13.onko-urologické symposium

- , Policejní akademie ČR, Lhotecká 7/559, Praha 4, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Na 13. onkologicko-urologické sympozium (23. - 24. 11.) navazuje 9. mammologické sympozium (25. 11.)

Prezidenti sympozia:
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.
prim. MUDr. Václav Vomáčka

Ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Motol

Organizační zajištění:
Agentura Bonus, spol. s r.o., Korunní 63, 120 00 Praha 2
tel.: 224 251 411, 224 255 586, fax.: 222 520 081
www.agentura-bonus.cz

e-mail: bonus@vol.cz Konečný program 13. onkologicko-urologických a  9. mammologických sympozií naleznete zde ve formátu pdf (vhodné k vytištění) nebo níže:

středa 23.11. 20054

Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů (14.00 -15.00)

Zahájení: MUDr. Petr Malý, ředitel FTNsP, Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.(15.00 - 15.15 )

Téma: Karcinom prostaty I.

Koordinátoři: Prof. MUDr. D. Ondruš, CSc.; Doc. MUDr. L. Jarolím, CSc.

 1. První výsledky studie KAPROS v Olomouckém kraji (15.15 - 15.25)
  Študent V., Fiala R., Vidláč A., Grepl M.
  Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc
 2. Názory mužů na karcinom prostaty v Olomouckém kraji – sociologická studie(15.25 - 15.35)
  Fiala R., Študent V.
  Urologická klinika, FN v Olomoucipo
 3. Obezita jako rizikový faktor agresivního karcinomu prostaty (15.35 - 15.45)
  Schmidt M., Jarolím L., Kawaciuk I., Verner P., Dušek P., Hanek P., Hyršl L., Rejchrt M., Chocholatý M.
  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 4. Výsledky transrektální biopsie prostaty s ultrazvukovou kontrolou: srovnání detekce karcinomu biopsií 6+2 s odběrem 12 vzorků v periprostatické anestézii (15.45 - 15.55)
  Verner P., Jarolím L., Kawaciuk I., Rejchrt M., Schmidt M., Hanek P.,Dušek P., Kaliská V., Soukup J*.
  Urologická klinika a *Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motolt
 5. Radikální extraperitoneoskopická prostatektomie – perspektivní metoda v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty (15.55 - 16.05)
  Kočárek A., Köhler O., Pokorný J., Kaplan O., Drlík P., Otava Z.
  Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
 6. Radikální prostatektomie v Olomouci v letech 1997-2004 (16.05 - 16.15)
  Vidlář A., Fiala R., Grepl M., Belej K., Hrabec M., Študent V., Záťura F.
  Urologická klinika, FN OlomoucDiskuse (16.15 - 16.35)

  Téma: Karcinom prostaty II.

  Koordinátoři: Doc. MUDr. M. Hanuš, CSc.; Doc. MUDr. B. Konopásek, CSc.
 7. Hormonální independentní karcinom prostaty Docetaxel – nová prvoliniová volba (16.35 - 16.45)
  Matoušková M., Hanuš M.
  Urocentrum Praha
 8. Management léčby a sledování hormonálně independentního karcinomu prostaty (16.45 - 16.55)
  Matoušková M., Fínek J.
  Urocentrum Praha, Onkologická klinika FN Plzeň
 9. Prognostické faktory u hormonálně refrakterního karcinomu prostaty (16.55 - 17.05)
  Katolická J., Rovný A., Filipenský P.
  Urologické oddělení, FN u sv. Anny, Brno
 10. IAS – intermitentní androgenní suprese v léčbě CaP (17.05 - 17.15)
  Matoušková M., Hanuš M.
  Urocentrum Praha
 11. Dlouhodobé zkušenosti s intermitentní androgenní supresí v léčbě ca prostaty (17.15 - 17.25)
  Dušek P., Kawaciuk I.
  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Postery

 1. Monitorace denzitometrických a metabolických změn skeletu u nemocných léčených pro karcinom prostaty – první zkušenosti a klinické využití
  Kolombo I., Hanuš T., Štuková R., Kolombová J., Porš J., Pabišta R., Poršová M.
  Urologie a chirurgie, MN Turnov Urologická klinika VFN Praha a 1. LF UK a Katedra urologie IPVZ Praha Onkologická poradna MN Turnov, Osteologická poradna MN Turnov Urologické oddělení, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
 2. Imunoterapie karcinomu prostaty dendritickými buňkami
  Minárik I., Tobiásová Z., Špíšek R., Bartůňková J., Kawaciuk I.
  Urologická klinika a Ústav imunologie UK a 2. LF Motol, Praha

Večeře (18.00)
(prohlídka stánků farmaceutických firem)

čtvrtek 24.11. 2005

Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů (8.00 - 9.00)

Zahájení: 9.00 - 9.10.

