Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

- , Kongresové centrum Regionálního centra, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Výzva k aktivní účasti:

Cílem konference je ustavení interdisciplinární platformy pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Konference bude zejména zaměřena na následující témata:

 • A) Novinky v biologii nádorové buňky a její implikace pro diagnostiku a léčbu nádoru
 • B) Hledání nových prognostických a prediktivních markerů v klinické onkologii
 • C) Standardizace diagnostických postupů
 • D) Standardizace a mezilaboratorní kontrola diagnostických metod
 • E) Zavádění nových diagnostických postupů do klinické praxe
 • F) Individualizace a optimalizace protinádorové léčby na základě prognosticko-prediktivních znaků s ohledem na její cost-effectiveness
 • G) Chyby a omyly v diagnostice zhoubných onemocnění

Konečný program k dispozici níže!

Konferenční abstrakta jsou již uveřejněna ve formátu pdf na stránkách Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, po konferenci budou uloženy také do Databáze tuzemských konferenčních abstrakt

Pořadatelé:

Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS ČLS JEP
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice v Olomouci
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc
Onkologické centrum Olomouc
Nadace pro výzkum rakoviny
Sdružení Šance

Koordinátor sjezdu: MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Organizační sekretariát: nakladatelství SOLEN, s.r.o.
Ing. Pavel Karas
Tel.: 582 397 457, Mob: 777 557 426

Další organizační informace, výzva k aktivní účasti a přihláška na akci je k dispozici zde ve formátu pdf

Registrace

Přihlášky k aktivní účasti a ubytování: do 31. 10. 2005
Přihlášky k pasivní účasti bez garance ubytování jsou možné i po tomto termínu

Abstrakta

Abstrakta svých prezentací či prezentace v plné délce prosím posílejte do 31. 10. 2005 na adresu organizačního sekretariátu (elektronická podoba, s uvedením plného jména a adresy působiště). Vzorový abstrakt naleznete na stránkách www.solen.cz/seminare. Sborník z konference bude s uvedením ISBN čísla. Konečný program je k dispozici níže.

KONEČNÝ PROGRAM

PÁTEK: 9.12.2005 Registrace (8.30-18 hod.)

Slavnostní zahájení konference (9.45-10 hod., Sál PEGASUS)

Předsedající: Hajdúch M., Kolář Z., Janků F.

