Klin Onkol 2010; 23(1): 43-45.

Súhrn
Východiská: Malobunkový karcinóm (small‑cell carcinoma – SCC) je charakteristický vysokým metastatickým potenciálom a možnosťou metastazovať prakticky do akéhokoľvek tkaniva. Malobunkový karcinóm vaječníkov (small‑cell carcinoma of the ovary – SCCO) má veľmi zlú prognózu a pacient zvyčajne zomiera do jedného roka od stanovenia diagnózy. Prsníkové metastázy SCCO sú extrémne zriedkavé. Prípad: V práci referujeme 67-ročnú pacientku s SCCO, s iniciálnym metastatickým postihnutím skeletu a bilaterálnymi metastázami do prsníka. Vzhľadom na klinický obraz, vek pacientky, neprítomnosť hyperkalciémie a histologický nález sme stanovili diagnózu SCCO pľúcneho typu. Na podklade neprítomnosti nádoru v pľúcach v čase stanovenia diagnózy sme vylúčili pľúcny SCC. Výsledky: Pacientka bola iniciálne liečená rádioterapiou na kostné lézie s následnou systémovou chemoterapiou (etopozid, karboplatina) a bola dosiahnutá parciálna remisie. Následne bola vykonaná radikálna chirurgickú resekcia. O šesť mesiacov neskôr bola diagnostikovaná progresia v kostiach, v oblasti mäkkých tkanív, vrátane prsníkových metastáz, ako aj nové lézie v oblasti pravej obličky, panve a pľúcach. Bola liečená 2. líniou chemoterapie (topotekan s cisplatinou) avšak s efektom progresie. Vzhľadom na mediastinálnu lymfadenopatiu, spôsobujúcu tracheobronchiálnu kompresiu, sme aplikovali rádioterapiu s dobrým paliatívnym efektom. O deväť mesiacov neskôr sme diagnostikovali mnohopočetné mozgové metastázy, ktoré boli riešené rádioterapiou. Krátko po ožiarení mozgu sa jej stav prudko zhoršil a pacientka zomrela dva roky od stanovenia diagnózy SCCO. Záver: Extrapulmonálny malobunkový karcinóm je rozdielny nádor v porovnaní s malobunkovým pľúcnym karcinómom. Je veľmi zriedkavý, a to je dôvod, prečo je len málo informácií o liečbe tohto ochorenia. V kontraste so skúsenosťami v liečbe malobunkového karcinómu pľúc je prežitie pacientov kratšie.

Plný text v PDF