Klin Onkol 2001; 14(3): 102-105.

Souhrn: Východiska: Non-hodgkinské lymfomy (NHL) představují heterogenní skupinu nádorů. které charakterizuje
značná rozdílnost chování uvnitř jednotlivých histologických kategorií. Možnosti léčby těchto chorob jsou dnes velmi široké. Výběr odpovídajícího druhu a intenzity terapie na základě stanoveného individuálního rizika výrazně ovlivňuje nejen prognózu nemocných. ale také kvalitu života v průběhu léčby a po ní. Typ studie a soubor: V souboru 123 nemocných
s různými histologickými subtypy NHL byl retrospektivně zhodnocen přínos vybraných prognostických parametrů hla
diny laktát-dehydrogenázy (LDH), hodnoty ß2-mikroglobulinu ( ß2M), sérové tymidinkinázy (sTK) a mezinárodního prognostického indexu (lPI) k stratifikaci léčebňého přístupu u těchto chorob. Data byla statisticky analyzována za použití Pearsonova korelačního testu, párového T -testu a chí kvadrát testu. Metody a výsledky: Byl potvrzen statisticky silný vztah hodnot ß2M, s-TK a kategorií IPI k počtu dosažených léčebných odpovědí. V souboru nemocných s IPI 2 hladina ß2M≥ 3,0 mg/l zřetelně odlišila skupinu rizikových nemocných dosahujících jen omezeného počtu léčebných odpovědí.
Index LDH a ß2M nepřinesl novou podstatnou informaci ve srovnání s kombinací výpovědních hodnot IPI a ß2M. Ve skupině nízce maligních lymfomů byla potvrzena aplikovatelnost IPI, i když jen menší část nemocných spadala do vyšších rizikových kategorií. Závěry: Autoři potvrdili nutnost prognostické stratifikace nemocných s NHL ve vztahu k zamýšlenému typu a intenzitě léčebného postupu. Za základní, snadno dosažitelné a univerzální prognostické ukazatele považují hodnotyIPI, ß2M a s-TK.

Plný text v PDF