Nové poznatky z molekulárnej biológie germinatívnych tumorov.

flag

Klin Onkol 2005; 18(3): 84-88.

Abstract:Germinatívne tumory (GT) sú nádory senzitivně na systémovú chemoterapiu, s možnosťou vyliečenia až 80% paci-entov v metastatickom stádiu. Poznanie příčiny senzitivity GT na molekulárnej úrovni, móže byť přínosné aj v liečbe iných metastatických nádorov. Autoři sa v práci sústreďujú na najnovšie pokroky v oblasti molekulárnej biologie germinatívnych nádorov. Hoci přesný mechanizmus nádorovej transformácie nie je známy, množstvo dóležitých génov bolo identifikovaných ako p53, c-KIT, cyklín D2, EGFR, GRB7, VEGF. Napriek vysokej úspěšnosti liečby časť pacientov ochoreniu nakoniec podlah-ne. Identifikácia mechanizmov rezistencie u GT na molekulárnej úrovni a ich ovplyvnenie modernou liečbou na báze monok-lonálnych protilátok a targetovej liečby malými molekulami m6že ďalej zlepšit prežívanie postihnutých pacientov.

Plný text v PDF