10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

- , Kongresové centrum BRNO a.s., Výstaviště 1, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pozvánka, organizační informace, odborný a společenský program také ke stažení.

Pořádá:
Fakultní nemocnice Brno
Pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11
Oddělení radiační onkologie
ve spolupráci s:
Fakultní nemocnicí Brno, Lékařskou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně Univerzitním onkologickým centrem Brno, Českou onkologickou společností ČLS JEP, Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Českou gynekologicko-porodnickou společností ČLS JEP, Chirurgickou společností ČLS JEP

Koordinátoři:
prim. MUDr. Renata Neumanová (ORO FN Brno)
prim. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (OKRO FN USA Brno)

Registrace v místě konání přednášek: 
  6. 1. 2005 od 15,00 do 18,00 hod.
7. 1. 2005 od 8,30 do 15,30 hod.
8. 1. 2005 od   9,30 do 11,00 hod.

Registrační poplatek na místě činí 1000,- Kč a zahrnuje:
–  tašku s materiály a malým dárkem
–  občerstvení během celého sympózia
– koncert skupiny Kamelot dne 6.1.2005
– společenský večer pro jednu osobu 7. 1. 2005 ve vinárně U královny Elišky
– závěrečný raut  8.1.2005
Registrační poplatek se netýká aktivně přednášejících a předsedajících  a je snížený na 300,- Kč  pro prvního autora posteru. (snížení poplatku se netýká spoluautorů přednášek a posterů)

Prosíme všechny, kteří již platili a neidentifikovali se jednoznačně jménem či rodným číslem, aby doklad o zaplacení vzali s sebou !!!
Osoby bez řádné registrace nebudou do areálu vpuštěny

ODBORNÝ PROGRAM

Čtvrtek 6. ledna 2005


Schůze výboru SROBF ČLS JEP: 13:00 – 15,00 hod.
Zahájení sympózia: 15,30 – 15,45 hod.

Téma: DIAGNOSTIKA POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU 15,45 – 17,45 hod.
Předsednictvo: Skovajsová M., Kudličková Z., Bartoňková H., Bella V., Dvořák K., Bakala J..
.

1) Základní analýza souboru 385 pokročilých karcinomů mléčné žlázy
10 min.
Dvořák K., Patera J., Pačovský Z., Neumanová R., Jandáková E. (FN Brno)
2) Intervalový karcinom prsu – nevítaný jev mammárního screeningu
10 min.
Skovajsová M., Bitmanová H., Frýbová J. (DTC Praha)
3) Pokročilé karcinomy prsu ve screeningu
10 min.
Skovajsová M., Bitmanová H. (DTC Praha)
4) Možnosti mammární diagnostiky metodami nukleární medicíny
10 min.
Bakala J., Gatěk J., Bernátek J., Keder A. (Baťova krajská nemocnice Zlín, nemocnice ATLAS Zlín)
5)Efekt neoadjuvantní terapie v zobrazovacích metodách
10 min.
Bitmanová H., Skovajsová M., Žížalová J., Frýbová J. (DTC Praha)
6) Schéma rdg sledování pacientek s karcinomem prsu po léčbě
10 min.
Bartoňková H., Palácová M., Konečná E. (MOÚ Brno)
7) Lokálně pokročilý karcinom prsu – kde hledat důvody doposud častého výskytu
10 min.
Konopásek B., Aschermannová A., Barkmanová J., Vydra J., Petruželka L. (KOC Praha)
8) Angiogenéza a karcinom prsníka
10 min.
Malatin D., Bella V., Klačko J. (NOÚ Bratislava)
9) Správnost a preciznost HER2 testování u karcinomu prsu
10 min.
Dvořáčková J., Uvírová M. (FN Ostrava)

Diskuze

Přestávka: 17,45 – 18,00 hod.

Vyžádaná přednáška:: Co praktického dosud o karcinomu prsu nevíme …
20 min.
Prof. MUDr. Žaloudík Jan, CSc. – děkan LF MU Brno

Raut: od 19,00 hod.
Koncert: 20,00 hod.
Pokračování rautu a večera: od 21,20 hod.
Předpokládaný závěr večera: 23,00 hod.

Pátek 7. ledna 2005


Slavnostní zahájení:
8.30–8.50 hod.
MUDr. Jan Burian – ředitel FN Brno
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. – děkan LF MU Brno
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. – předseda ČOS ČLS JEP
Doc. MUDr. Jiří Petera, PhD. – předseda SROBF ČLS JEP

Téma: TERAPIE POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU

Vyžádaná přednáška: Stav a perspektivy radioterapie v ČR
8,50 – 9,20 hod.
Doc. MUDr. Jiří Petera, PhD. – přednosta Kliniky onkologie a radioterapie Hradec Králové

I. blok: Lokoregionální terapeutické modality léčby pokročilého karcinomu prsu
9,30 – 11,10 hod.
Předsednictvo: Petera J., Jandík P., Gatěk J., Šťastný K., Soumarová R., Strnad P.


