Úspěšná terapie české pa cientky s ROS1 translokací crizotinibem

flag

Klin Onkol 2016; 29(1): 63-65. DOI: 10.14735/amko201663.

Cílená terapie plicního karcinomu přinesla významné zlepšení prognózy pro řadu nemocných
s EGFR senzitivními mutacemi a ALK translokacemi. Další klinické studie prokázaly jako potenciálně možný cíl i ROS1 translokaci. Naše kazuistika přináší patrně prvně v české literatuře dokumentovaný případ úspěšného použití crizotinibu u pa cientky s ROS1 translokací. Léčba byla dobře tolerována a nadále pokračuje, kdy na kontrolním PET/ CT vyšetření byla pozorována parciální regrese onemocnění. ROS1 translokace se tak stává dalším nadějným cílem pro naše nemocné, kdy by dle našeho názoru měla proběhnout diskuze o jeho zařazení mezi základní genetická vyšetření u nemocných s plicními adenokarcinomy.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201663

Plný text v PDF