1. konference Společnosti Radiační Onkologie, Biologie a Fyziky (do roku 2004 Hradecké dny)

- , Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Prezentace a postery

Čas vymezený pro přednášku činí 15 minut. Prezentace je možná pouze v programu PowerPoint.
Postery budou vystaveny po celou dobu konference. Maximální velikost posteru je 1 m (šířka) x 1,5 m (výška).

Jazyk

Oficiálními jazyky konference jsou angličtina, čeština a slovenština.

Sborník

Sborník abstrakt a plných textů bude k dispozici při registraci.

Pozvánka k vytištění ve formátu pdf

Organizátoři

Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Nadace Východočeská onkologie

Patronát

L. Heger, ředitel FN Hradec Králové
V. Palička, děkan LF Hradec Králové, UK Praha
P. Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje

Registrace

V místě konání konference, po oba dny. Registrovaní účastníci obdrží:
- program konference
- sborník abstrakt a plných textů
- jmenovku opravňující ke vstupu do prostor konání konference a na společenský večer
- osvědčení o účasti<

Sekretariát konference

Zdena Václavíková
Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel. +420 495 834 615
fax +420 495 832 081
e-mail: vaclavikova@fnhk.cz
www: www.lfhk.cuni.cz/onkol

Ubytování

Rezervaci hotelu si účastníci zajistí individuálně.

Společenský večer

25.2.2005 v 18.00 hod, Nové Adalbertinum.

Doprava

Nové Adalbertinum
Budova se nachází v historickém centru Hradce Králové na Velkém náměstí, kde lze také parkovat. Dáte-li přednost vozidlům MHD (2, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27), vystupte na zastávce „Třída ČSA“. Podrobný program konference ke stažení a vytištění ve formátu pdf

25.2.2005 Pátek

09.15     Zahájení konference

      doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

09.30-10.30   Zevní radioterapie

Akutní toxicita IMRT karcinomu prostaty
Odrážka K1, Vaculíková M1, Doležel M1, Zouhar M1, Petera J1, Vošmik M1, Prošvic P2, Kadečka D1, Tuček P1
1Klinika onkologie a radioterapie a 2Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové

Vztah mezi chirurgickou jizvou a lůžkem tumoru u pacientek s karcinomem prsu: můžeme být spokojeni s cílovým objemem pro boost?
Dolečková M, Králová D, Kutová J, Malecha P, Augustinová A, Anton J, Tlačilová V
Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice

IMRT s využitím simultánního integrovaného boostu: terapeutický protokol pro nádory hlavy a krku ve FNHK a průběžné zhodnocení akutní toxicity
Vošmik M1, Petera J1, Odrážka K1, Zouhar M1, Kordač P2, Dvořák J1, Zoul Z1, Doležel M1, Vaculíková M1, Bedrošová J1
1Klinika onkologie a radioterapie a 2Klinika nosní, ušní a krční FN a LFUK Hradec Králové

„Sandwich” technika předoperační a pooperační radioterapie adenokarcinomu rekta: retrospektivní hodnocení 82 pacientů léčených v období 1995-2000
Dvořák J1, Petera J1, Veselý P1, Melichar B1, Zoul Z1, Vošmik M1, Jandík P2, Hladík P2, Vaculíková M1, Mergancová J2
1Klinika onkologie a radioterapie a 2Chirurgická klinika FN a LFUK Hradec Králové

10.30-10.45 Přestávka

10.45-11.45    Radiochirurgie, brachyterapie, radiobiologie

Leksellův gama nůž v léčbě objemných metastáz
Šimonová G, Liščák R, Novotný J Jr.
Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce Praha

Technika intersticiální HDR brachyterapie v léčbě karcinomu prostaty
Soumarová R, Homola L, Perková H
Radioterapie a.s., Onkologické centrum J.G. Mendela Nový Jičín

Přínos radiobiologického modelování v plánování radioterapie u nádorů hlavy a krku – důkazy z analýzy výsledků randomizované studie RTOG
Matula P, Končík J, Jutka K
Východoslovenský onkologický ústav Košice

