Stanovisko ČOS ČLS JEP k odkladu projednání vládního návrhu Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP vyjadřuje značné znepokojení nad informacemi, že se s vysokou pravděpodobností nepodaří v zákonodárných orgánech České republiky projednat stávající vládní návrh Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tak, aby vstoupil v platnost v lednu 2016, jak bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR předpokládáno.

Výbor ČOS ČLS JEP se jednoznačně staví za omezení poškozování zdraví všech nekuřáků pasivním kouřením a za větší omezení dostupnosti tabákových výrobků, jak je uvedeno v předloženém zákoně. Kouření, i pasivní, zabíjí, a proto jakékoliv další odkládání účinnosti navržených opatření považujeme přinejmenším za neetické.

TISKOVÁ INFORMACE
http://zpravy.idnes...1_140126_domaci_kop

Za Výbor ČOS,

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně ČOS ČLS JEP
Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK v Praze a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel.: 224 434 701, fax: 224 434 720
email: jana.prausova@fnmotol.cz

Stanovisko ke stažení ve fomátu pdf.