Inflamatórne kožné metastázy ako prvý prejav progresie karcinómu pľúc – kazuistika

flag

Klin Onkol 2010; 23(6): 449-451.

Súhrn
Východiská: Kožné metastázy sú prítomné u 1–9 % onkologických pacientov. V zriedkavých prípadoch sa môžu kožné metastázy manifestovať ako inflamatórne lézie a sú diagnostikované ako inflamatórne kožné metastázy (ICM). ICM pri karcinóme pľúc sú extrémne zriedkavé a často sú nesprávne diagnostikované. Prípad: V práci referujeme 55-ročného muža s metastatickým adenokarcinómom pľúc s kostnými metastázami v axiálnom skelete a ľavom humeru diagnostikovaného v auguste 2008. Pacient podstúpil 6 cyklov paliatívnej chemoterapie cisplatinou a gemcitabínom s dosiahnutím regresie nádoru. O päť mesiacov neskôr sa u pacienta objavila progredujúca bolesť v ľavom ramene s erytematóznou, neostro ohraničenou léziou s inflamatórnym vzhľadom. Bola stanovená diagnóza kožnej infekcie a následne bola zahájená antibiotická liečba, avšak bez efektu. Výsledky: Kožná biopsia odhalila infiltráciu kože slabo diferencovaným karcinómom kompatibilným s primárnym pľúcnym nádorom. U pacienta bola zahájená druhá línia liečby docetaxelom, avšak stav sa rýchlo zhoršoval a pacient zomrel dva mesiace od prvého výskytu ICM. Záver: Metastáza pľúcneho karcinómu môže byť jednou z príčin inflamatórnych kožných lézií u pacientov s nádorovým ochorením a prítomnosť týchto metastáz je potrebné zvážiť u pacientov s perzistujúcimi kožnými léziami neodpovedajúcimi na antibiotickú liečbu.

Plný text v PDF