Odhad radiačnej záťaže plodu pri rádioterapii onkologických pacientiek
Králik G, Rohožka R
Onkologický ústav Sv. Alžběty Bratislava

12.00-13.00 Oběd

13.00-14.15    Radiologická fyzika

Ověření plánovacího systému BrainScan pro stereotaktickou radioterapii a radiochirurgii
Garčic J, Šimíček J, Polák K
Oddělení radiologické fyziky MOÚ Brno

Geometrická a dozimetrická přesnost radiochirurgie oka
Novotný J Jr.1, Novotný J1,3, Liščák R1, Spěváček V2, Hrbáček J2,3, Dvořák P2, Čechák T2, Schmitt M, Tlachačová D, Tintěra J, Vymazal J, Vladyka V1
1Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie a Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Praha, 2Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI ČVUT Praha, 3Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM Praha

Naše klinická zkušenost s in vivo dozimetrií
Hrbáček J1,2, Moc P1, Konček O2, Dostálová P1, Tlašková T1, Novotný J1,3
1Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM Praha, 2Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI ČVUT Praha, 3Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Praha

Kontrola jakosti řetězce dodání dávky při IMRT
Pavlíková I, Horáková I
Státní ústav radiační ochrany Praha

Portálová dozimetrie
Machala S
Radioterapie a.s., Onkologické centrum J.G. Mendela Nový Jičín

14.15-14.30 Přestávka

14.30-15.15    Biologická terapie, diagnostika

Radioimunoterapie monoklonální protilátkou anti CD20 značenou 90yttriem u pacientů s nehodgkinským lymfomem
Doležal J1, Vižďa J1, Kafka P1, Žák P2, Belada D2, Horáček J2, Ceeová V2
1Oddělení nukleární medicíny a 2II. interní klinika FN a LFUK Hradec Králové

Kmenové buňky – nádorové kmenové buňky a některé otázky karcinogeneze
Filip S1, Mokrý J2, Petera J1
1Klinika onkologie a radioterapie FN a LFUK Hradec Králové a 2Ústav histologie a embryologie LFUK Hradec Králové

Lymfoscintigrafie v identifikaci sentinelové uzliny u karcinomu prsu
Urbanová E1, Mergancová J2, Vižďa J1
1Oddělení nukleární medicíny a 2Chirurgická klinika FN a LFUK Hradec Králové

15.15-15.30 Přestávka

15.30-16.30    Nové technologie v radiační onkologii

Dynamic Targeting Image Guided Radio Therapy - The next step in precision
Bočánek J
Varian Medical Systems International AG, Zug, Switzerland
Nový způsob dozimetrického ověřování svazků IMRT – 2D-ARRAY seven29
Hoffman A, Šaling J
Canberra-Packard spol. s r.o. Praha

26.2.2005 Sobota

09.30-10.30 Chemoradioterapie, zobrazování pro radioterapii

Neoadjuvantní hyperfrakcionovaná radioterapie (HF-RT) s 2 cykly konkomitantní chemoterapie cisplatina (CDDP) + fluorouracil (FU) v léčbě operabilních karcinomů jícnu – zkušenosti Onkologické kliniky FN a LFUP Olomouc
Cwiertka K, Cincibuch J, Švébišová H, Hudínková L
Onkologická klinika FN a LFUP Olomouc
Concomitant chemo-radiotherapy (Chemo-CAIR) in patients with advanced head and neck cancers – early results of phase II study
Sasiadek W, Golen M, Rutkowski T, Wygoda A, Sygula M, Pilecki B, Przeorek W, Hejduk B, Kolosza Z, Jendryczko M, Skladowski K
1st Radiotherapy Clinic, Center of Oncology, Maria Sklodowska-Curie Memorial Institute in Gliwice, Poland

