Stanovení prognózy na základě vyhodnocení angiogeneze z trepanobioptického vzorku

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 272-273.

Měření mikrovaskulární density (MVD) je první metodou hodnocení angiogeneze u mnohočetného myelomu. Hlavním cílem této práce bylo zavedení standardní metodiky a získání údajů o silném prognostickém znaku v našich podmínkách. Hodnoceno bylo celkem 59 vzorků kostní dřeně pacientů s mnohočetným myelomem, lečených podle jednotného schématu. Pacienti byli rozděleni na
skupiny s nízkou, střední a vysokou MVD. Zastoupení v jednotlivých skupinách bylo následující : 17 pacientů s nízkým stupněm, 28 se středním a 14 pacientů s vysokým stupněm MVD. Byla provedena korelace s dobou přežití pacientů a stupněm mikrovaskulární denzity a bylo statisticky signifi kantně prokázáno (p = 0,002), že vysoká mikrovaskulární denzita (medián přežití 31 měsíců) úzce
koreluje se špatnou prognózou mnohočetného myelomu. U pacientů s nízkým stupněm MVD je naopak medián přežití více než dvojnásobný (78 měsíců).

Plný text v PDF