Význam prognostíckých faktorů při volbě optimální léčebné strategie u non-Hodgkinských Iymfomů

flag

Klin Onkol 2001; 14(3): 85-89.

Souhrn: Non-hodgkinské lymfomy představují nesourodou skupinu nádorových onemocnění. Mezi jejich charakteristické rysy patří variabilita průběhu choroby nejen mezi odlišnými histologickými jednotkami, ale také uvnitř nich. K výběru optimálního druhu a intenzity terapie je nutno zhodnotit individuální riziko nemocného. K tomuto posouzení slouží jednotlivé prognostické faktory nebo prognostické indexy. Za základní prognostické parametry jsou dnes považovány věk nemocného, stav jeho fyzické výkonnosti, stádium choroby, postižení extranodálních orgánů a hodnota laktát-dehydrogenázy. Tyto faktory vytvářejí Mezinárodní prognostický index (lPI), který se začíná používat jako standardní prognostický ukazatel pro všechny typy non-hodgkinských lyrnfomů. Z nových prognostických znaků se zdají být důležité zejména hodnota B2-mikroglobulinu, indikátory proliferační aktivity nádorových buněk a genetické změny

Plný text v PDF