12. onkologicko-urologické a 8. mammologické sympozium

- , Policejní akademie ČR, Lhotecká 7/559, Praha 4, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Česká společnost komplexní onkologické péče,
Česká onkologická společnost ČLS JEP,
Fakultní Thomayerova nemocnice - onkologické a urologické oddělení,
Nadační fond onkologie pro 21. století

pořádají

pod záštitou ministryně zdravotnictví ČR Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc.
ve spolupráci s Vysokou školou Policejní akademie ČR

Onkologická sympozia

24. - 26. listopadu 2004, Policejní akademie České republiky, Lhotecká 7/559, Praha 4

12. onkologicko-urologické sympozium

24. - 25. listopadu 2004

Prezidenti sympozia:
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
prim. MUDr. Václav Vomáčka

8. mammologické sympozium

26. listopadu 2004

Prezidenti sympozia:
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Organizační zajištění:

Agentura Bonus, spol. s r.o., Korunní 63, 120 00 Praha 2
tel.: 224251411, 224255586, fax: 222520081
e-mail: bonus@mbox.vol.cz, http: www.agentura-bonus.cz

Typ akce: Onkologie

Pozor změna termínu! Sympózia začínají o den dříve, t.j. 24.11.

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Onkologické odd. FTN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
tel. 2/61082637,61083456
fax 2/41721457
e-mail: onkolog@ftn.cz

12. onkologicko-urologické sympozium I., středa 24.11.2004

Čas
Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů 14,00 - 15,00
Zahájení: MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel FTN
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
15,00 - 15,10

TÉMA: NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

I. Diagnostika

Koordinátoři:
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, CSc.
Doc. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
Doc. MUDr. Milan Hora, PhD.

1. Klinická stádia nádorů vylučovacích cest ve spektru ostatních malignit
Geryk E., Žáček V.
Regionální centrum NOR, Masarykův onkologický ústav, Brno
15,10 - 15,17
2. Histopatologické charakteristiky nádorov močového mechúra vo vzťahu k prežívaniu klinického súboru pacientov (1968-2003)
Ondruš D., Cuninková M., Horňák M., Pleško I., Galbavý Š.
Onkologická klinika LF UK, Onkologický ústav sv. Alžběty, Oddělenie epidemiologie nádorov, Ústav experimentálnej onkologie SAV, Urologická klinika LF UK, Fakultná NsP akad. L. Dérera, Národný onkologický register SR, Oddelenie patológie, Klinika laboratornej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžběty a Trnavskej univerzity, Bratislava
15,17 - 15,27
3. Význam TPA s UBC po detekci karcinomu močového měchýře a závislosti senzitivity specificity testů na způsobu zpracování moči
Klečka J., Pikner R., Hora M., Topolčan O, Pecen L.
Urologická klinika FN, Plzeň, OID FN Plzeň
15,27 - 15,34
4. Subtypizace T1 uroteliálních karcinomů močového měchýře, prognostický význam
Soukup V., Babjuk M., Dvořáček J.
Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
15,34 - 15,41
5. Vliv fluorescenční cystoskopie na četnost recidiv povrchových nádorů močového měchýře
Babjuk M., Soukup V., Jirsa M., Petřík R., Dvořáček J.
Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
15,41 - 15,48
6. Exprese genu PAX5 a patologie genu p53
Babjuk M., Soukup V., Mareš J., Trková M., Sedláček Z., Pešl M., Dvořáček J., Dušková J.
Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
15,48 - 15,55
Diskuse 15,55 - 16,10

II. Chirurgická léčba
Koordinátoři:
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
Doc. MUDr. Richard Fiala, PhD.

7. Výhody a nevýhody jednotlivých střevních náhrad měchýře
Jarolím L., Kawaciuk I., Hyršl L., Dušek P., Hynek P., Bartoníčková K.
Urologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
16,10 - 16,20
8. Naše indikace a výsledky pacientů, kteří u nás podstoupili radikální cystektomii za posledních 5 let
Schraml J., Hynek V., Hálek M., Dvořák T., Sapkota K.
Urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
16,20 - 16,30
9. Měchýř šetřící léčba - indikace, výsledky
Novák J., Stolz J., Babjuk M., Gilbert Z., Bárta J., Dubský V.
Urologické oddělení FN Bulovka, Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
16,30 - 16,40
10. Výsledky pacientů za posledních 10 let, kteří podstoupili cystektomii, ve které již nádor nebyl nalezen
Schraml J., Hynek M., Dvořák T., Sapkota K., Kunec F.
Urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
16,40 - 16,47
11. Nádory ledvin a močového měchýře u dialyzovaných nemocných Motáň J., Křížek M., Fínek J., Mukenštabl P. I. interní klinika LF a FN v Plzni, Oddělení onkologie a radioterapie, Šiklův ústav LF a FN, Plzeň 16,47 - 16,54
Diskuse 16,54 - 17,10

