Klin Onkol 2017; 30(S2): 9-12. DOI: 10.14735/amko20172S9.

Východiska: Archivace biologického materlu v biobankách je v současné době zásadním krokem vedoucím k úspěchu výzkumných aktivit. Biobanky jsou zřizovány většinou k výzkumným účelům, protože umožňují shromáždění dostatečného množství materlu pro analýzy nových nebo otestování již identifikovaných biomarkerů. Biobankování musí reagovat vždy na aktlní potřeby výzkumníků i kliniků, nejde o rigidní systém. Laboratorní analýzy monoklonálních gamapat jsou založeny na separaci plazmatických buněk z kostní dřeně nemocných. Specifickým problémem je zpravidla nedostatek nádorové frakce buněk, což je dáno umístěním nádorových buněk v kostní dřeni v kombinaci s nízkou infiltrací. Jednou z výzev klinického výzkumu vyžadující změny nastavení v biobance je detekce zbytkového nádorového onemocnění v kostní dřeni, ale i z periferní krve tzv. tekutými biopsiemi. Cíl: Cílem této práce je přiblížit stávající stav v České republice a konkrétní případy jeho využití v hematoonkologii. Závěr: Obecným problémem při řešení řady výzkumných otázek je dostupnost kritického množství vzorků pro statistickou analýzu. Získání kritického množství vzorků biologického materlu může být rychleji dosaženo spoluprácí biobank sdílejících jak metodické standardy, tak informace o dostupnosti vzorků pro výzkumné projekty.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20172S9