Potenciál dlouhých nekódujících molekul RNA v dia gnostice nádorových onemocnění

flag

Klin Onkol 2016; 29(1): 20-28. DOI: 10.14735/amko201620.

Dlouhé nekódující molekuly RNA (long non-coding RNA – lncRNA) jsou defi novány jako molekuly o délce více než 200 nukleotidů, které jsou lokalizovány v jádře a cytoplazmě buněk.
Přestože u většiny lncRNA jejich konkrétní funkce nejsou dosud známé, je evidentní, že se
podílejí na celé řadě bio logických procesů. LncRNA hrají klíčové role jak v transkripčních, tak
v post-transkripčních regulačních drahách a podílejí se na významných buněčných procesech,
jako je proliferace, diferenciace, apoptóza a v neposlední řadě i na patogenezi různých nemocí.
Svou deregulací se významně podílejí také na procesech nádorové transformace. V tomto
přehledovém článku jsou popsány vlastnosti, funkce a molekulární podstata lncRNA a také
jejich dia gnostický potenciál. Pozornost je věnována zejména jejich využití u nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění v české populaci, a to u kolorektálního karcinomu,
karcinomu prsu a prostaty.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201620

Plný text v PDF