Onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 216.

Zápis ze zasedání Výboru ČOS JEP ze dne 16. 10.2001


Přítomni: prof. Klener, prof. Vorlíček, prof. Koutecký, doc. Petruželka, doc. Žaloudík, prim. Fischer, prim. Šmelhauz, prim. Jelínková, dr. Přibylová, dr. Drbal.


 1. Kontrola zápisu

  Splněny všechny body, zbývá zpráva doc. Žaloudíka, který byl minule nepřítomen.
  • a) doc. Žaloudík informoval o jednáních a zasedání přípravného výboru chirurgické sekce ČOS.
   V červnu 2001zasedal přípravný výbor, přítomni zástupci výboru ČOS a chirurgické společnosti. Následně 19.9.2001 výbor projednal návrhy chirurgické společnosti, vyjádřil podporu ustanovení této sekce v rámci ČOS a styčnou osobou byl zvolen prof. Duda. Volby výboru sekce by měly proběhnout do konce roku 200 1.
  • b) Informace doc. Žaloudíka o schůzce na Mzd (13. 9. 01) a AV (18.9.01) týkající se devitalizace.
   Vstup pacientů do studie byl zastaven (celkem 45 nemocných, 21 kolorektální ca, 24 maligní melanom, 14 zemřelo s progresí nádoru, u žádného nebyly pozorovány známky regrese nádoru). Nebyly zaznamenány závažné projevy toxicity této metody.
  • c) nelze zatím odpovědět na žádosti zdravotních radů z kraje Ústí a Liberec o doporučení odborných garantů pro obor. Není možno zjistit, kdo má odbornou kvalifikaci atestaci v oboru klinická onkologie.
 2. Stanovisko ke koncepci oboru klinická onkologie


  Opraveny chyby, které byly na Webu MZ, na které již bylo poukazováno.
  Změny a doplnění v poslední verzi koncepce oboru: Str. 6 D 23 Jiné nezhoubné novotvary kůže Str: 7 přidává se: R 59 Lymfadenopatie
  Str. 8 'Právní předpisy výlučně se vztahující k oboru
  Koncepce oboru klinické onkologie. Metodické opatření č.5
  Věstník MZČSR část 1-4, z 30. 4.1986 = stará koncepce, ale dosud platí
  Výnos MZČSR č.25/1978: Zavedení mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 10. revize z roku 1992
  TNM klasifikace zhoubných novotvarů pro stanovení rozsahu onemocnění, 5. vydání 1997, česká verze 2000 MKN-O, Mezinárodní klasifikace nemocí-onkologie pro histopatologické a cytologické hodnocení Novotvarů. 2. vydání česká verze
  Metodika NZIS-MN č.61 z roku 1999
  Registr novotvarů . Pokyny vyplňování a sběr vstupních dat, ÚZIS 1986 (MKN dg 230-239)
  Výnos o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a o povinném hlášení novotvarů. Věstník MZSV ČSR 3/1989 (sb. 19/1988). Sb. Zák. č. 58/97 o lázeňské léčbě.
  Str. 15 Funkční specialiazce v klinické onkologii (ordinář)-náplň funkce ordináře bude stanovena pro jednotlivé obory individuálně .
  Str. 18 pod bod 3.4. a 3.6. doplnit SIOP
  Opravy a doplnění a následné rozeslání všem členům výboru k připomínkování p. Amirouche.

 3. Stanovisko ke koncepci oboru radioterapie


  vypracuje a rozešle prim Fischer, doplňky dr. Drbal
 4. Mammární screening

  akreditacní podmínky pro pracoviště mammárního screeningu s dodá doc. Žaloudík a doc. Petruželka.
 5. Členská základna již činí 512 členů.

  Byli přijati tito nový členové:

  MUDr .Radek Malík, Onkologická klinika VFN

  MUDr .Marcela Kuželová, Onkologické centrum, Zlín

  MUDr.Wendrinski Adam, Baťova nem., Zlín

  MUDr.Zábojníková Michaela, Baťova nem., Zlín

  MUDr.Pospíšilová Markéta, Baťova nem., Zlín

  MUDr.Bárková Jana, Baťova nem., Zlín

 6. Zvýšení částky na členské příspěvky.

  Výbor odhlasoval zvýšení částky na členské příspěvky v roce 2002 na 300 Kč, tento poplatek bude zahrnovat předplatné Klinické onkologie
 7. Informace


  ČLS udělila cenu Společnosti za rok 2000 monografii: Vorlíček J., Vyzula R. Onkologie pro praxi,nakl.Grada-A vicenum, Praha
  komise předsednictva ČLS JEP udělila v roce 2001 cenu ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci doc.Abrahámové za publikaci Atlas nádorů prsu.
 8. Pro příští rok přebírá výbor ČOS JEP záštitu nad akcemi: 18. -19. 1. 2002 onkologie v gynekologii a mammologii, Brno Březen 2002 IV. dny průtokové cytometrie

  29. 31. květen 2002 BOD, program:


  • Den 1: NOR, Molekulární dg, SZP preventivní onkologické vyšetření
  • Den 2: Kvalita a ekonomika péče, SZP Kvalita a efektivita péče
  • Den 3: Onkochirurgie pánevních orgánů, SZP Kvalita života

  26. březen 2002- VII. den prof. V. Staška program:

      Úloha radioterapie u karcinomu prsu
  Přednáškový sál Price Waterhouse Coopers,
  Kateřinská 32, Praha 2


  17.-20. 10. 2002 JOD IX. Jihočeské onkologické dny

      Nádory čípku děložního, pochvy a vulvy, Český Krumlov


 9. Korespondence:


  • a) Dr.Morávková, Dr.Šilhanová informovaly dopisem výbor ČOS o získání finančního krytí na překlad MKNO, Mzd na překlad uvolní peníze
  • b) Dr.Březovský žádá seznam center komplexní onkologické péče vyřízeno
  • c) UlCC kongres Oslo červen 2002
   Návrhy na členy výkonného výboru reference na příští schůzi Dr. Drbal
  • d) Radiologická společnost žádá o zařazení mimo paušální platby u následujících výkonů: superselektivní mikroembolizace, zavádění port. katetru, termoablace tumoru. Výbor ČOS souhlasí.

 10. Různé:


  • a) Informace o změně vedení v MOU doc. Žaloudík je nyní zástupcem ředitele, tímto od 1.10.01 Doc. Vyzula.
  • b) Výbor ČOS byl požádán dr. Jelínkovou o iniciaci revize pravidel pro aplikaci trastuzumabu od ledna 2002
  • c) Dr. Jelínková navrhuje pro rekvalif1kační náplň kurzů praktických lékařů následující témata: riziková onemocnění, vyloučení zhoubného novotvaru, základní principy onkologické terapie, léčba nežádoucích účinků, terapie bolesti.


Prof. MUDr.Pavel Klener, DrSc., předseda

Doc. MUDr.Luboš Petruželka, CSc., vědecký sekretář

Plný text v PDF