Téma: Karcinom prostaty III.

Koordinátoři: Doc. MUDr. I. Kawaciuk, CSc.; Doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc.; prim. MUDr. V. Vomáčka

 1. Analýza výsledků vyšetření PSA u 5744 pacientů, význam spolupráce s praktickými lékaři, kritický rozbor současných diagnostických i léčebných algoritmů (9.10 - 9.20)
  Hanuš M., Matoušková M.
  Urocentrum Praha
 2. Perineální radikální prostatektomie. Vlastní soubor prvních 60 pacientů (9.20 - 9.30)
  Vomáčka V.
  Urologické oddělení, FTN Praha
 3. Jaké jsou rizikové faktory pro vznik inkontinence po radikální prostatektomii (9.30 - 9.40)
  Fiala R., Vidlář A., Študent V., Grepl M., Belej K., Hrabec M., Záťura F.
  Urologická klinika, VF Olomouco
 4. Karcinom prostaty s nízkou hladinou PSA (9.40 - 9.48)
  Jarolím L., Kawaciuk I., Schmidt M., Jerie J., Dušek P., Verner P., Hanek P., Hyršl L., Kaliská V.
  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Prahal
 5. Pokles PSA po radikální prostatektomii (9.48 - 9.56)
  Jarolím L., Kawaciuk I., Schmidt M., Verner P., Dušek P., Jerie J., Hanek P., Hyršl L., Kaliská V.
  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Prahal
 6. Diagnóza biochemické recidivy po radikální prostatektomii (9.56 - 10.05)
  Jarolím L., Kawaciuk I., Verner P., Jerie J., Dušek P., Schmidt M., Hanek P., Hyršl L., Kaliská V.
  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 7. Nadir PSA po radikální prostatektomii (10.05 - 10.13) Jarolím L., Kawaciuk I., Schmidt M., Verner P., Dušek P., Jerie J., Hanek P., Hyršl L., Kaliská V.
  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, PrahaDiskuse (10.13 - 10.25)

  Téma: Karcinom prostaty IV.

  Koordinátoři:Doc. MUDr. J. Novák, CSc.; prim. MUDr. V. Stáhalová; Doc. MUDr. L. Dušek, PhD.
 8. HDR Brachyterapie karcinomu prostaty – naše zkušenosti (10.25 - 10.37)
  Perková H., Soumarová Z., Štursa M., Homola L.
  Onkologické centrum J. G. Mendela, Nový Jičín
 9. Strategicko - taktický protokol léčby karcinomu prostaty předkládaný Ústavem radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka Praha (10.37 - 10.50)
  Kubeš J.
  Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka, Praha
 10. Využití dat NOR pro onkologickou práci (10.50 - 11.05)
  Dušek L.
  Centrum informatiky a analýz, BrnoDiskuse (11.05 - 11.20)

  Přestávka (občerstvení, prohlídka stánků farmaceutických firem) (11.20 - 12.30)

  Sympozium firmy Novartis
  Využití preparátu Zometa u karcinomu prostaty (12.30 - 13.30)
  Koordinátor: prim. MUDr. Z. Mechl, CSc.D

  Téma: Nádory varlat I.

  Koordinátoři:Doc. MUDr. R. Fiala, CSc. ; as. MUDr. M. Matoušková ; prim. MUDr. K. Cwiertka, PhD.
 11. Nádorové markery u tumorů testis: závěry kongresu ISOBM a EGTM 2005 (13.30 - 13.40)
  Malbohan I., Abrahámová J., Fialová L.
  ÚLB 1. LF UK Praha Onkologické oddělení, FTN Praha
 12. Současný pohled na klasifikaci testikulárních germinálních nádorů(13.40 - 13.50)
  Povýšil C.
  I. patologicko-anatomický ústav 1. LF UK a katedra ILF, Praha
 13. 13. Epidemiológia nádorov testis na Slovensku (13.50 - 14.00)
  Ondrušová M., Ondruš D., Pleško I.
  Národný onkologický register SR, ÚZIŠ Bratislava, I. onkologická klinika LF UK a OÚ SA, Bratislava, SR*21
 14. 14. Epidemiologie nádorů varlat, multicentrický projekt (14.00 - 14.10)
  Abrahámová J., Vyzula R., Dušek L., Mužík P.
  Onkologické oddělení, FTN Praha, MOÚ Brno, Centrum informatiky a analýz, Brno
 15. 15. Význam retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů (14.10 - 14.20)
  Novák J.
  FN Bulovka, PrahaDiskuse (14.20 - 14.30)

