Klin Onkol 2021; 34(6): 481-487. DOI: 10.48095/ccko2021481.

Východiska: Radiační dermatitida je velmi častou reakcí při radioterapii, postihuje s různou intenzitou přibližně 95 % pacientů. Je klíčové minimalizovat její vedlejší účinky. Pracovní skupina, která připravila tento dokument, zahrnuje lékaře, sestry, zástupce Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP, Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro léčbu rány, Onkologické sekce České asociace sester a také dermatology. Článek byl schválen výbory těchto společností. Cíl: Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii v ČR

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021481

Plný text v PDF