Použití metody Metal Deletion Technique pro odstraňování artefaktů při plánování radioterapie u pacientů s implantovanými kardiostimulátory

flag

Klin Onkol 2018; 31(6): 434-438. DOI: 10.14735/amko2018434.

Východiska: Počet onkologických pacientů s implantovanými kardiostimulátory indikovaných k radioterapii se stále zvyšuje. Ozařování těchto pacientů může způsobit selhání některých funkcí kardiostimulátorů a kardioverter-defibrilátorů. Proto je nutné vypracovat pro tyto pacienty ozařovací plány s minimalizací dávky na implantované kardiovaskulární elektronické zařízení a stimulační elektrody. Bohužel kvalita plánovacích CT řezů je zhoršená vlivem artefaktů způsobených metalickými částmi samotného implantátu a toto ztěžuje vypracování kvalitního ozařovacího plánu. Hlavním problémem pro radioterapeuta a plánujícího radiologického fyzika je správné zakonturování kritických orgánů, plánovacího cílového objemu a samotného kardiostimulátoru se stimulačními elektrodami. Soubor pacientů a metody: Na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu byla provedena analýza vlivu techniky Metal Deletion Technique (MDT) na odstranění artefaktu u devíti pacientů s různou lokalizací tumoru v těsné blízkosti implantovaného kardiostimulátoru (mamma, jícen, plíce, hlava/krk). Ozařovací plány byly vypracovány v plánovacím systému Eclipse™, verze 11.0 (Varian, Palo Alto, Canada) s využitím technik three-dimensional conformal radiation therapy, intensity-modulated radiation therapy, volumetric-modulated arc therapy a stereotactic body radiation therapy. Byly porovnány parametry plánů vypracovaných s použitím MDT techniky i bez ní. Výsledky: Výsledky studie potvrzují vhodnost použití této metody pro odstraňování artefaktů u pacientů s implantovanými kardiostimulátory. Největší chyba ve výpočtu dávky obdržené kardiostimulátorem a elektrodou bez použití MDT metody překročila 3 % z celkové dávky. Tyto údaje mohou značně ovlivnit ozařovací plán. Závěr: Data získaná z tohoto experimentu jsou významná pro radiologické fyziky při výběru vhodné techniky ozařování pacientů s implantovaným elektronickým zařízením.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018434

Plný text v PDF