Klin Onkol 2013; 26(5): 313-318. DOI: 10.14735/amko2013313.

Souhrn
Mnohočetný myelom je druhé nejčastější hematoonkologické onemocnění charakterizované klonální proliferací plazmatických buněk a produkcí monoklonálního imunoglobulinu. Jedná se o heterogenní onemocnění, avšak mnohé studie uvádějí, že dysregulace cyklinů D patří k sjednocujícím událostem v rané patogenezi mnohočetného myelomu. Téměř u všech pacientů s tímto onemocněním byla pozorována zvýšená exprese alespoň jednoho z cyklinů D, nicméně v mnoha případech je mechanizmus jejich zvýšené exprese neznámý. Kromě známých a dobře popsaných úloh cyklinů D v buněčném cyklu se ukazuje, že mají i jiné funkce, kterými mohou přispívat k progresi nádorových onemocnění. Cykliny D slouží také jako prognostický marker a ke klasifikaci podskupin mnohočetného myelomu. V tomto přehledovém článku se zaměřujeme na význam cyklinů D u mnohočetného myelomu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013313

Plný text v PDF