  Oběd (prohlídka stánků farmaceutických firem)

  Téma: Nádory varlat II.

  Koordinátoři:Doc. MUDr. I. Mardiak, CSc.; Doc. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prim. MUDr. M. Kohoutek
 16. Iniciálna liečba germinativnych nádorov s nepriaznivou prognózou kombináciou paklitaxel, bleomycin, etopozid a cisplatina (T-BEP). Štúdia fázy II. (15.30 - 15.40)
  Mardiak J., Šálek T., Syčová-Milá Z., Obertová J., Rečková M., Hlavatá Z., Mego M., Koza I.
  Národný onkologický ústav, Bratislava, SRP
 17. Výsledky léčby zhoubných testikulárních nádorů stádia III. Lze předvídat léčebný neúspěch? (15.40 - 15.50)
  Vodvářka P., Hájek J., Resová K., Štefánek I.
  Radioterapeutická klinika FNsP, Ostrava
 18. Toxicita chemoterapie používané u testikulárních nádorů a její management (15.50 - 16.00)
  Resová K., Vodvářka P., Hájek
  J. Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava
 19. Individuální postup v léčbě germinálních nádorů včetně autologní transplantace krvetvorných buněk (16.00 - 16.10)
  Nepomucká J., Abrahámová J., Foldyna M., Kordíková D., Pagáčová L., Kalanin J., Greplová M.
  Onkologické oddělení, FTN Praha, IKEM Praha, FN KV Praha
 20. 20. Paclitaxel-gemcitabine jako záchranná léčbě pacientů s germinálními nádory (16.10 - 16.20)
  Foldyna M., Abrahámová J., Kordíková D., Nepomucká J.
  Onkologické oddělení, FTN Praha
 21. 21. Kurativní léčba zhoubných nádorů varlat – naše zkušenosti (16.20 - 16.30)
  Kohoutek M., Zábojníková M., Pospíšková M., Ostřížková L., Navrátil B.
  Onkologické centrum, Baťova nemocnice, Zlínno

Postery.

 1. Příčiny pozdní diagnózy u nádorů varlat
  Chocholatý M., Dušek P., Hanek P., Kawaciuk I., Rejchrt M., Hyršl L.
  Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 2. Exulcerovaný nádor varlete raritní velikosti – kazuistika
  Rejchrt M., Kawaciuk I., Novák J., Jarolím P., Dušek P., Jerie J., Soukup J.*
  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha*
 3. Seminom prostaty – kazuistika
  Urbanová M., Dušek L., Jarolím L., Kawaciuk I., Hanek P., Zuntová A.*
  Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha*
 4. Seminom v retroperitoneu a gain chromozómu 12p-molekulární biologie v rutinní uro-onkologické diagnostice. Přehled problematiky a popis 3 případů
  Hes O., Vaněček T., Šíma R., Hora M., Michal M.
  Oddělení speciální diagnostiky, ŠPAÚ, FN Plzeň Urologická klinika, FN Plzeň
 5. Tři případy méně obvyklých manifestací germinálních nádorů
  Hájek J., Resová K., Vodvářka P.
  Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava I

Závěr sympozia: prim. MUDr. Václav Vomáčka

Společenský program: Nosticův palác, Praha 1 (19.00)
Odjezd autobusu od Policejní akademie v 18.00.
Po skončení koktejlu doprava individuální.

Kontakt: onkolog@ftn.cz

Web: www.agentura-bonus.cz

 • Přidat do kalendáře: 2005-11-23 00:00:00 2005-11-24 23:59:59 Europe/Prague 13.onko-urologické symposium Na 13. onkologicko-urologické sympozium (23. - 24. 11.) navazuje 9. mammologické sympozium (25. 11.) Policejní akademie ČR, Lhotecká 7/559, Praha 4, Praha