1. Predikce účinnosti léčiv směrovaných do EGFR/HER rodiny (10-12.05 hod., Sál PEGASUS)

 1. HAJDÚCH, M. Predikce účinnosti protinádorových léčiv směrovaných do genové rodiny HER. (17‘, 3‘ diskuse)
 2. BARTHOVÁ, M.; JANÁKOVÁ, Ľ.; KAJO, K.; KVIATKOVSKÁ, Z.; PLANK, L. Celoštátny projekt detekciu stavu HER2 v novodiagnostikovaných prípadoch karcinómu mliečnej žľazy v intervale 1.1.2003 - 30.10.2005. (10‘, 3‘ diskuse)
 3. TROJANEC, R.; HAJDÚCH, M.; PALÁCOVÁ, M.; VYZULA, R.; PETRÁKOVÁ, K.; BRAUNEROVÁ, B.; BOUCHALOVÁ, K.; KOLÁŘ, Z.; SEDLÁKOVÁ, E.; MLČOCHOVÁ, S. Status genu Her-2/neu (c-erbB-2) a zkušenosti s vyšetřováním v referenční laboratoři. (10‘, 3‘ diskuse)
 4. KAJO, K.; KVIATKOVSKÁ, Z.; PLANK, L.; MACHÁLEKOVÁ, K.; SZÉPE, P.; ŽÚBOR, P.; JANÁKOVÁ, Ľ.; BARTHOVÁ, M.
  Dá sa predpovedať stav HER2? (10‘, 3‘ diskuse)
 5. ŠIMÍČKOVÁ, M.; PETRÁKOVÁ, K.; SVOBODA, M.; NEKULOVÁ, M.; PECEN, L.; FRGALA, T.; NENUTIL, R.
  Sérový Her-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. (10‘, 3‘ diskuse)
 6. ŽÚBOR, P.; DANKO, J.; VOJVODOVÁ, A.; KAJO, K.; SZUNYOGH, N.; KVIATKOVSKÁ, Z.; GALO, S.; MACHÁLEKOVÁ, K.; BIRINGER, K.; BARTHOVÁ, M.; DUSSAN, C. A.; PLANK, L.
  Examination of HER-2 SNP 655V gene polymorphism in risk assessment of breast cancer. (10‘, 3‘ diskuse)
 7. SKŘIČKOVÁ, J.; TOMÍŠKOVÁ, M.; SVOBODNÍK, A.; KAPLANOVÁ, J.; KADLEC, B.; BABIČKOVÁ, L.; PÁLKOVÁ, I.; NEBESKÝ, T.; STRATIL, D.; MINÁRIK, M.
  Existují prognostické a prediktivní markery pro podání gefitinibu (Iressa) v léčbě nemalobuněčného bronchogenního faktoru (NSCLC)? (10, 3‘ diskuse)
 8. BERKOVCOVÁ, J.; DZIECHCIARKOVÁ, M.; TROJANEC, R.; JANOŠŤÁKOVÁ, A.; WIECEK, S.; GRYGÁRKOVÁ, I.; KOLEK, V.; HAJDÚCH, M.
  Výsledky analýzy aberací Egfr1, Her2/neu a K-ras u pacientů s karcinomem plic na terapii gefitinibem v rámci programu časného přístupu. (10‘, 3‘ diskuse)
 9. CWIERTKA, K.; GRYGÁRKOVÁ, I.; BENEŠ, P.; KREJČÍ, E.; KOLEK, V.
  Cílená biologická léčba nádorů - rizika nových vedlejších nežádoucích účinků a jejich prediktivní význam. (10‘, 3‘ diskuse)

2. Nové technologie v diagnostice, programování a predikci odpovědi nádorů na terapii (10-12.05 hod., Sál PERSEUS)

Předsedající: Jarošová M., Svoboda M., Trojanec R.

 1. DZIECHCIARKOVÁ, M.; HAJDÚCH, M.; TROJANEC, R.; BERKOVCOVÁ, J.
  Využití laserové mikrodisekce v diagnostice a prognózování nádorových onemocnění. (15‘, 3‘ diskuse)
 2. GALBAVÝ, Š.; KULIFFAY, P.; SANISLÓ, Ľ.; KAUŠITZ, J.
  Laserová skenovacia cytometria – použitie v histopatologickej diagnostike nádorov. (10‘, 3‘ diskuse)
 3. JAROŠOVÁ, M.; PLACHÝ, R.; POSPÍŠILOVÁ, H.; BUDINSKÁ, E.; HOLZEROVÁ, M.; PAPAJÍK, T.; MIHÁL, V.; INDRÁK, K.
  Význam metody arrayCGH u hemato-onkologických nemocných. Přehled a vlastní výsledky. (15‘, 3‘ diskuse)
 4. SVOBODA, M.; GRELL, P.; PETRÁKOVÁ, K.
  Využití dna čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu. (15‘, 3‘ diskuse)
 5. HAVLÍČEK, V.
  Proteomické technologie v klinickém výzkumu. (15‘, 3‘ diskuse)
 6. KARLÍKOVÁ, M.; TOPOLČAN, O.; VRZALOVÁ, J.; HOLUBEC, L.
  Princip multiplexové analýzy a její využití v onkologické praxi. (10‘, 3‘ diskuse)
 7. ROHOŇ, P.; ROŽMANOVÁ, Š.; HUBÁČEK, J.; SZOTKOWSKI, T.; PAPAJÍK, T.; INDRÁK, K.; JAROŠOVÁ, M.; RUSIŇÁKOVÁ, Z.
  Aplikácia Q-RT-PCR pri stanovení hladiny fúzneho génu AML1/ETO. (10‘, 3‘ diskuse)
 8. STAŇKOVÁ, M.; NÁDVORNÍK, R.
  Detekce mutací v onkogenu K-ras v pankreatické šťávě pomocí metody Real-Time PCR. (10‘, 3‘ diskuse)

Přestávka na oběd 12.00-13.30 hod.

