Klin Onkol 2017; 30(3): 210-212. DOI: 10.14735/amko2017210.

Východiska: U pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal cancer – mCRC), kteří dosáhli částečné nebo úplné odpovědi (complete response – CR) na indukční systémovou léčbu, je resekce metastatické lokalizace indikována, ale ne vždy možná. CR po samotné systémové léčbě je málo častá a dokonce i u pacientů s radiologickou CR po indukční chemoterapii dochází k přetrvávající makroskopické nebo mikroskopické reziduální nemoci ve více než 80 % případů. U některých pacientů dochází po indukční systémové léčbě k vymizení některých metastatických lézí dle radiologického vyšetření, jiné však přetrvávají. Indikace a rozsah metastasektomie v těchto situacích je kontroverzní, zejména pokud jde o místa s kompletně regredovanými metastázami. Případ: Kazuistika popisuje léčbu pacientky s mCRC, která dosáhla dlouhodobé kompletní remise po biochemoterapii a neúplné metastasektomii. Jedna ze známých jaterních lézí nemohla být odstraněna z důvodu jejího vymizení po indukční biochemoterapii FOLFOX a bevacizumab. Další adjuvantní chemoterapie režimem FOLFOX byla podána po operaci. Pacientka byla dále pečlivě sledována pomocí zobrazovacích metod vč. opakované pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance, klinickým vyšetřením a sledováním hladin nádorových markerů. Zatím, po 5 letech sledování, nedošlo k recidivě onemocnění. Výsledky a závěr: Kompletní odpověď na systémovou léčbu je u mCRC neobvyklá, ale, jak ukazuje naše kazuistika, může být trvalá. Kazuistika demonstruje, že někteří pacienti s mCRC mohou být vyléčeni pouze systémovou terapií, což zpochybňuje převládající paradigma léčby mCRC.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2017210

Plný text v PDF