III. Chirurgická a onkologická léčba

Koordinátoři:
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.
prim. MUDr. Pavel Dušek

12. Výskyt karcinomu močového měchýře po nefroureterektomii pro uroteliální karcinom horních močových cest s použitím endoskopického strippingu ureteru po otevřené nefroureterektomii
Kaliská V., Kawaciuk I., Dušek P., Hyršl L., Bloudková L., Jarolím L.
Urologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
17,10 - 17,17
13. Laparoskopická nefroureterektomie - první zkušenosti
Študent V., Pernička J., Vidlář A., Grepl M.
Urologická klinika FN Olomouc
17,17 - 17,24
14. Postavení epirubicinu v chemoprofylaxi nádorů močového měchýře
Matoušková M., Hanuš M.
Urocentrum Praha
17,24 - 17,31
15. Využití gemcitabinu v neoadjuvantní chemoterapii invazivního karcinomu močového měchýře
Katolická J., Rovný A., Filipenský P.
Urologické oddělení, FN u sv. Anny, Brno
17,31 - 17,38
16. Režim gemcitabin s platinou v léčbě infiltrujících nádorů měchýře, alternativa radikální chirurgické léčby u rizikových nemocných
Matoušková M., Hanuš M.
Urocentrum Praha
17,38 - 17,45
17. Radioterapie u nádorů močového měchýře
Hynková L., Šlampa P., Horová H., Košťáková Š., Růžičková J., Čoupek P., Ondrová B.
Oddělení radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
17,45 - 17,52
Diskuse 17,52 - 18,00
Uvedení posterů
(Stručný komentář - cca 2 minuty)
18,00 - 18,10
1. Případ pozdní metastázy nádoru močového měchýře, který podstoupil cystektomii s nálezem v preparátu pT0M0
Schraml J., Hynek V., Hálek M., Dvořák T., Broul M., Dvořák T., Sapkota K.
Urologické oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
2. Případ rychle progredujícího nádoru močového měchýře
Hynek V., Schraml J., Hálek M., Dvořák T., Sapkota K.
Urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
3. Močová derivace po chirurgické léčbě pokročilých nádorů malé pánve (exenterace)
Gilbert Z., Antoš F., Šeclová Z., Bárta J., Kotlář M., Zima J.
Urologické oddělení FN Bulovka, Chirurgická klinika FN Bulovka Praha
Diskuse 18,10 - 18,25
Závěr sympozia 18,25
Večeře
(občerstvení, prohlídka stánků farmaceutických firem)
18,30

12. onkologicko-urologické sympozium II., čtvrtek 25.11.2004

Čas
Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů 8,00 - 9,00
Zahájení: 9,00 - 9,10

TÉMA: NÁDORY LEDVIN

I. Klasifikace a biologie

Koordinátoři:
Doc. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
Doc. MUDr. Milan Hora, PhD.
Prim. MUDr. Václav Vomáčka

1. Maligní nádory ledvin dospělých dle nové WHO klasifikace 2004. Představení nově zařazených jednotek z vlastního souboru 9500 nádorů ledvin.
Hes O., Hora M., Michal M.
Oddělení spec. diagnostiky ŠPAÚ a oddělení urologie, FN Plzeň
9,10 - 9,17
2. Molekulární charakteristika vybraných nádorů ledvin
Vaněček T., Šíma R., Hes O.
Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN Plzeň
9,17 - 9,24
3. Biologické chování chromofobního renálního karcinomu Hora M., Hes O., Fínek J., Roušarová M., Klečka J., Veličkinová H., Chudáček Z., Kreuzberg B., Ferda J:, Boudová L., Michal M. Urologická klinika, Šiklův patologicko-anatomický ústav, Radioterapeutické a onkologické oddělení, Národní onkologický registr, Radiodiagnostické oddělení, LF UK a FN Plzeň 9,24 - 9,31
4. Příbuzenský záchyt nádorů ledvin
Broul M., Schraml J., Hynek V., Hálek M., Dvořák T., Sapkota K.
Urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
9,31 - 9,38
5. Exprese genu PAX5, analýza mikrosatelitů a imunohistochemie p53 ve tkáni renálních karcinomů
Babjuk M., Viktorová T., Mareš J., Dušková J., Štolz J., Soukup V., Macek P., Dvořáček J.
Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
9,38 - 9,45
Diskuse 9,45 - 10,00

