Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 204-206.

V letech 2004-2006 jsme u 208 nemocných s mnohočetným myelomem (MM) zařazených do studie CMG 2002 vyšetřili imunofluorescenčně značené plasmatické buňky metodou cIg-FISH. Sledovali jsme frekvenci a prognostický význam specifi ckých chromosomových aberací. U 52,9% pacientů jsme detekovali aberace chromosomu 13, přestavby IgH genu jsme prokázali u 58,6% nemocných. Deleci genu p53 a zisk chromosomového materiálu v oblasti 1q21 mělo 21,6%, respektive 37,7% nemocných. Na základě výsledků statistické analýzy jsme prokázali, že přestavby IgH genu, zisk chromosomového materiálu v oblasti 1q21 a současný výskyt více než dvou genetických aberací jsou spojeny s agresivnějším průběhem a horší prognózou onemocnění. Naopak jsme ve studii CMG 2002 neprokázali prognostický význam aberací chromosomu 13 a příznivý vliv t(11;14)(q13;q32). Potvrdili jsme, že chromosomové aberace v plasmatických buňkách jsou velmi heterogenní a často dochází k jejich kumulaci. Při stanovení prognózy nemocných je proto vždy nutné posuzovat současně všechny změny prokázané v karyotypu.

Plný text v PDF