1) Současné možnosti v chirurgické léčbě pokročilého karcinomu prsu
15 min.
Gatěk J., Dudešek B., Duben J., Bakala J., Hnátek L., Musil T. (Nemocnice ATLAS Zlín)
2) Soubor pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu po 3 letech sledování od neoadjuvantní chemoterapie a chirurgické léčby
15 min.
Jandík P., Mergancová J., Melichar B., Dvořák J., Urminská H., Brejchová E., Řezáčová J. (FN Hradec Králové)
3) Neoadjuvance jako neoddělitelná součást chirurgické léčby primárně pokročilého karcinomu prsu
10 min.
Pecha V., Koževnikovová R., Hovorková K., Folauf V. (DTC Praha, UVN Praha)
4) Neoadjuvantní chemoterapie a sentinelová biopsie
10 min.
Fait V., Chrenko V. (MOÚ Brno)
5) Sanační mastektomie
10 min.
Pačovský Z. (FN Brno)
6) Trendy v radioterapii lokálně pokročilého karcinomu prsu
15 min.
Soumarová R. (RT Nový Jičín)

Diskuze:

Přestávka:11,10 – 11,30 hod.

SATELIT firmy ASTRA ZENECA: 11,30 – 12,30 hod.
Čas změn v hormonální léčbě karcinomu prsu Předsednictvo: Petruželka L., Fínek J., Mechl Z., Neumanová R., Petráková K.


1) Studie ATAC v 5 letém sledování
Prim. MUDr. K. Petráková (MOÚ Brno)
2) Nová kvalita adjuvantní hormonální léčby karcinomu prsu
Prim. MUDr. J. Fínek, PhD. (Klinika onkologie LF UK a FN Plzeň)
3) Jak dále v léčbě pokročilého karcinomu prsu – nové postupy a nové možnosti
Doc. MUDr. L. Petruželka, CSc. (VFN 1.LFUK Praha, ÚRO FNB 1.LFUK Praha)

OBĚD sponzorovaný firmou Astra Zeneca
12,30 – 14,00 hod.
SATELIT firmy BRISTOL MYERS-SQUIBB
14,00 – 15,00 hod.
Taxol v adjuvantní terapii karcinomu prsu
Předsednictvo: Abrahámová J., Petruželka L., Mechl Z., Neumanová R.


1) Úvod do problematiky – pokroky v adjuvantní léčbě karcinomu prsu MUDr. Z. Mechl, CSc. (FN USA Brno)
2) Současné a budoucí možnosti zařazení paclitaxelu do adjuvantní léčby karcinomu prsu
Doc. MUDr. J. Abrahámová, CSc. (FTN Praha a KOC Praha)
3) Současné možnosti adjuvantní chemoterapie
Doc. MUDr. L. Petruželka, CSc. (KOC Praha)
4) Neumanová – Dose denze režimy s Taxolem v adjuvantní terapii karcinomu prsu – možnosti, limity, perspektiva

Přestávka: 15,00 – 15,30 hod.

II. blok: Systémová terapie pokročilého karcinomu prsu
15,30 – 17,45 hod.
Předsednictvo: Abrahámová J., Petera J., Neumanová R., Melichar B., Aschermannová A., Konopásek B.


1) Principy liečby lokálne pokročilého a metastatického karcinómu prsníka
10 min.
Jurga Ľ. (FN Trnava, OUSA Bratislava)
2) Neoadjuvantní chemoterapie s weekly paclitaxelem u pacientek s pokročilým karcinomem prsu, vyhodnocení předběžných výsledků efektivity a toxicity
15 min.
Neumanová R., Machařová K., Dvořák K., Machařová H., Pačovský Z., Filka J., Patera J., Jandáková E. (FN Brno)
4) Kombinace Taxol a Gemzar v léčbě pokročilého karcinomu prsu
10 min.
Abrahámová J., Kordíková D., Nepomucká J. (FTN Praha a KOC Praha)
5) Terapie s Navelbinem a Herceptinem u MBC – naše zkušenosti
10 min.
Beneš P., Cwiertka K., Strážnická J., Krejčí E., Švach I. (FN Olomouc)
6) Postavení Navelbinu v léčbě pokročilého karcinomu prsu starých žen
10 min.
Abrahámová J. a kolektiv (FTN Praha a KOC Praha)
7) Docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu, novinky ze San Antonia
10 min.
Petráková K. (MOÚ Brno)
8) Cílená biologická léčba karcinomu prsu – současný stav a perspektivy
10 min.
Petruželka L., Tesařová O. (KOC Praha)
9) Pokroky v adjuvantní hormonální terapii karcinomu prsu – sen nebo skutečnost ?
15 min.
Mechl Z., Neumanová R., Spurný V. (FN USA Brno, FN Brno)
10) Ibandronát, nový bezpečný bisfosfonát
10 min.
Fínek J. (FN Plzeň)

