Stanovisko ČOS ČLS JEP k cílům a procesu iniciativy „Transparentní spolupráce“

Stanovisko ČOS ČLS JEP k cílům a procesu iniciativy „Transparentní spolupráce“ jak je popsaná na webu AIFP.

ČOS vždy podporovala a nadále se bude aktivně účastnit veškerých iniciativ a projektů se zaměřením na rozvoj vědeckého poznání, etiky medicínského výzkumu, úrovně péče poskytované pacientům a také etiky spolupráce a vzájemné komunikace mezi společností, jejími členy a průmyslem zaměřeným na medicínské technologie.

S politováním musíme deklarovat, že projekt „Transparentní spolupráce”, tak jak je zveřejněný na webu společnosti AIFP mezi výše zmíněné iniciativy svým cílem a návrhem provedení nepatří a podle zveřejněných informací jej považujeme za zavádějící až neblahý.

Jako nepravdivé odmítáme tvrzení, že „spolupráce mezi odborníky a průmyslem  může  vytvářet potenciál pro střet zájmů“, neboť střet zájmů vytváří vždy konkrétní osoby svými zájmy, nikoli obecně vzájemná komunikace nebo spolupráce – a to ve všech oborech.

Nepravdivé je také až dryáčnické tvrzení „Dnes a denně jsme svědky sílícího tlaku veřejnosti, médií i politiků na zprůhlednění a objasnění těchto vztahů. Napadána je integrita zdravotnických odborníků při předepisování léčiv i odborná úroveň spolupráce“. Naopak – jak vědečtí pracovníci, tak lékaři již mnoho let v rámci každé publikace zveřejňují jak obsah, tak rozsah své spolupráce jak s průmyslem, tak se všemi organizacemi (včetně státních) a to bez nutnosti jakéhokoli angažování právě farmaceutického průmyslu.

Iniciativa se odvolává na příklad z USA nebo Francie a Holandska. Pokud v uvedených zemí měly konkrétní firmy problém s porušením zákonů nebo etických standardů, není to v žádném případě důvodem zavádět pro lékaře v ČR princip předpokládané viny.

Uvedenou podstatu iniciativy definovanou jako „zveřejňování souhrnu roční výše plateb a jiného plnění, které se spoluprací u daného odborníka/zařízení souvisely” pak považujeme za zcela kontraproduktivní, neboť v rozporu s deklarovaným cílem vytvoří v laické a mediální veřejnosti falešný obraz o finanční provázanosti lékařů a farmaceutického průmyslu a to ve vztahu k předepisování léčiv. Lékaři pracující v nemocnicích (nejen) stanovují terapeutický postup, konkrétní léčivo je ale vybráno dle výběrových řízení managementem pracoviště, případně je konkrétní značka určena dispenzací v lékárně.

Zcela nesmyslné je také přepočítávání na finanční prostředky partnerství průmyslu na akcích vzdělávacího charakteru, které lékaři absolvovat musí v rámci povinného kontinuálního vzdělávání a to ať by byla zveřejňována částka alokovaná na lékaře nebo odbornou společnost, která akci pořádá.

 

 Plzeň 20. ledna 2015                                                    prof.MUDr. Jiří Vorlíček,CSc.,dr.h.c.