3. Prognostické a prediktivní faktory I (13.30-15.35 hod., Sál PEGASUS)

Předsedající: Mihál V, Novotný J., Trojanec R.

 1. MIHÁL, V.; POSPÍŠILOVÁ, D.; JAROŠOVÁ M., HOLZEROVÁ, M., JANOŠŤÁKOVÁ, A.; HAJDÚCH. M.
  Evoluce prognostických a prediktivních faktorů u dětské leukémie. (17‘, 3‘ diskuse)
 2. MINÁRIK, M.; BENEŠOVÁ-MINÁRIKOVÁ, L.; HRABÍKOVÁ, M.; BELŠÁNOVÁ, B.; BRŮHA, F.; TEŘL, M.; MUKENŠNÁBL, P.; PEŠEK, M.
  Experimentální aspekty vyšetřování molekulárních prediktorů nádorové léčby. (10‘, 3‘ diskuse)
 3. KRAMÁŘ, F.; ZEMANOVÁ, Z.; BABICKÁ, L.; RANSDORFOVÁ, Š.; ŠINDELÁŘOVÁ, L.; BŘEZINOVÁ, J.; MICHALOVÁ, K.; HRABAL, P.; KOZLER, P.
  Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů. (10‘, 3‘ diskuse)
 4. ŠKARDA, J.; HAJDÚCH, M.; BOUCHAL, J.; DŽUBÁK, P.; TICHÝ, T.; KLEIN, J.; KOLEK, V.; FRIDMAN, E.; KOLÁŘ, Z.
  Prognostický a prediktivní význam proteinů asociovaných s mnohočetnou lékovou rezistencí u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. (10‘, 3‘ diskuse)
 5. GRYGÁRKOVÁ, I.; KOLEK, V.; KLEIN, J.; NEORAL, Č.; HAJDÚCH, M.
  Má testování in vitro rezistence prognostický význam u operovaných pacientů s NSCLC st. IIIA? (10‘, 3‘ diskuse)
 6. HOLZEROVÁ, M.; FABER, E.; POSPÍŠILOVÁ, H.; STRAŠILOVÁ, J.; VOGLOVÁ, J.; DIVOKÝ, V.; NAUŠOVÁ, J.; INDRÁK, K.; JAROŠOVÁ, M.
  Přídatné chromosomové změny u pacientů s CML léčených preparátem Glivec. (10‘, 3‘ diskuse)
 7. HOUŠKOVÁ, L.; ZEMANOVÁ, Z.; BŘEZINOVÁ, J.; BABJUK, M.; PEŠL, M.; MICHALOVÁ, K.
  Neinvazivní diagnostika karcinomu močového měchýře metodou I-FISH. (10‘, 3‘ diskuse)
 8. DVOŘÁČKOVÁ, J.; UVÍROVÁ, M.; ,NEDBÁLEK, A.
  Naše první zkušenosti s molekulárně genetickým stanovením prognostických faktorů u karcinomu prostaty. (10‘, 3‘ diskuse)
 9. HOLUBEC, L.; TOPOLČAN, O.; TŘEŠKA, V.; FÍNEK, J.; PEŠTA, M.:
  Význam stanovení biologické aktivity nádoru pro prognózu a volbu terapie. (10‘, 3‘ diskuse)

4. Biologie nádorů (13.30-14.50, Sál PERSEUS)

Předsedající: Šmardová J., Ehrman J., Eckschlager T.

