plátci péče

Výbor ČOS obnovil v roce 2018 tradici Fóra onkologů.  Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS...

Na tomto místě najdete nejen přehled zdravotních pojišťoven České republiky s kontakty, ale také aktuální informace týkající se jednání a dohod mezi plátci péče a odbornými společnostmi v oblasti onkologie.

Odkazy vedou do části pro poskytovatele péče a lékaře číslo   kontakty 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky Orlická 2020/4, Praha 3, 130 00  Tel.: 952 222 222 E-mail: info@vzp.cz 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky Drahobejlova 1404/4, 190...

Informace o změnách výše úhrady: Seznam léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění - SÚKL SÚKL seznam vydává vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků a...

Dne 13.3. 2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma prediktivní diagnostika u onkologických pacientů. Setkání navázalo na  předložené návrhy stratifikace výkonů pro laboratoře prediktivní diagnostiky se zohledněním algoritmu  testování a interpretace výsledků ze strany SČP ČLS JEP. 

Dne 30.1.2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma: Hrazení prediktivních vyšetření u onkologických pacientů. Závěr ze společného jednání byl přílohou zápisu ze zasedání výboru ze dne 12.2. 2019. Bylo dohodnuto, že zástupci všech zúčastněných organizací se budou opakovaně setkávat nad uvedenou problematikou. 

Ing. Pavel Bartoň

Screening karcinomu děložního hrdla daty VZP. Záznam přednášky konference PREVON 2018, kterou organizovalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, byla zařazena do bloku s názvem Program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR pod drobnohledem.

Ing. Pavel Bartoň

Screening kolorektálního karcinomu daty VZP. Záznam přednášky konference PREVON 2018, kterou organizovalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, byla zařazena do bloku s názvem Program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR pod drobnohledem.

MUDr. Renata Knorová

Záznam přednášky konference PREVON 2018, kterou organizovalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, byla věnována problematice programu screeningu kolorektálního karcinomu z pohledu Svazu zdravotních pojišťoven. 

Ing. Pavel Bartoň

Přednáška z konference PREVON 2018, kterou organizovalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, byla věnována problematice programu screeningu karcinomu prsu z pohledu VZP.

MUDr. Renata Knorová

Přednáška z konference PREVON 2018, kterou organizovalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, byla věnována problematice programu screeningu karcinomu prsu z pohledu Svazu zdravotních pojišťoven. 

Ing. Pavel Bartoň

Přednáška prvního bloku konference PREVON 2018, kterou organizovalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, byla věnována výsledkům a perspektivám adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů na základě dat VZP. 

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se shodují na medicínské potřebě zajištění léčby při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Za účelem potřeby upřesnění odborných doporučení pro použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu formulují toto SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS JEP DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ CDK 4/6 INHIBITORŮ PŘI LÉČBĚ ŽEN S HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM HER2 NEGATIVNÍM NERESEKOVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU.

Fórum onkologů 16. listopadu ve FN Motol

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů se uskuteční 16. listopadu 2018 ve FN Motol (ředitelství, kinosál 2. patro). K dispozici program! Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče, SÚKL. 

Dne 24. srpna zaslalo oddělení koncepce Územního pracoviště VZP ČR dopis vedení České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS J.E.P. s prosbou o spolupráci ve věci léčivého přípravku Opdivo pro léčbu karcinomu plic. Součástí je i informace o vytvoření signálních VZP výkonů 99888 a 99889 k identifikaci pacientů se skvamózním/neskvamózním karcinomem plic (od 1. 9. 2018) a apel na nutnost vykazování signálních VZP výkonů spolu s diagnózou dle MKN 10 pro karcinom plic. 

Přítomni: MUDr. Emília Bartišková, Doc.MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MUDr. Katarína Petráková Ph.D.

Dne 20. března 2018 proběhlo jednání mezi VZP a ČOS. Z důvodu potřebnosti zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní a dostupné péče pro onkologické pacienty v souladu s nyní dostupnými poznatky vědy, se obě strany dohodly následovně.     

Dne 10.1.2018 proběhlo jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP, které se týkalo problematiky přesného a věcného vymezení schvalování protonové terapie – nastavení pravidel a jednotnost postupu při schvalování úhrady. Na jednání byl odsouhlasen postup při indikaci a administraci pro protonovou terapii, který je platný od 1. března 2018.    

Jak je na tom vaše prostata, můžete zjistit, pokud se zapojíte do projektu„Časný záchyt rakoviny prostaty“, který VZP realizuje ve spolupráci s Českou urologickou společností.

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod. Souhrn závěrů z jednání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP ze dne 3. května a 13. června 2017.

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod. Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS a VZP – 3. května 2017

Účastníci: ČOS: doc. Prausová, prof. Petruželka, doc. Svoboda, prof. Ryška
VZP: dr. Bartišková, dr. Šustková

Za ČOS ČLS JEP předsedkyně výboru ČOS ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, plus
členové výboru
Za VZP MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emilia Bartíšková
Za SZP ČR předseda zdravotní sekce SZP ČR MUDr. Pavel Frňka, DMS, předsedkyně lékové komise
SZP ČR Mgr. Kateřina Podrazilová, MUDr. Renata Knorová, MBA, zdravotní ředitelka ČPZP

na téma Indikace přepravy onkologických pacientů hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Na základě jednání členů ČOS JEP ČLK a plátců zdravotní péče konaného dne 9. 1. 2015 z důvodu potřeby zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní dostupné péče pro pacientky s diagnózou HER2 pozitivní metastazující karcinomu prsu, v souladu se současnými dostupnými poznatky vědy, se obě strany dohodly na následujících podmínkách:

Z důvodu potřebnosti zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní a dostupné péče o onkologické pacienty v případech, kdy nastavené podmínky úhrady neodpovídají reálné praxi, se obě strany dohodly, v souladu s nyní dostupnými poznatky vědy a s ohledem na menší ekonomickou náročnost, že budou akceptovat podmínky pro úhradu vybraných léčivých přípravků níže uvedených ATC skupin tak, jak je uvedeno v příloze č. 1. této dohody.

Dohoda ČOS s VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku Herceptin v kombinaci s vinorelbinem.

Dohoda České onkologické společnosti  ČLS J.E.P. s VZP ČR na postupu při schvalování léčebného režimu Perjeta + Herceptin + paklitaxel. 

na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku (LP) Herceptin a Tyverb. 

Tématem jednání byla terapie zhoubného nádoru ledvin, léčivý přípravek Perjeta, suspektní nálezy, přeprava, léčivý přípravek Halaven a laboratorní vyšetření.  

Datum a místo konání:

  • 9. 9. 2013, MOÚ v Brně
  • 19. 11 2013, VZP ČR Praha
zápis uveřejněn na Linkos 13.3.2014