 % a jedné dvoukrokové procedury se 100,0 % plazmatických buněk ukazuje na preferenční kontaminaci plazmatickými buňkami, které nenesou znak CD138. Pomocí imunomagnetické separace jsme ze vzorku kostní dřeně pacienta s mnohočetným myelomem připravili buněčnou suspenzi o vysokém zastoupení vitálních myelomových buněk s širokou využitelností v experimentální oblasti.

Plný text v PDF