 1. GNOPOULOS, P.
  Cancer primary prevention. (17‘, 3‘ diskuze)
 2. ŠMARDOVÁ, J.; SVITÁKOVÁ, M.; RAVČUKOVÁ, B.; GROCHOVÁ, D.; VAŇKOVÁ, J.; KROUPOVÁ. I.
  Funkční analýza separovaných alel v kvasinkách: spolehlivá metoda k určení statutu nádorového supresoru p53. (10‘, 3‘ diskuse)
 3. VRZALÍKOVÁ, K.; MURRAY, P. G.; REYNOLDS, G. M.; EHRMANN, J.
  Polycombní geny BMI-1 a EZH2 u karcinomu cervixu. (10‘, 3‘ diskuse)
 4. EHRMANN, J.; KOĎOUSEK, R.; SEDLÁKOVÁ, E.; NELSON, P. N.; DVOŘÁK, P.; VAVERKA, M.
  Primární lymfomy CNS a virové infekce EBV a HERV. (10‘, 3‘ diskuse)
 5. SEDLÁKOVÁ, I.; VÁVROVÁ, J.; TOŠNER, J.; HANOUSEK, L.
  Lysofosfatidová kyselina u pacientek s ovariálním karcinomem. (10‘, 3‘ diskuse)
 6. PLEVOVÁ, P.; BOUCHAL, J.; FIURÁŠKOVÁ, M.; PAPEŽOVÁ, M.; KŘEPELOVÁ, A.; ČUŘÍK, R.; FORETOVÁ, L.; NAVRÁTILOVÁ, M.; ZAPLETALOVÁ, J.
  Exprese proteinů PML a TRF2 v nádorech kolorekta a prsu. (10‘, 3‘ diskuse)
 7. KORABEČNÁ, M.; LUDVÍKOVÁ, M.
  Karcinogeneze z fetálních buněk na příkladu štítné žlázy. (10‘, 3‘ diskuse)

Přestávka 15.30-16 hod.

5. Prognostické a prediktivní faktory II (16-17.50 hod., Sál PEGASUS)

Předsedající: Cwiertka K., Kleibl Z ., Berkovcová J.

 1. MACHÁČEK, J.; HOUSERKOVÁ, D.; ĆWIERTKA, K.
  Pokroky a vývoj v diagnostice karcinomu prsu – redukce chyb a omylů. (17‘, 3‘ diskuse)
 2. ADÁMKOVA KRÁKOROVÁ, D.; BRANČÍKOVÁ, D.; SPURNÝ, V.; VESELÝ, K.; HUŠEK, K.
  High grade osteosarkom dospělého věku, prognostické a prediktivní faktory. (10‘, 3‘ diskuse)
 3. CWIERTKA, K.; LIPERT, J.; SROVNAL, J.; PILKA, R.; ŠVÉBIŠOVÁ, H.; KUDELA, M.; NOSKOVÁ, V.; DŽUBÁK, P.; TROJANEC R.; HAJDÚCH M.
  Ovariální karcinom - ideální model pro ověření možnosti predikce odpovědi na chemoterapii stanovením rezistence na cytostatika in vitro pomocí MTT testu? (10‘, 3‘ diskuse)
 4. NOVOTNÝ, J.; TESAŘOVÁ, P.; PEŠTA, M.; HOLUBEC, L.
  Četnost Leydenské mutace, protrombinové mutace a mutace v MTHFR genu v populaci 470 pacientek s karcinomem prsu. (10‘, 3‘ diskuse)
 5. NOVOTNÝ, J.; SÝKORA, V.; STRNAD, R.; PEŠTA, M.; TOMANCOVA, V.; ZIMOVJANOVA, M.
  Vliv 48 hodinové kontinuální infuse 5-fluorouracilu na expresi dihydropyrimidindehydrogenázy and thymidinfosforylázy. (10‘, 3‘ diskuse)
 6. KLEIBL, Z.; KLEIBLOVÁ, P.; ŠEVČÍK, J.; NOVOTNÝ, J.
  Predikce toxicity způsobené fluoropyrimidiny na základě mutační analýzy kódující sekvence genu pro dihydropyrimidindehydrogenázu (DPD). (10‘, 3‘ diskuse)
 7. DVOŘÁK, J.; RYŠKA, A.; TOMŠOVÁ, M.; VESELÝ, P.; JANSA, J.; ŠTUK, J.; MELICHAR, B.; ZOUL, Z.; JANDÍK, P.; PETERA, J.
  Korelace mezi expresí estrogenových a progesteronových receptorů, hladinou CEA a CA 15-3 před léčbou a tradičními klinicko-patologickými charakteristikami karcinomu prsu u žen starších 70 let. (10‘, 3‘ diskuse)
 8. HAVRÁNEK, O.; KLEIBL, Z.; LUKEŠOVÁ, M.; NOVOTNÝ, J.; JANATOVÁ, M.; FORETOVÁ, L.; POHLREICH, P.
  Délka domény kódující polyglutaminovou oblast genu AIB1 jako prediktor vzniku karcinomu prsu u nosiček mutací genu BRCA1. (10‘, 3‘ diskuse)

SOBOTA: 10.12.2005
Registrace (8.00-14 hod.)

6. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu nádorových onemocnění I (8.30-10.02 hod., Sál PEGASUS)

Předsedající: Dvořáčková J., Janků F., Hajdúch M.

 1. DVOŘÁČKOVÁ, J.
  Historie a současnost sentinelové uzliny. (17‘, 3‘ diskuse)
 2. JANKŮ, F.
  Detekce minimální reziduální choroby v kostní dřeni – je čas na změnu klinické praxe? (17‘, 3‘ diskuse)
 3. SKALICKÝ, P.; VYSLOUŽIL, K.; DUDA, M.; KLEMENTA, I.; STARÝ, L.; HAJDÚCH, M.; SROVNAL, J.; KOŘÍNKOVÁ, G.
  Chirurgické aspekty minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu. (10‘, 3‘ diskuse)
 4. SROVNAL, J.; KOŘÍNKOVÁ, G.; VYSLOUŽIL, K.; DUDA, M.; SKALICKÝ, P.; CWIERTKA, K.; ŠVÉBIŠOVÁ, H.; GAJOVÁ, B.; HAJDÚCH, M.
  Minimální reziduální choroba u kolorektálního karcinomu – korelace s klinicko-patologickými charakteristikami nemoci. (10‘, 3‘ diskuse)
 5. BOLČÁK, K.
  Zkušenosti z provozu pracoviště pozitronové emisní tomografie Masarykova onkologického ústavu v Brně. (10‘, 3‘ diskuse)
 6. JAKUBEC, P.; GRYGÁRKOVÁ, I.; JAKUBCOVÁ, T.; KOLEK, V.; BENÝŠEK, V.
  Význam pozitronové emisní tomografie u plicních malignit. (10‘, 3‘ diskuse)

7. Varia a kazuistiky (8.30-10 hod., Sál PERSEUS)

Předsedající: Cwiertka K., Mihál V., Janků F.

 1. SZÉPE, P.; KAJO, K.; SLÁVIK, P.; FELCANOVÁ, D.; PLANK, L.
  Riziko diagnostického omylu pri zriedkavých nádoroch maternice v kyretovanom bioptickom materiáli. (8‘, 3‘ diskuse)
 2. VICHA, A.; SUMERAUER, D.; STEJSKALOVÁ, E.; JAROŠOVÁ, M.; HOLZEROVÁ, M.; PUCHMAJEROVÁ, A.; KŘEPELOVÁ, A.; KRUTÍLKOVÁ, V.; ECKSCHLAGER, T.
  Molekulárně cytogenetická charakterizace tří dětských feochromocytomů. (8‘, 3‘ diskuse)
 3. MACHÁLEKOVÁ, K.; KAJO, K.; SZÉPE, P.; PLANK, L.
  Nezvyčajná asociácia nádorov typu GIST a NET u pacienta s neurofibromatózou- limity klinickej a patologickej diagnostiky. (8‘, 3‘ diskuse)
 4. HORÁK, L.; KOHOUT, P.; KUBECOVÁ, M.
  Stanovení radiačního poškození tenkého střeva měřením střevní propustnosti. (8‘, 3‘ diskuse)
 5. HOLUBEC, L.; FÍNEK, J.; SALVÉT, J.; TOPOLČAN, O.
  BNP (brain natriuretic peptide) - marker kardiálního selhávání u pacientů léčených radioterapií. (8‘, 3‘ diskuse)
 6. HÜTTELOVÁ, R.; KLEIBL, Z.
  Využití technik asistované reprodukce v péči o onkologické pacienty. (8‘, 3‘ diskuse)
 7. HORÁK, L.; LISÝ, P.; DUCHÁČ, V.; ŠTUKAVEC, J.; ŠVEC, A.; JIRÁSEK, T.
  Víme co léčíme ? Jak zlepšit detekci postižení uzlin u kolorektální rakoviny. (8‘, 3‘ diskuse)
 8. DUCHÁČ, V.; HORÁK, L.; ZAVADIL, J.; LEŽAL, D.; ŠTUKAVEC, J.
  Autofluorescenční diagnostika kolorektálního karcinomu. (8‘, 3‘ diskuse)

8. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu nádorových onemocnění II (10.30-12.05 hod., Sál PEGASUS)

Předsedající: Dvořáčková J., Pilka R., Srovnal J.

 1. BOHANES, T.; KLEIN, J.; NEORAL, Č.; SZKORUPA, M.; KORANDA, P.
  Detekce sentinelové uzliny u plicního karcinomu pomocí patentní modři a její klinický význam. (10‘, 3‘ diskuse)
 2. VRBA, R.; NEORAL, Č.; AUJESKÝ, R.; BOHANES, T.; KLEIN, J.; KRÁL, V.; KORANDA, P.
  Identifikace sentinelové uzliny a její význam u karcinomu jícnu a kardie. (10‘, 3‘ diskuse)
 3. PILKA, R.; KUDELA, M.; DZVINČUK, P.; KORANDA, P.
  Detekce sentinelových lymfatických uzlin pomocí 99m Tc-nanokoloidu u Ca endometria. (10‘, 3‘ diskuse)
 4. KOŘÍNKOVÁ, G.; SROVNAL, J.; HAJDÚCH, M.; ŠVACH, I.; ZLÁMALOVÁ, N.; ŠVÉBIŠOVÁ, H.; CWIERTKA, K.; MINAŘÍK, J.
  Detekce minimální reziduální choroby technikou PCR v reálném čase v sentinelových uzlinách u karcinomu prsu. (10‘, 3‘ diskuse)
 5. JANKŮ, F.; SROVNAL, J.; KOŘÍNKOVÁ, G.; HAJDÚCH, M.
  Molekulární detekce okultních nádorových buněk v kostní dřeni pacientek s časným karcinomem prsu pomocí kvantitativní RT PCR pro CEA. (10‘, 3‘ diskuse)
 6. ROŽMANOVÁ, Š.; PLACHÝ, R.; FABER, E.; ROHOŇ, P.; NOVOSADOVÁ, A.; JAROŠOVÁ, M.; INDRÁK, K.
  Monitorování minimální reziduální nemoci u nemocných s CML pomocí real-time RT-PCR. (10‘, 3‘ diskuse)
 7. HOSKOVEC, D.; ANTOŠ, F.; KUDRMANN, J.; BENKOVÁ, K.; VARGA, J.
  Cytologické a biochemické vyšetření laváže dutiny břišní u nádorů horní části GIT. (10‘, 3‘ diskuse)

9. Prognostické a prediktivní faktory III (10.30-12.15 hod., Sál PERSEUS)

Předsedající: Hajdúch M., Plank L., Svoboda M.