II. Diagnostika

Koordinátoři:
Doc. MUDr. František Záťura
Prim. MUDr. Pavel Verner
Prim. MUDr. Jan Schraml

6. Srovnání ultrasonografie a spirálního CT v diagnostice nádorových trombů u adenokarcinomu ledviny
Belej K., Záťura F., Pernička J., Hrabec M.
Urologická klinika FN Olomouc
10,00 - 10,07
7. Diferenciální diagnostika maligních a benigních cystických expanzí ledvin
Verner P., Kawaciuk I., Dušek P., Jarolím L.
Urologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
10,07 - 10,14
8. Využití dvoufázové CT angiografie (CTA) cév ledviny před chirurgickou léčbou renálních tumorů
Hora M., Ferda J., Klečka J., Mrkos D., Kreuzberg B., Hes O.
Urologická klinika, Radiologická klinika, Šiklův patologicko-anatomický ústav, LF UK a FN Plzeň
10,14 - 10,21
9. Možnosti využití pozitronové emisní tomografie (PET) u karcinomu ledviny
Řehák Z., Staníček J., Bolčák K.
PET centrum, Masarykův onkologický ústav, Brno
10,21 - 10,28
Diskuse 10,28 - 10,45
Přestávka
(občerstvení, prohlídka stánků farmaceutických firem)
10,45 - 11,45

III. Operační léčba a prognóza

Koordinátoři:
Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.
Doc. MUDr. Richard Fiala, PhD.
prim. MUDr. Václav Vomáčka

10. Prognostické a rizikové faktory u karcinomu ledviny
Kawaciuk I., Dušek P., Hyršl L., Jarolím L., Chocholatý M., Rejchrt M., Kaliská V., Juránková K.
Urologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
11,45 - 12,00
11. Porovnání výsledků operační léčby adenokarcinomu ledviny u souboru nemocných z let 1962-81 a 1982-98
Hyršl L., Dušek P., Kawaciuk I., Jarolím L., Rejchrt M., Kaliská V., Chocholatý M., Juránková K.
Urologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
12,00 - 12,07
12. Výsledky operační léčby karcinomu ledviny za posledních pět let
Schraml J., Hynek V., Hálek M., Dvořák T., Kunec F., Sapkota K.
Urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
12,07 - 12,14
13. Taktika léčby pokročilého karcinomu ledviny
Novák J., Stolz J., Klézl P., Gilbert Z.
Urologické oddělení FN Bulovka, Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
12,14 - 12,24
14. Trombus vena cava inferior u adenokarcinomu ledviny - léčba
Klézl P., Šonský E., Bárta J., Kotlář M., Dubský V., Gilbert Z.
Urologické oddělení FN Bulovka, Chirurgická klinika FN Bulovka Praha
12,24 - 12,31
15. Laparoskopická radikální nefrektomie - pětileté zkušenosti
Študent V., Pernička J., Vidlář A., Král M.
Urologická klinika FN Olomouc
12,31 - 12,41
16. Laparoskopická radikální nefrektomie pro parenchymový tumor
Hora M:, Klečka J., Mrkos D., Hes O., Toufarová P.
Urologická klinika a Šiklův patologicko-anatomický ústav, LF UK a FN v Plzni
12,41 - 12,48
Diskuse 12,48 - 13,15
Minisympozium (sponzoruje firma Aventis)

Koordinátor: Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.

