Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis. Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry

flag

Klin Onkol 2016; 29(5): 369-374.

Paratestikulárny malígny mezotelióm je extrémne zriedkavý typ mezoteliómu s veľmi nízkym počtom hlásených prípadov. Jeho klinické odlíšenie je náročné a diagnóza sa takmer výhradne zistí náhodne. Hlavným rizikovým faktorom v nádorovej patogenéze je azbest, typicky s dlhou latenciou medzi expozíciou a diagnostikou. Táto prehľadová práca opisuje aj klinické údaje dvoch pacientov s diagnózou paratestikulárneho malígneho mezoteliómu. V anamnéze pacientov sa hodnotila prítomnosť širokého spektra rizikových faktorov. Analyzovali sa histomorfologické a imunohistochemické charakteristiky, ktoré sa posúdili z perspektívy širokej diferenciálnej diagnostiky. Oba prípady malígneho epiteliálneho mezoteliómu tunica vaginalis testis sa klinicky prejavili jednostrannou hydrokélou. Pacienti absolvovali operáciu s perioperačným nálezom nádoru. U oboch pacientov bola liečbou voľby radikálna orchiektómia. Po úplnom stagingu absolvoval jeden z pacientov ďalší zákrok v podobe inguinálnej a panvovej lymfadenektómie. U druhého pacienta sa zistila recidíva ochorenia v priebehu observácie. Vykonala sa resekcia nádoru. Histológia potvrdila relaps ochorenia s rovnakými charakteristikami. Chemoterapia a rádioterapia neboli indikované. Obaja pacienti sú v súčasnej dobe v kompletnej remisii. Na základe rozboru dostupnej literatúry možno povedať, že chirurgická liečba hrá rozhodujúcu úlohu v prognózu pacienta. Radikálna orchiektómia je liečbou voľby pri lokalizovanom ochorení. Lymfadenektómiu možno zvážiť v prípade zväčšenia lymfatických uzlín. Pre adjuvantnú chemoterapiu a rádioterapiu neexistuje dostatočné množstvo relevantných údajov. Pacienti by sa mali koncentrovať do onkologických centier za účelom prehodnotenia histológie, liečby a s cieľom následnej observácie.

Plný text v PDF