Onkologové žádají od zdravotních pojišťoven pravidla pro poskytování a úhradu léčby

Tisková zpráva

Praha 31. května 2011

Zdravotní pojišťovny otevřeně hovoří o nedostatku finančních prostředků. Onkologové navíc v letošním roce dosud neobdrželi od plátců péče žádná pravidla, podle kterých by měli léčit jejich pojištěnce, tedy své pacienty. Žádný nemocný nemá uzavřenou smlouvu s lékařem či zdravotnickým zařízením; je ve smluvním vztahu se svou zdravotní pojišťovnou. Plátci péče by proto měli jednoznačně specifikovat, kterým pacientům, jakou léčbu a v jaké výši uhradí. Místo toho plátci péče poskytli Komplexním onkologickým centrům pouze sumu peněz odpovídající stejné výši jako v roce 2009 sníženou o 2 procenta. Onkologicky nemocní však díky moderní léčbě přežívají déle a další nově diagnostikovaní pacienti neustále přibývají. Pro optimální léčbu všech nemocných dle standardů péče jsou tak stávající finanční možnosti nabídnuté zdravotními pojišťovnami nedostatečné.

Česká onkologická společnost si je vědoma nedostatku peněz. Pro léčbu onkologicky nemocných však potřebuje od zdravotních pojišťoven znát jasná pravidla,“ prohlásil prof. Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP. „Paušální hrazení nákladů bez ohledu na potřebu péče a bez ohledu na reálnou potřebu ze strany pacientů je v rozporu jak se zásadou solidarity, tak i stejného přístupu k péči,“ doplnil prof. Vorlíček. Plátcům péče přitom Česká onkologická společnost (ČOS) poskytla dokument „Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění“ i předpovědi počtu pacientů s různými diagnózami, kteří budou v letošním roce onkologickou léčbu potřebovat včetně odhadů potřeby péče v jednotlivých regionech České republiky. Ze strany zdravotních pojišťoven neobdržela ČOS na tyto zaslané materiály žádnou reakci.

ČOS požaduje od zdravotních pojišťoven vypracování jasných pravidel pro poskytování péče a jejich komunikaci směrem k veřejnosti, ke stávajícím i budoucím pacientům. „Lidé mají právo vědět, jakou péči, kolika pacientům, v jakém rozsahu a na jakém pracovišti jsou plátci péče ochotni v letošním roce hradit,“ upřesnil prof. Vorlíček. „Neexistence pravidel nejenže znesnadňuje lékařům jejich každodenní práci, ale také znemožňuje celé společnosti zúčastnit se nutných reforem zdravotnictví – tedy zvýšit zapojení pacienta do celé léčby, dodržovat principy solidarity, poskytovat péči na základě skutečných potřeb a usnadnit stejný přístup k péči pro všechny,“ doplnil prof. Vorlíček.

Čtyřleté volební období současného výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P. končí; 21. června si členové nově zvoleného výboru tajným hlasováním zvolí předsedu a další funkcionáře společnosti. ČOS zaznamenala v uplynulém volebním období 2007 až 2011 mnoho úspěchů. Zásadním způsobem se rozšířila členská základna; v současné době má společnost téměř 800 členů. Podařilo se například plnit Národní onkologický program, reakreditováno bylo 13 Komplexních onkologických center a skupin na základě 4 základních kompetencí vyhodnocených výběrovým řízením, rozvíjel se Národní onkologický registr, byl vyvinut nový informační systém umožňující predikce léčebné zátěže u většiny onkologických diagnóz. Pro segment klinické onkologie byly každý rok aktualizovány terapeutické standardy pokrývající celou farmakoterapii. V oblasti financování onkologické péče v ČR byly podporovány racionální přístupy k léčbě v souladu se zásadami současných farmakoekonomických a etických principů a přístupů. Výbor ČOS se stal aktivním účastníkem těchto jednání předkládajícím návrh řešení situace v hrazení onkologické péče včetně odhadů nutných nákladů. Probíhala intenzivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Českou lékařskou komorou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi České lékařské společnosti JEP (např. chirurgickou, urologickou, gynekologickou, gastroenterologickou, pneumologickou) a dalšími institucemi. Výbor podporoval rovněž rozvoj onkologických screeningových programů, aktivně spolupracoval s řadou pacientských organizací a za všech okolností hájil zájmy onkologických pacientů. Zajistil přímý a stálý přístup pacientů k informacím o prevenci a léčbě onemocnění na internetové stránce ČOS, www.linkos.cz, a zvýšil tak jejich účast na léčbě. Všechny výše uvedené činnosti a dosažené cíle jsou v souladu s nutnými změnami systému řízení a financování zdravotnictví, a tedy i s programovým prohlášením současné vlády. Pokud by ze strany zdravotních pojišťoven byla spolupráce na výše uvedených činnostech vstřícnější, přínos pro celou společnost by byl nyní ještě výraznější.

Podrobné informace o aktivitách České onkologické společnosti naleznete na www.linkos.cz.

Kontakt:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
e-mail: vorlicek@mou.cz
tel.: 602 109 451
www.linkos.cz