Panelisté:
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Prim. MUDr. Pavel Dušek

Chemoterapie hormonálně rezistentního karcinomu prostaty
13,15 - 13,45
Oběd
(prohlídka stánků farmaceutických firem)
13,45 - 15,30

IV. Onkologická léčba

Koordinátoři:
Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.
prim. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

17. Přínos imunochemoterapie u pokročilého karcinomu ledviny
Kawaciuk I.
Urologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
15,30 - 15,45
18. Onkologická léčba karcinomu ledviny
Dušek P., Kawaciuk I., Hyršl L., Jarolím L., Chocholatý M., Teršípová L.
Urologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
15,45 - 15,55
19. Efekt imunochemoterapie u metastatických nádorů ledvin dle prognostických skupin
Šiffnerová M., Bustová I.
ONO Č. Budějovice
15,55 - 16,05
20. Efekt léčby metastatického karcinomu ledviny kombinací gemcitabinu, IL2 a interferonu alfa
Brančíková D., Adámková - Krákorová D., Spurný V., Čoupková M.
Oddělení klinické a radiační onkologie, FN u sv. Anny, Brno
16,05 - 16,12
21. Indikace radioterapie u karcinomu ledviny
Kindlová E., Loukotková L.
FN KV, Praha
16,12 - 16,22
Diskuse 16,22 - 16,40
Uvedení posterů
(Stručný komentář - cca 2 minuty)
16,40 - 16,45
1. Použití kaválního filtru před chirurgickým řešením karcinomu ledviny s nádorovou trombózou dolní duté žíly
Kotek V., Zachoval R., Lojík M.
Urologické oddělení Nemocnice Třebíč, Radiologická klinika, oddělení vazografie, FN Hradec Králové
2. Problematika karcinomu ledviny v koincidenci s nesidiomem v rámci nádorové triplicity
Kolombo I., Porš J., Bernat D., Hrubý M., Fröml J., Brzák P., Matouš-Malbohan V., Kašák P., Hain J., Tichý J., Pabišta R., Grubský P., Kaplan O., Smetana L., Jůzová E., Šmohil M., Šverma R., Tomášek J., Pintová J.
Urologická ambulance, Nemocnice Turnov, Chirurgické oddělení MNT, Endokrinologická poradna MNT, Oddělení klinické biochemie a hematologie MNT, Patologicko-anatomické oddělení MNT, Urologické oddělení, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, Interní oddělení MNT
3. Scintigrafie skeletu 99mTc-MDP: Vedlejší nálezy týkající se vylučování osteotropního radiofarmaka uropoetickým systémem
Michlová B., Hafuda A.
Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové, Urologická klinika FN Hradec Králové
Diskuse 16,45 - 17,00
Závěr sympozia
Prim. MUDr. Václav Vomáčka
17,00
Společenský program - Koktejl
(odjezd autobusů od Policejní akademie v 18,00 hodin, po skončení koktejlu - doprava individuální)
19,00

8. mammologické sympozium, pátek 26.11.2004

Čas
Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů 8,00 - 9,00
Zahájení: MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel FTN
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
9,00 - 9,10
Koordinátoři:

TÉMA: KARCINOM PRSU - RIZIKOVÉ FAKTORY, DIAGNOSTIKA

I. Klasifikace a biologie

Koordinátoři:
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.
prim. MUDr. Jindřich Fínek

1. Obezita - rizikový faktor nádorů mammy. Podstata působení
Patera J., Dvořák K., Patera J. jr.
Privátní mammologická ordinace Brno, Radiodiagnostické odd., FN Brno
9,10 - 9,18
2. Rizikový faktor karcinómu prsníka: Rodinná anamnéza
Zámečníková E., Malatin D., Bella V.
Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
9,18 - 9,26
3. Detekce cytokeratininů u karcinomu prsu
Holubec L., Fínek J., Topolčan O., Sůvová B., Neprašová P., Třeška V.
RTO, FN Plzeň
9,26 - 9,34
4. Sérové hladiny antityreoidálních protilátek korelující s kvantitativními ukazateli sonografického obrazu štítné žlázy u pacientek s karcinomem prsu
Jiskra J., Smutek D., Barkmanová J., Límanová Z., Potluková E., Sucharda P.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
9,34 - 9,42
5. Problematika akcesorní mléčné žlázy
Urminská H., Řezáčová J., Jandík P., Mergancová J.
Radiologická klinika, FN Hradec Králové
9,42 - 9,50
6. Mammografický screening v ČR - dosavadní výsledky a perspektivy
Svobodník A., Daneš J., Skovajsová M., Bartoňková H., Klimeš D., Dušek L.
CBA LF a PřF MU, Brno
9,50 - 10,00
Diskuse 10,00 - 10,15
Přestávka
(občerstvení, prohlídka stánků farmaceutických firem)
10,15 - 11,30

