Klin Onkol 2001; 14(6): 181-185.

Souhrn: Velké procento chirurgicky neresektabilních jaterních malignit a jejich špatné ovlivnění jinými terapeutickými modalitami vytváří nutnost hledání nových léčebných prostředků. V současnosti jsou rozvíjeny metody genové léčby. Pro nepřesvědčivé výsledky s replikace neschopnými viry, které jsou používány jako nosiče terapeutických genů, jsou dnes zkoušeny také replikačně kompetentní viry. Tyto jsou upravovány k selektivnímu napadení a ničení nádorů. Z onkolytických virů vstupují v léčbě jaterních malignit do fáze prvních klinických zkoušek geneticky upravené adenoviry a herpesviry. První preklinické i klinické studie potvrzují předpoklady jejich budoucího klinického využití. Cílem tohoto článku je podat přehled současných poznatků v možnostech ovlivnění jaterních malignit onkolytickými viry.

Plný text v PDF