Výzva redakce

flag

Klin Onkol 2007; 20(3): 280.

Vážení čtenáři a autoři,

časopis Klinická onkologie Vám již od roku 1988 nepřetržitě přináší příspěvky českých a slovenských autorů z oblasti onkologie. Cílem redakční rady je neustále zvyšovat kvalitu časopisu, a proto v současné době dochází k řadě změn, na které Vás chceme upozornit.


V první řadě Vás chceme informovat o vzniku elektronické verze časopisu Klinická onkologie na stránkách České onkologické společnosti ČLS JEP, www.linkos.cz. Vyhledávání v archívu je na základě citací, jmen autorů, slov v názvu a klíčových slov. Elektronický archív Vám nabízí možnost automatického vytvoření citací pro Váš případný „seznam použité literatury“ a rovněž možnost zaslat vyhledané články e-mailem, stejně jako upozornění na nové číslo časopisu.


V souvislosti se vznikem elektronické verze časopisu a dále se snahou o jeho zařazení do globálních biomedicínských databázových zdrojů, si dovolujeme všechny potenciální autory upozornit na změny v požadavcích na rukopisy příspěvků do časopisu Klinická onkologie.


Nové instrukce k přípravě rukopisů naleznete na internetových stránkách časopisu, www.linkos.cz. Zejména však zdůrazňujeme požadavky na výběr klíčových slov a anglická abstrakta. Při výběru anglických a českých klíčových slov je nutné použít odborné termíny ze seznamu deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH-CZ, které jsou dostupné v elektronické
podobě na internetových stránkách časopisu Klinická onkologie nebo přímo na stránkách Národní lékařské knihovny USA (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) a České republiky (http://www.nlk.cz/nlkcz/). Dále je nezbytné, aby obsah anglických abstrakt svým obsahem a rozsahem plně korespondoval s českým souhrnem. V případě, že tyto podmínky nebudou splněny, redakce časopisu si vyhrazuje právo změny klíčových slov i úpravu znění anglických abstrakt. Cílem redakční rady je rovněž citovanost časopisu, a proto Vás chceme požádat, abyste při psaní Vašich publikací do českých a zejména zahraničních odborných časopisů mysleli na bohatý informační zdroj, za který časopis Klinická onkologie v našich podmínkách považujeme. K tomuto požadavku bude přihlíženo i při recenzích příspěvků do časopisu Klinická onkologie. Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce tématikou se zabývající. Jejich přehled nabízí databáze BMČ Národní lékařské knihovny a podrobnou databázi článků našeho časopisu Klinická onkologie naleznete na internetových stránkách www.linkos.cz, v sekci časopisu. K tomuto požadavku bude přihlíženo i při recenzích.


Za spolupráci děkují členové Redakční rady a redaktoři Klinické onkologie.

Plný text v PDF