Využití fúze PET/CT vyšetření v plánování radioterapie
Horová H1, Novotný T1, Ondrová B1, Hynková L1, Garčic J2, Šlampa P1, Bolčák K3
1Oddělení radiační onkologie, 2Oddělení radiologické fyziky a 3Oddělení nukleární medicíny MOÚ Brno

Zobrazovací metody pro radioterapii: standardní a nové technologie
Macháňová M
Onkologické oddělení Krajská nemocnice Liberec

10.30-10.45 Přestávka

10.45-12.30    Pracovní setkání SROBF

Stav a perspektivy radiační onkologie v České republice
Petera J
Klinika onkologie a radioterapie FN a LFUK Hradec Králové

Vzdělávací program v oboru radiační onkologie
Kovařík J
Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LFUK a FNKV Praha, Katedra radiační onkologie IPVZ Praha

Standardy radiační onkologie, klinický audit
Petera J
Klinika onkologie a radioterapie FN a LFUK Hradec Králové

Spolupráce s ESTRO
Stankušová H
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM Praha

12.30     Závěr konference

doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

12.45-14.00 Oběd

Postery

Analysis of rectal dose constraints for prostate IMRT
Odrazka K, Zouhar M, Petera J, Vaculikova M, Dolezel M, Vosmik M, Tucek P, Kadecka D
Department of Oncology and Radiotherapy, Charles University Medical School and Teaching Hospital, Hradec Kralove

Deviations of internal margins for target volume "prostate shape" during curative irradiation of prostate cancer
Hentschel B, Oehler W
Radioonkologie und Radiotherapie, Südharz-Clinic Nordhausen gGmbH, Nordhausen, Germany

Swallowing function before and after radiotherapy for inoperable oesophageal cancer
Dvorak J1, Vosmik M1, Petera J1, Vesely P1, Melichar B1, Zoul Z1, Papik Z2, Jansa J1, Kabelac K3, Jandik P3
1Department of Oncology and Radiotherapy, 2II. Department of Internal Medicine, 3Department of Surgery, Charles University Medical School and Teaching Hospital, Hradec Kralove

Painful calcaneal spur: is there any influence of radiation quality (orthovoltage vs. high voltage) on pain relief after radiotherapy?
Schlöcker I, Lilienthal A, Oehler W
Radioonkologie und Radiotherapie, Südharz-Clinic Nordhausen gGmbH, Nordhausen, Germany

Sentinelová uzlina u kolorektálního karcinomu – scintigrafická a peroperační radiodetekce
Vižďa J1, Hladík P2, Hadži Nikolov D3, Urbanová E1, Doležal J1
1Oddělení nukleární medicíny, 2Chirurgická klinika a 3Fingerlandův ústav patologie FN a LFUK Hradec Králové

Significance of plasma soluble endoglin in patients with lymphoid malignancies: a pilot study
Smolej L1, Andrýs C2, Maisnar V1, Belada D1, Žák P1, Široký O1, Sýkorová A1, Voglová J1, Pour L3, Malý J1, Penka M4
12nd Department of Internal Medicine and 2Institute of Clinical Immunology and Allergology, Charles University Medical School and Teaching Hospital, Hradec Kralove, 3Internal Hematooncology Department, Masaryk University Teaching Hospital, Brno, 4Department of Clinical Hematology, Masaryk University Teaching Hospital, Brno, Czech Republic

Kontakt: vaclavikova@fnhk.cz

Web: www.lfhk.cuni.cz/onkol

  • Přidat do kalendáře: 2005-02-25 00:00:00 2005-02-26 23:59:59 Europe/Prague 1. konference Společnosti Radiační Onkologie, Biologie a Fyziky (do roku 2004 Hradecké dny) Prezentace a postery Čas vymezený pro přednášku činí 15 minut. Prezentace je možná pouze v programu PowerPoint. Postery budou vystaveny po celou dobu konference. Maximální velikost posteru je 1 m (šířka) x 1,5 m (výška). Jazyk Oficiálními jazyky konference jsou angličtina, čeština a slovenština. Sborník Sborník abstrakt a plných textů bude k dispozici při registraci. Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové