Klin Onkol 2002; 15(2): 67-71.

Souhrn:
Východisko: Nová léková forma megestrol acetátu, perorální suspenze, může být účinným stimulátorem chuti k jídlu u nemocných s nádorovou anorexií, kteří trpí poruchou polykání, chronickou nevolností a nebo je pro ně užívání většího množství tablet jinak obtížné.
Typ studie a soubor nemocných: Autořii hodnotí v prospektivní studii vliv suspenze megestrol acetátu na kvalitu života a ukazatele nutričního stavu u 19 nemocných s pokročilými nádory plic a zažívacího traktu, provázenými kachektizací, u nichž již byly vyčerpány možnosti protinádorové léčby.
Výsledky: Suspenze megestrol acetátu v jednorázové denní dávce 480-840 mg podávané ráno po dobu 2-12 týdnů byla nemocnými dobře tolerována. Celková kvalita života hodnocená dotazníkem QLQ-C30 byla po měsíci terapie zlepšena u 60% léčených. Podle vizuální analogové škály bylo zlepšení apetitu signifikantní již po 14 dnech terapie (p = 0,0001) a přetrvávalo v dalším průběhu léčby. Trend ke zvýšení tělesné hmotnosti s mediánem rozdílu +3,4 kg byl patrný po 2 měsících léčby, kdy mělo 73% nemocných hmotnost vyšší proti vstupní hodnotě, i když rozdíl nedosáhl statistické významnosti. Autoři upozorňují na signifikantní pokles ranní kortisolémie přetrvávající po celou dobu léčby megestrol acetátem (p=0,0004), který ukazuje na průvodný útlum hypothalamo-hypofyzární osy a riziko rozvoje hypokorticismu v případě současného stresu a nebo při náhlém vysazení léku.
Závěr: Perorální suspenze megestrol acetátu může být efektivní paliativní terapií syndromu nádorové anorexie s kachexií u mnoha nemocných s velmi pokročilým nádorovým onemocněním.

Plný text v PDF