Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 346-350.

Souhrn
Rychlý rozvoj genomických technologií v posledních letech napomohl k lepšímu pochopení změn, které probíhají v rakovinné buňce na úrovni genomu. Skutečnými vykonavateli buněčných funkcí jsou však proteiny kódované genomem. Přímá analýza souboru proteinů buňky proteomu má proto velký význam pro pochopení procesu karcinogeneze a také v diagnostice. Celkový buněčný proteom v klinických vzorcích studuje klinická proteomika, jejímž cílem je identifikovat a charakterizovat proteiny zapojené do vzniku a vývoje onemocnění. V onkologii se tato nová disciplína zaměřuje na identifikaci proteinů, které by mohly sloužit jako biomarkery onemocnění pro včasnou diagnosu, a také na studium vlivu terapeutik a nalezení nových terapeutických cílů. Rakovina je značně heterogenní a proměnlivé onemocnění a pro její výzkum i diagnostiku je zapotřebí zavedení vysokokapacitních proteomických přístupů. Proteinové čipy tyto požadavky splňují, neboť umožňují paralelní stanovení mnoha parametrů v minimálním množství vzorku v rámci jediného experimentu. Tato technologie je využitelná nejen pro identifikaci a kvantifikaci proteinů, ale i pro jejich funkční analýzu.

Plný text v PDF