ECCO 13 The European Cancer Conference.

flag

Klin Onkol 2006; 19(1): 37.

Největší evropský onkologický kongres tohoto roku byl uspořádán v obrovském komplexu Le Palais Des Congre de Paris v centru Paříže poblíže Vítězného oblouku a za účasti asi 12 tis. účastníků. Jednání kongresu probíhalo paralelně ve více sálech a v možnostech jedince nebylo reálné celý program absolvovat. V následujícím textu se věnuji některým novinkám, zajímavostem a postřehům především z oblasti radioterapie.Karcinom prsu Kanadská studie na souboru 1234 pacientek srovnává výsledky ozařování celého objemu prsu standardní frakcionací 25x2,0 Gy (během35dnů)sfrakcionací42Gy/16frakcí(16x2,62Gy)během 22 dní u pacientek po parciální mastektomii. Výsledky tříletého sledování v přežití a kosmetické výsledky jsou ekvivalentní. K obdobným výsledkům dospěla i anglická studie na souboru 1410 pacienteksrovnávající25x2,0Gy,13x3,0Gya13x3,3Gy během 5-ti týdnů. Na konferenci byla jedna sekce věnována otázce parciálnímu ozáření prsu jen lůžka tumoru. Závěr jednání nepotvrdil tuto metodu jako rutinní způsob radioterapie po parciální mastektomii pro karcinom prsu. Hodně diskuse se věnovalo také indikaci ozáření svodné lymfatické oblasti při pozitivitě 1-3uzlin.
Řada pracovišť tuto indikaci nepovažuje za chybnou. V edukačním programu bylo také byly referovány tři studie ,jejichž výsledky byly zveřejněny v letošním roce a které nepotvrdily zvýšené riziko závažných vedlejších účinků léčby ionizujícím zářením při současné aplikaci tamoxifenu. Na konferenci zazněly také práce popisující efektivitu metronomického podávání chemoterapie
(orální cyklofosfamid či metotrexát, paklitaxel) jako konsolidační léčba trvající až jeden rok po aplikaci základní řady adjuvantní kombinované chemoterapie. M. Overgaard uvedla výsledky rozsáhlé dánské studie na souboru 3 083 pacientek 8% riziko lokálního relapsu u pacientek 2. a 3. klin. stádia s adjuvantní radioterapií a 41% riziko lokálně regionálního relapsu u pacientek léčených pouze systémovou terapií. Francouzští autoři zveřejnily výsledky statistické studie vyhodnocující na souboru 16 705 pacientek vznik duplicitních karcinomů po ozáření při karcinomu prsu. Signifikantně byla zvýšena incidence pouze sarkomů a karcinomů plic. Opakovaně ve více sdělení zaznělo efektivní využití polohy při ozařování prsu na břiše či na boku z hlediska prevence ozáření kritických orgánů.
Nádory mozku
Kontrolované randomizované studie potvrdily efektivitu v léčebných výsledcích konkomitaního podání temozolomidu s radioterapií u high grade gliomů v adjuvantním podání. U dětí s mozkovými PNET tumory po resekci R0M0 v rámci randomizované studie SIOP jsou hodnoceny výsledky dvou skupin jen s adjuvantní chemoterapií a chemoradioterapií. Na konferenci zazněla práce japonských autorů využívající IMRT techniky s integrovaným boost ozářením u maligních gliomů
(soubor zatím 12 pacientů).

Karcinom prostaty
Na konferenci byly mj. popisovány výsledky akcelerovaných režimů ve srovnání se standardní frakcionací, např. 20x2,62 Gy vs. 33x2,0 Gy, nebo s frakcionací 5x3,0 Gy do celkových dávek
57 Gy, 60 Gy či 66 Gy. Nebylo zjištěno významnějších rozdílů v pozdní toxicitě. Za akceptabilní režim lze pokládat i 6x6 Gy, 2x týdně . Tyto alterované režimy frakcionace jsou prováděny v rámci studií fáze I-III. Na základě výsledků EORTC studie 22911, jejíž výsledky byly na konferenci předneseny, je indikováno pooperační ozáření lůžka tumoru (50+10 Gy) při pozitivních okrajích po radikální prostatektomii u stádia pT3. V otázce neoadjuvantní hormonální terapii před a během kurativní radioterapie u pacientů se středním rizikem převládá názor aplikovat „short course“ androgenní suprese (celkem 4 měs. před radioterapií) než dlouhodobé (2 roky) podávání antiandrogenů po provedení radioterapie. Z nových možností léčby u hormonodependentních karcinomů prostaty jsou ve studiích zkoušen atrasentan selektivní antagonista endotel-A receptorů, dále Bevacizumab a vakcina APC8015 (Provenge) .

Karcinom konečníku
V edukační přednášce zaznělo, že už dávka 30 Gy/ekv. znamená statisticky signifikantní redukci rizika lokální recidivy onemocnění(dávka5x5Gyodpovídá37,5Gy/5x2,0Gy).Vrámci jednání konference byly uvedeny další výsledky známé švédské studie s předoperační radioterapií 5x5,0 Gy (medián sledování 13 let). Míra lokální recidivy u ozařovaných pacientů byla
9%, u pouze operovaných 26%. Specificky pro karcinom přežitíjeuozařovanýchpacientů72%vs.62% u neozařovaných.Řada sdělení se věnovala neoadjuvantnímu podání capecitabinu konkomitantně s radioterapií s nadějnými výsledky.

Karcinomy hlavy a krku
Bourhis ve svém sdělení na základě metaanalýz pokládá konkomitantní chemoradioterapii za efektivnější metodu léčby než neoči adjuvantní chemoterapii. Autoři sdělení z Aarhusu působivě na CT snímcích předvedli riziko odložení zahájení radioterapie (medián 28 dnů), které má za následek v řadě případů (58%) významné zvětšení objemu tumoru.

Varia
Ve sdělení autorů z Nizozemí bylo uvedeno 25% riziko snížení funkce levé ledviny po ozáření lůžka tumoru po gastrektomii pro karcinom žaludku dávkou 45 Gy.
J. Overgaard v sekci prevence pozdních vedlejších účinků radioterapie pokládá za nejdůležitější přesné (3D) plánování radioterapie a použití adekvátní ozařovací techniky. Z medikamentózních preparátů potvrdil význam v prevenci pozdních změn aplikaci vitaminu E a pentoxifylinu. Význam statinů v této otázce není potvrzena. V oblasti stereotaxe bylo více prací zaměřeno na využití stereotaktické radioterapie v extrakraniálních lokalizací (tumory plic, obratlů, jater).
Závěrem lze snad konstatovat, že kongres provázelo po většinu dnů krásné slunečné počasí a nebyl poznamenán pyromanskými nepokoji v předměstí Paříže.

Plný text v PDF