Primární kožní velkobuněčný anaplastický T-lymfom s koexpresí CD30 a CD56, bohatý na neutrofily a histiocyty. Popis raritního případu s přehledem literatury.

flag

Klin Onkol 2007; 20(3): 260-263.

Kožní lymfomy s koexpresí antigenů CD30 a CD56 jsou velmi vzácné. Sdílejí některé klinickopatologické vlastnosti primárního kožního anaplastického velkobuněčného lymfomu (PCALCL) i lymfomů z NK/T-buněk. Rozlišení mezi PCALCL a NK/T-lymfomem má však zásadní význam pro terapii a prognózu. Popisujeme raritní lymfom: první případ PCALCL s koexpresí CD30 a CD56 na hlavě.
Lymfom čela a kštice 57-leté imunokompetentní ženy rychle rostl a destruoval i kost (klinické stadium IAE). Anaplastické buňky s pozitivitou CD30 a CD56 infiltrovaly i cévy a nervy a byly maskovány četnými histiocyty a neutrofily. Po chemoterapii a autologní transplantaci periferních kmenových buněk krvetvorby je pacientka 6 let v kompletní remisi. Popsaná kombinace klinickopatologických rysů PCALCL a NK/T-lymfomu je výjimečná.

Plný text v PDF