Hodnota zobrazenia 18-FDG PET/CT u pacientov s atypickým metastatickým karcinómom – kazuistika: 18-FDG PET/CT pri kolorektálnych karcinómoch

flag

Klin Onkol 2009; 22(6): 284-287.

Sůhrn
Východiská: Metastázovanie do kostrových svalov je veľmi vzácne. Najčastejšie referovanými
primárnymi nádormi bývajú pľúcny karcinóm, nádor obličky a malígny melanóm. Je viac ako
problematické stanoviť diagnózu svalovej metastázy z iného primárneho nádoru. Prípad: V našej
kazuistike popisujeme prípad 44-ročného muža s metastatickým kolorektálnym karcinómom,
ktorý podstúpil ľavostrannú hemikolektómiu pre nádor lienálnej flexúry s následnou metastazektómiou
pečeňových ložísk a kryodeštrukciou neresekovateľnej metastázy v VII. segmente.
V ďalšom období bol pacient liečený dvoma líniami chemoterapie. Krátko po zahájení druhej
línie chemoterapie však začal trpieť neznesiteľnou bolesťou v lumbosakrálnej oblasti. Ani MR
vyšetrenie, ani abdominálne CT vyšetrenie ako aj scintigrafia skeletu neobjasnili pôvod bolestí.
Až zrealizované PET/CT vyšetrenie preukázalo masívne hypermetabolické metastatické ložiská
vo svaloch, čo potvrdili aj pitevné nálezy. Záver: Prípad dokumentuje, že spomedzi rôznych zobrazovacích
techník FDG PET/CT ponúka zachytenie vysoko metabolicky aktívnych nádorových
lézií, ktoré sa konvenčnými vyšetreniami detekovať nedali.

Plný text v PDF