Diskuze:

Společenský večer ve vinárně U královny Elišky od 19,30 hod.
Předpokládaný závěr večera: 02,00 hod.

Sobota 8. ledna 2005


Slavnostní zahájení: 9.45 – 10,00 hod.
Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. – předseda onkologické sekce GPS ČLS JEP

Téma: DIAGNOSTIKA A TERAPIE KARCINOMU HRDLA DĚLOŽNÍHO A ZHOUBNÝCH NÁDORŮ OVARIÍ

I. blok: Diagnostika 10,00 – 11,45 hod.
Předsednictvo: Robová H., Rob L., Svoboda B., Hrehorčák M., Fischerová D.


1) Možnosti detekce a sledování malignity ženské malé pánve pomocí NMR
10 min.
Vaníček J. (FN USA Brno)
2) Kritéria pro UZ staging karcinomu hrdla děložního
15 min.
Fischerová D., Calda P., Cibula D (VFN Praha)
3) Využití NMR a UZ v rozhodovacím algoritmu cervikálních karcinomů
15 min.
Hrehorčák M., Halaška M., Vlk R., Robová H., Rob L., Belšán T., Lisý J. (FN Motol Praha)
4) Topografie negativních a pozitivních sentinelových uzlin u souboru 183 invazivních karcinomů
15 min.
Robová H., Rob L., Strnad P., Pluta M., Křížová H., Schlegerová D. (FN Motol Praha)
5) Význam detekce sentinelové uzliny u časných stadií karcinomu hrdla děložního
10 min.
Ševčík L., Klát J., Koliba P., Čuřík R., Kraft O. (FNsP Ostrava)
6) Digitální videořetězec v diagnostice karcinomu hrdla děložního
10 min.
Rotter L., Chovanec J., Jelínek J., Rotterová P. (FN Brno)

Diskuze:

Přestávka: 11,45 – 12,15 hod.

II. blok: Karcinomy hrdla děložního - terapie 12,15 – 14,00 hod.
Předsednictvo: Rob L., Svoboda B., Kubecová M., Pluta M., Petera J., Cibula D., Cwiertka K.


1) Konzervativní - fertilitu zachovávající - operace u invazivních karcinomů hrdla děložního – management, reprodukční výsledky
15 min.
Pluta M., Rob L. (FN Motol Praha)
2) Indikace rozdílných technik radikální trachelektomie v léčbě časných stadií karcinomu hrdla děložního
15 min.
Cibula D., Svárovský J., Freitag P., Fischerová D., Živný J., Sláma J. (VFN Praha)
3) Možnosti terapie karcinomu hrdla děložního u Tlb2 (bulky)
10 min.
Tikovský K., Svoboda B., Kubecová M., Nováková P. (FNKV Praha)
4) Kombinovaná rádiochemoterapia v liečbe inoperabilného cervikálného karcinómu – výsledky liečby
10 min.
Pobijaková J., Lukačko P., Macháčková Z., Lacková A. (NOÚ Bratislava)
5) Výsledky rozboru léčby cervikálního karcinomu podle celosvětové statistiky Annual Report
10 min.
Dőrr A. (MOÚ Brno)
6) Chirurgická léčba recidiv karcinomu děložního hrdla
15 min.
Cibula D., Svárovský J., Babouk M., Gűrlich R., Freitag P., Daneš P., Dundr P. (VFN Praha)

Diskuze: Přestávka: 14,00 – 14,15 hod.

III. blok: ZN ovarií 14,15 – 15,40 hod.
Předsednictvo: Rob L., Masák L., Chovanec J., Kačírek J., Kalábová R., Dörr A.,


1) Guideline 2005 pro sekundární léčbu epiteliálních ZN ovarií (Závěry z 8. Bauerova dne)
20 min.
Rob L., Robová H., Fínek J., Špaček J., Mlynček M., Petruželka L., Stáhalová V., Šafář P. (FN Motol Praha, KOC Praha, FN Hradec Králové, FN Plzeň, Nemocnice Nitra)
2) Interval debulking surgery – co je racionálne?
15 min.
Masák L. (OUSA Bratislava)
3) Nonepiteliální ZN ovarií – úskalí diagnostiky a managementu
15 min.
Kačírek J., Rob L., Robová H., Pluta M. (FN Motol)

Závěrečný raut: v prostorách KC 15.45–17.30 hod.

