Klin Onkol 2016; 29(3): 216-219. DOI: 10.14735/amko2016216.

Východiska: Amyloidóza je nemoc charakterizována ukládáním depozit patologických bílkovin
ve formě amyloidu v různých orgánech a tkáních. Vyskytuje se ve formě systémové či vzácněji
ložiskové. Nejčastější je AL amyloidóza, která je způsobená hromaděním amyloidotvorných
monoklonálních volných lehkých řetězců imunoglobulinů. Při vyšetření hybridní zobrazovací
metodou kombinující výpočetní tomografi i a pozitronovou emisní tomografi i s 18F-FDG (FDG-PET/CT) je akumulace radiofarmaka obvykle patrná u všech pacientů s lokalizovanou amyloidózou, na rozdíl od formy systémové. Případ: V této práci prezentujeme případ 56leté ženy, dosud bez závažných onemocnění, u které byl zjištěn polyp v dutině nosní vpravo. Výsledek biopsie odpovídal postižení amyloidózou. Pacientka absolvovala vyšetření FDG-PET/CT, které ukázalo patologické, metabolicky aktivní ložisko v dutině nosní. Léze dosahovala velikosti 11 × 9 mm a hodnota parametru SUVmax (standardized uptake value) 3,47. FDG-PET/CT rovněž vyloučilo patologická ložiska v jiných lokalizacích. Pacientka poté podstoupila radikální resekci nosního polypu. Histologický nález potvrdil ložiskovou formu amyloidózy. Následně byla pacientka pravidelně sledována klinicky i zobrazovacími metodami (MRI, FDG-PET/CT), opakovaně s negativním výsledkem. Celkové bezpříznakové období trvá již 27 měsíců. FDG-PET/CT vyšetření tedy hraje významnou roli nejen v dia gnostice, ale i při sledování pacientů po resekci patologického ložiska. Naše práce dokládá v souladu s literaturou, že FDG-PET/CT může být pomocnou metodou při rozhodování, zda se jedná o lokalizovanou či systémovou amyloidózu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016216

Plný text v PDF