TÉMA: DIAGNOSTIKA KARCINOMU PRSU

Koordinátoři:
prim. MUDr. Vladimír Bella, CSc.
prim. MUDr. Jiří Gatěk
prim. MUDr. Jana Vočková

7. Problém neinvazivnej diagnostiky angiogenézy tumorov zobrazovacími metódami
Malatin D., Bella V., Klačko J.
Národný onkologický ústav Bratislava, SR
11,30 - 11,38
8. Nové metody předoperačního značení nehmatných lézí prsu
Julínek S., Vrabcová A., Hoferka P.
Chirurgická klinika 1. LF UK, Radiodiagnostické odd., Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
11,38 - 11,46
9. Příspěvek k diagnóze a léčbě nehmatných lézí v prsu
Sůvová B., Rybyšarová E., Dundová I.
Chirurgická klinika, FN Plzeň
11,46 - 11,54
10. Přínos vakuové biopsie v diagnostice nehmatných lézí prsní žlázy
Rybyšarová E., Hlaváčková M., Sůvová B.
RDG klinika, Chirurgická klinika, FN Plzeň
11,54 - 12,02
11. Komplexná diagnostika ca mammae in situ
Bella V., Malatin D., Klačko J., Zámečníková E.
Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
12,02 - 12,10
12. Korelácia natívnej mammografie a histológie ca mammae do 10 mm
Klačko J., Bella V., Malatin D., Zámečníková E.
Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
12,10 - 12,18
Diskuse 12,18 - 12,40
Oběd
(prohlídka stánků farmaceutických firem)
12,40 - 14,00

TÉMA: CHIRURGICKÁ A RADIAČNÍ LÉČBA POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU

Koordinátoři:
Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.

MUDr. Pavel Jandík

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

TÉMA: KARCINOM PRSU A HORMONY

Koordinátoři:
Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
prim.MUDr. Alexandra Aschermannová

13. Příčiny a okolnosti pokročilých karcinomů prsu v ČR
Macháček J., Cwiertka K.
Onkologická klinika, FN Olomouc
14,00 - 14,10
14. Chirurgická léčba pokročilého karcinomu prsu
Gatěk J., Duben J., Dudešek B., Hnátek L., Haša E., Musil T.
Chirurgické oddělení, nemocnice Atlas, Zlín
14,10 - 14,18
15. Výsledky chirurgické léčby pokročilého C50 po neoadjuvantní chemoterapii
Jandík P., Mergancová J., Maršík L., Melicha B., Dvořák J., Ryška A.
Chirurgická klinika, FN Hradec Králové
14,18 - 14,26
16. Kombinace duktálního a lobulárního karcinomu mléčné žlázy - komplexní léčba
Novák Z., Erhart D., Husarová L., Veverová I.
Chirurgické oddělení ÚVN, Praha
14,26 - 14,34
17. Radioterapie lokálně pokročilého karcinomu prsu
Soumarová R., Perková H., Šeneklová Z.
Onkologické centrum J. G. Mendela, Radioterapie a.s., Nový Jičín
14,34 - 14,42
Diskuse
18. Hormonální léčba pokročilého karcinomu prsu
Petruželka L.
Onkologická klinika, 1. LF UK, Praha
14,45 - 14,55
19. Adjuvantní hormonální léčba karcinomu prsu
Abrahámová J.
Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
14,55 - 15,05
20. Neoadjuvantná hormonálna liečba karcinomov prsníka
Wagnerová M.
VOÚ, Klinika radioterapie a onkologie, Košice
15,05 - 15,15
21. Pohled onkologa na HRT
Fínek J.
ORTO, Plzeň
15,15 - 15,25
22. Karcinom prsu a gravidita
Mareš P., Konopásek B.
Onkologická klinika, . LF UK, Praha
15,25 - 15,35
Diskuse

TÉMA: CHEMOTERAPIE POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU

Koordinátoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
prim. MUDr. Katarína Petráková

