Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě nádorů ORL oblasti. Výsledky ÚRO 2002-2005.

flag

Klin Onkol 2007; 20(3): 248-252.

Východiska: Zhodnocení toxicity a efektivity chemoradioterapie s týdenním podáním cisplatiny u loko(regionálně) pokročilých karcinomů ORL oblasti. Typ studie a soubor: Od 1/02 do 11/05 bylo léčeno v ÚRO 103 pacientů (pac.). Nejčastěji se jednalo o karcinom orofaryngu, převládaly nádory IV.stádia (85%). Radioterapie proběhla režimem 70 Gy/7 týdnů/35 frakcí resp. 72 Gy/6 týdnů/konkomitantní boost v případě samostatné léčby nebo po R1/2 resekci, nebo 60 Gy/6 týdnů/30 frakcí po R0 resekci. Všem pacientům byla podána konkomitantně cisplatina 40 mg/m2 týdně. Metody a výsledky: 87% pac. dosáhlo předepsané dávky záření. Medián dosažené dávky byl 70 Gy, medián počtu sérií chemoterapie byl 5. Mukozitida 3/4 stupně se vyskytla v 34%, neutropenie 3/4 stupně pak ve 30% a byla nejčastější příčinou ukončení chemoterapie. Pozdní toxicita byla akceptovatelná zahrnující většinou podkožní fibrózu a xerostomii 1/2 stupně. U 87 hodnotitelných pacientů bylo dosaženo 84% kompletních remisí. 1 a 2 letá předpokládaná lokoregionální kontrola byla 79% a 60%, 1 a 2 leté celkové přežití 64% a 52%, 1 a 2 leté bezpříznakové přežití 59% a 46%. Závěry: Konkomitantní chemoradioterapie s týdenním režimem cisplatiny je toxická, ale tolerovatelná a vysoce efektivní v dosažení iniciální odpovědi. I přesto zůstává celkové přežití nízké. Ke stanovení definitivních závěrů je nutný delší follow-up.

Plný text v PDF