 1. BRAUNEROVÁ, B.; TROJANEC, R.; HAJDÚCH, M.; BOUCHALOVÁ, K.; MLČOCHOVÁ, S.; MICKOVÁ, S.
  Úskalí a možnosti akreditačního procesu a význam akreditace z pohledu laboratoratoře. (10‘, 3‘ diskuse)
 2. VRANÁ, M.; BRDIČKA, R.; OTÁHALOVÁ, E.
  Validace metod molekulární genetiky určených pro analýzu lidského genomu. (10‘, 3‘ diskuse)
 3. PLANK, L.; VRANOVSKÝ, A.; BALVAN, B.; SZÉPE, P.; KVIATKOVSKÁ, Z.
  Rozdelenie prípadov difúzneho veľkobunkového B-lymfómu do prognosticky relevantných skupín s využitím internetového registra pacientov Lymfómovej skupiny Slovenska. (10‘, 3‘ diskuse)
 4. STRAŠILOVÁ, J.; HOLZEROVÁ, M.; CHLUDOVÁ, K.; ŠČUDLA, V.; ZEMANOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, H.; LAKOMÁ, I.; PREKOPOVÁ, I.; HANZLÍKOVÁ, J.; KROPÁČKOVÁ, J.; INDRÁK, K.; JAROŠOVÁ, M.
  Studie chromosomových změn u nemocných s mnohočetným myelomem. (10‘, 3‘ diskuse)
 5. CHUMCHALOVÁ, J.; KLIMEŠOVÁ, D.; KUHROVÁ, V.; DVOŘÁKOVÁ, D.; BRYCHTOVÁ, Y.; FRANCOVÁ, H.; MAYER, J.
  Sledování defektů ve fosforylaci STAT1, STAT3 proteinů a jejich význam pro stanovení prognózy u CLL pacientů. (10‘, 3‘ diskuse)
 6. KATRINCSÁKOVÁ, B.; PACOVSKÁ, T.; RAIDA, L.; FABER, E.; VONDRÁKOVÁ, J.; VODIČKA, R.; VRBICKÁ, D.; VRTĚL, R.; JAROŠOVÁ, M.; INDRÁK, K.
  Využitie polymorfizmu DNA pri monitorovaní bunkového chimérizmu u pacientov po alogénnej transplantácii hematopoetických kmeňových buniek. (10‘, 3‘ diskuse)
 7. HRABĚTA, J.; JELÍNEK, F.; ECKSCHLAGER, T.
  Korelace DNA ploidie s lokalizací a biologickou povahou spontánního melanomu u psů- možný model. (10‘, 3‘ diskuse)
 8. BLAŠTÍK, O.; SVOBODA, M.; PRŮŠA, R.; KUKAČKA, J.; STIBOROVÁ, M.; ADAM, V.; PETRLOVÁ, J.; BEKLOVÁ, M.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R.
  Ověření senzitivity elektrochemického stanovení metalothioneinu jako potencionálního markeru nádorových onemocnění. (10‘, 3‘ diskuse)

Přestávka na oběd 12.00-13.30 hod.

10. Nové možnosti protinádorové léčby (13.30-16 hod., Sál PEGASUS)

Předsedající: Strnad M., Eckschlager T., Šimánek V., Hajdúch M.

 1. FILGUEIRA de AZEVEDO, W. Jr.
  Molecular modelling in the design of anticancer drugs. (17‘, 3‘ diskuse)
 2. STRNAD, M. Roskovitin
  (Seliciclib). (17‘, 3‘ diskuse)
 3. ŠÍROVÁ, M.; MRKVAN, T.; HOVORKA, O.; ROSSMANN, P.; KOVÁŘ, M.; STROHALM, J.; ŠUBR, V.; ETRYCH, T.; PLOCOVÁ, D.; CHYTIL, P.; ROZPRIMOVÁ, L.; KUBÁČKOVÁ, K.; ULBRICH, K.; ŘÍHOVÁ, B.
  Léčba experimentálních nádorů cytostatiky vázanými na polymery na bázi HPMA vede ke vzniku dlouhodobé systémové resistence proti nádoru. (17‘, 3‘ diskuse)
 4. ŠIMÁNEK, V. Přírodní látky s protinádorovým a chemoprotektivním účinkem. (17‘, 3‘ diskuse)
 5. WĘSIERSKA-GĄDEK, J.; GUEORGUIEVA, M.; HORKY, M.; RANFTLER, M.
  Roscovitine-induced P-Ser-46 wt p53 activates p53AIP1 protein resulting in apoptosis in human breast cancer MCF-7 cells. (10‘, 3‘ diskuse)
 6. HORÁK, L.; ŠTUKAVEC, J.; POUČKOVÁ, P.
  Fotodynamická terapie v léčbě malignit GIT, experimentální PDT kolorektální rakoviny. (10‘, 3‘ diskuse)
 7. FIGOVÁ, K.; HRABETA, J.; ČINÁTL, J.; ČINÁTL, J. JR.; MICHAELIS, M.; VONKA, V.; SOBOTKOVÁ, E.; ECKSCHLAGER, T.
  Účinok reoviru na nádorové buňky. (10‘, 3‘ diskuse)
 8. DