Klin Onkol 2002; 15(2): 58-63.

Souhrn:
Východiska a cíl: Trojrozměrná konformní radioterapie (3D-CRT) je účinnou metodou v léčbě řady malignit. Vyhodnotili jsme incidenci a prediktory akutní toxicity u pacientů léčených 3D-CRT pro lokalizovaný karcinom prostaty.
Materiál a metody: V období od prosince 1997 do června 1999 jsme pomocí 3D-CRT léčili 102 pacientů s T1-T3 karcinomem prostaty. 81 pacientů bylo ozářeno dávkou 70 Gy (ICRU), zatímco 21 pacientů s T3 tumorem obdrželo 74 Gy. Klinický cílový objem (CTV) zahrnoval prostatu a bazi semenných váčků (T1, T2) nebo prostatu a celé semenné váčky (T3). Plánovací cílový objem (PTV) byl vytvořen přidáním lemu 10 mm (15 mm kraniokaudálně) k CTV. Pole byla individuálně tvarována pomocí vícelistového kolimátoru. Akutní gastrointestinální (GI) a genitourinární (GU) toxicita byla hodnocena podle skórovacího systému EORTC/RTOG. Zaznamenávali jsme trvání obtíží po ukončení radioterapie (<4 týdny versus ≥4 týdny). Zkoumali jsme vztah mezi parametry objemových histogramů (DVH) a akutní toxicitou.
Výsledky: Většina pacientů neměla žádné nebo pouze mírné (stupeň 1) projevy akutní toxicity. Léky ke zmírnění GI a GU symptomů (stupeň 2) vyžadovalo 29/102 (28.4%), respektive 12/102 (11.8%) pacientů. Zaznamenali jsme pouze jeden případ GI toxicity 3. stupně (1.0%). Závažná GU toxicita (stupeň 3 a 4) se vyskytla u 6/102 (5.9%) pacientů. Neprokázali jsme žádný vztah mezi incidencí a závažností akutní toxicity a věkem, stádiem, dávkou (70 Gy versus 74 Gy), invazivním výkonem v anamnéze (transuretrální resekce prostaty TURP, transvezikální prostatektomie pro benigní hyperplázii prostaty TVPE) a pánevní lymfadenektomií. Nepozorovali jsme souvislost ani mezi DVH parametry a akutní toxicitou. Významný vztah byl zaznamenán mezi trváním akutní GU toxicity a invazivním výkonem (TURP nebo TVPE) v anamnéze. Obtíže přetrvávaly déle než 4 týdny u 48.0% pacientů s pozitivní anamnézou oproti 26.0% pacientů s negativní anamnézou (p=0.03). Interval mezi TURP/TVPE a zahájením radioterapie neměl vliv na GU toxicitu.
Závěr: Incidence závažných akutních komplikací byla v našem souboru pacientů přijatelná. Invazivní výkon (TURP nebo TVPE) předcházející radioterapii byl spojen s prolongovanou akutní genitourinární toxicitou.

Plný text v PDF