Klin Onkol 2005; 18(3): 80-83.

Východisko: Zvýšení aktivity telomerázy je pozorováno u řady zhoubných nádorů. Cílem práce bylo vyhodnotit aktivitu u nemocných s mnohočetným myelomem včetně zhodnocení prognostického významu stanovení telomerázové aktivity.
Typ studie a soubor: Zkoumali jsme prognostický význam telomerázové aktivity u mnohočetného myelomu.
Metody a výsledky: Pro analýzu byly připraveny CD138+ myelomové buňky izolované celkem od 130 nemocných s mnohočetným myelomem. Deset vzorků kostní dřeně od nemocných s monoklonální gamapatií nejasného významu tvořily kontrolní soubor reprezentující málo aktivní onemocnění. Aktivita telomerázy byla analyzována u souboru 34 nemocných s mnohočetným myelomem s vysokou čistotou CD 138+ populace buněk (medián 95,5 %; rozptyl 50,0-100,0 %). Pozorovali jsme výraznou heterogenitu v telomerázové aktivitě. Index pro aktivitu telomerázy v souboru pacientů s mnohočetným myelomem byl 0,80; pro pozitivní frakci 0,92 a negativní frakci 0,68. U pacientů s novou diagnózou byl index telomerázy v pozitivní frakci 1,18 a v negativní frakci 0,81. V kontrolním souboru pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu byla minimální telomerázová aktivita pozorovaná jen v 20,0 % (2 z 10) případů. Index aktivity telomerázy (0,20) byl výrazně nižší než u nemocných s mnohočetným myelomem s hraniční statistickou významností i u tak malého souboru nemocných (p=0,054). Nepozorovali jsme korelaci mezi aktivitou telomerázy a standardními prognostickými parametry u mnohočetného myelomu. Podobně tomu bylo u korelace s parametry dlouhodobého přežití. Závěr: Výsledky ukázaly, že aktivita telomerázy v kostní dřeni pacientů s mnohočetným myelomem není specifická pro frakci CD138+. Tato skutečnost snižuje možnost využití tohoto parametru pro prognostické účely.

Plný text v PDF