Klin Onkol 2014; 27(2): 136-137. DOI: 10.14735/amko2014136.

Súhrn

Východiská: Adenokarcinóm rete testis je extrémne vzácna diagnóza popísaná asi u 70 pacientov vo svete. Prognóza ochorenia v metastatickom štádiu je veľmi zlá a neexistuje štandardná systémová liečba. Popis prípadu: V článku prezentujeme po prvýkrát kazuistiku 47-ročného pacienta s metastatickým adenokarcinómom rete testis, u ktorého sa dosiahla významná odpoveď štyrmi cyklami kombinácie paklitaxelu, ifosfamidu a cisplatiny. Chemoterapia bola podávaná v päťdňovom režime a pozostávala z 250 mg/m2 paklitaxelu v deň prvý, 20 mg/m2 cisplatiny v deň prvý až piaty a 1,2 g/m2 ifosfamidu deň prvý až piaty, každé tri týždne. Pegfilgrastim bol profylakticky podávaný po každom cykle TIP. Výsledky: Pacient dosiahol parciálnu remisiu trvajúcu 14 mesiacov. Liečba bola tolerovaná dobre bez významnej toxicity. Záver: Na základe tejto skúsenosti sa domnievame, že paklitaxel, ifosfamid a cisplatina môžu byť nové aktívne látky v liečbe adenokarcinómu rete testis.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2014136

Plný text v PDF