Je ten istý tyrozín- kinázový inhibítor efektívny aj po vzniku mozgových metastáz? Kazuistika

flag

Klin Onkol 2013; 26(4): 286-290. DOI: 10.14735/amko2013286.

Od uvedenia nových biologických cielených liekov (tyrozín- kinázových inhibítorov a mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibítorov) do liečby renálneho karcinómu sme svedkami éry nových liečebných možností. U pacientov so vznikom mozgových metastáz pretrváva dilema ohľadne ďalšieho optimálneho liečebného postupu špeciálne u podskupiny pacientov bez progresie mimo centrálneho nervového systému. Cieľom prezentovanej kazuistiky je poukázať, že je možné pokračovať v tej istej liečbe cieleným liekom u pacienta po vzniku mozgových metastáz, ktorému bola aplikovaná lokálna rádioterapia na mozgové metastázy, s dosiahnutím zmysluplného celkového prežívania.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013286

Plný text v PDF