23. Kvalita života lékaře pracujícího v onkologii
Spurná Z.
Odd. klinické psychologie, FN U sv. Anny, Brno
15,35 - 15,45
24. Vinorelbin + hormon - účinná léčba starších žen s pokročilým karcinomem prsu
Abrahámová J. a kol.
Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
15,45 - 15,53
25. Paclitaxel v primární systémové léčbě karcinomu prsu
Mechl Z., Spurný V.
Oddělení klinické onkologie a radiologie, FN Brno
15,53 - 16,01
26. Použití kombinace gemcitabin + paclitaxel u pacientek s pokročilým karcinomem prsu
Abrahámová J.
Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
16,01 - 16,09
27. Docetaxel v léčbě karcinomu prsu, kombinovaná léčba
Petráková K.
MOÚ Brno
16,09 - 16,17
28. Naše zkušenosti s podáním vinorelbinu pacientkám s metastazujícím a relabujícím karcinomem prsu
Pukyová J.
Odd. radioterapie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
16,17 - 16,25
29. Postavení vysokodávkované chemoterapie v léčbě karcinomu prsu
Nepomucká J., Abrahámová J., Kordíková D., Foldyna M., Pagáčová I., Kalanin J., Greplová M.
Fakultní Thomayerova nemocnice, IKEM, FN KV Praha
16,25 - 16,33
30. Radionuklidová léčba bolestivých kostních metastáz, 153 Samariem-EDTMP u karcinomu prsu
Doležal J., Vižďa J., Čermáková E., Horáček J., Melichar B.
FN Hradec Králové
16,33 - 16,41
Diskuse
Uvedení posterů
(Stručný komentář - cca 2 minuty)
16,41 - 16,45
1. Pyoderma gangranosum jako raritní onemocnění bradavky imitující Pagetův karcinom
Prokop J., Kubala O., Čuřík R., Matečková V., Vantuchová Y., Svobodová E., Anděl P.
Chirurgická klinika, ústav patologie, oddělení kožní, FN Ostrava
2. Pokročilý karcinom prsu - kazuistiky
Sůvová B., Rybyšarová E., Dundová I.
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Závěr sympozia
Prim. MUDr. Jana Vočková
16,45
Společenský program 17,00

Sponzoři

AMERSHAM HEALTH (CEE) Handels mbH
AMGEN s.r.o.
ASTRAZENECA Czech Republic s.r.o.
AVENTIS PHARMA s.r.o., divize onkologie
BRISTOL-MYERS SQUIBB, spol. s r.o.
ELI LILLY ČR, spol. s r.o.
GALÉN NAKLADATELSTVÍ
IPSEN, s.r.o.
MEDICOM INTERNATIONAL, s.r.o.
MUNDIPHARMA GesmbH (Austria), organizační složka ČR
NOVARTIS s.r.o.
PFIZER spol. s r.o.
PHARMA AVALANCHE s.r.o.
PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o.
PLIVA CZ s.r.o.
SANOFI-SYNTHELABO s.r.o.
SIEMENS s.r.o.
TEVA PHARMACEUTICALS CR s.r.o.

Kontakt: onkolog@ftn.cz

  • Přidat do kalendáře: 2004-11-24 00:00:00 2004-11-26 23:59:59 Europe/Prague 12. onkologicko-urologické a 8. mammologické sympozium Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice - onkologické a urologické oddělení, Nadační fond onkologie pro 21. století pořádají pod záštitou ministryně zdravotnictví ČR Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. ve spolupráci s Vysokou školou Policejní akademie ČR Onkologická sympozia 24. - 26. listopadu 2004, Policejní akademie České republiky, Lhotecká 7/559, Praha 4 12. onkologicko-urologické sympozium 24. - 25. listopadu 2004 Prezidenti sympozia: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prim. MUDr. Václav Vomáčka 8. mammologické sympozium 26. listopadu 2004 Prezidenti sympozia: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Organizační zajištění: Agentura Bonus, spol. s r.o., Korunní 63, 120 00 Praha 2 tel.: 224251411, 224255586, fax: 222520081 e-mail: bonus@mbox.vol.cz, http: www.agentura-bonus.cz Policejní akademie ČR, Lhotecká 7/559, Praha 4, Praha