Postery:

1) Je nutná palpácia pri karcinóme prsníka do 10 mm?
Bella V., Klačko J., Malatin D. (NOÚ Bratislava)
2) Korelácia HST a denzity prsnej žlázy
Klačko J., Bella V., Malatin D. (NOÚ Bratislava)
3) Rodinná anamnéza jako rizikový faktor karcinómu prsníka
Zámečníková E., Bella V., Malatin D. (NOÚ Bratislava)
4) Naše první zkušenosti s vakuovou biopsií
Říčková H., Kašpar M., Cikánková E., Brančíková D. (Femma Brno, FN USA Brno)
5) Korelace mezi expresí Ki67, p53, hormonálními receptory a tradičními klinickopatologickými patologickými charakteristikami pokročilého karcinomu prsu ve st. III. a IV.
Dvořák J., Veselý P., Štuk J., Ryška A., Tomšová M., Melichar B., Petera J. (FN Hradec Králové)
7) Analýza populačně specifických mutací genu BRCA 1 – pilotní studie ve skupině neselektovaných pacientek s karcinomem prsu
Zikán M., Pohlreich P., Novotný J., Kleibl Z., Janatová M. (VFN Praha)
8) Vzácnější histologický nález – pseudoangiomatózní hyperplazie stromatu prsu
Tobková H., Urminská H., Ryška A., Jandík P. (FN Hradec Králové)
9) Operace prsu v paravertebrálním bloku
Šťastný K., Červinka V., Havlíček K., Bosek V. (KN Pardubice)
10) Mikrometastázy v sentinelové uzlině karcinomu prsu
Julínek S. (FTNsP Praha)
11) Alergická reakce po aplikaci patent blue při vyšetření sentinelové uzliny karcinomu prsu
Mergancová J., Jandík P. (FN Hradec Králové)
12) Operace po neoadjuvantní léčbě pro pokročilý karcinom prsu
Heroková J., Zonča P. ( FN Ostrava)
13) Karcinom prsu u muže
Čoupková H., Brančíková D., Spurný V., Červená R. (FN USA Brno)
14) Elevace markerů v rámci follow-up karcinomu prsu
Adámková – Krákorová D., Brančíková D., Čoupková H. (FN USA Brno)
15) Vzácný případ cervikálního nádoru – serózní papilární karcinom
Pilka R., Kotršová L., Kudela M. (FN Olomouc)
16) Preventivní sledování zdravých žen a mužů s potvrzenou mutací BRCA 1/2
Navrátilová M., Petráková K., Kalábová R., Palácová M., Hanousková D., Dvořáčková B., Lukešová M., Foretová L. (MOÚ Brno)
17) Radiální sklerozující adenóza – specifika diagnózy
Jandík P., Mergancová J., Ryška A., Urminská H., Hadži Nikolov D., Řezáčová J., Brejchová E. (FN Hradec Králové)
18) Současný stav BCS u lokálně pokročilého karcinomu prsu po NCHT
Jandík P., Mergancová J., Češka F., Melichar B., Dvořák J. (FN Hradec Králové)
19) Medicínské a ekonomické konsekvence při stanovení sentinelové uzliny u karcinomu prsu
Mergancová J., Jandík P. (FN Hradec Králové)


Prosíme všechny přednášející o dodržení času vymezeného pro jejich prezentaci !!!Stručnější sdělení nevadí.
Pro přednášející bude k dispozici: promítání z počítače přes dataprojektor v programu PowerPoint 2x, na požádání možno zajistit video, event. i zpětný dataprojektor.

Společenský program


Program ve vinárně U královny Elišky večer 7. ledna 2005:
- grilování – venku
- uvnitř raut a ochutnávka vín
- vystoupení Ládi Kerndla a jeho hostů (Terezka Kerndlová a Gábina Kočí)
- diskotéka v zadní části vinárny
- břišní tanečnice ve dvou etapách

Pro Váš event. doprovod na společenský večer je nutno zakoupit zvláštní vstupenku v ceně 400,- Kč. Vstupenky budou k dispozici pouze v případě volné kapacity.

Kontakt: prim. MUDr. Renata Neumanová (ORO FN Brno)

  • Přidat do kalendáře: 2005-01-06 00:00:00 2005-01-08 23:59:59 Europe/Prague 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii Pozvánka, organizační informace, odborný a společenský program také ke stažení. Kongresové centrum BRNO a.s., Výstaviště 1, Brno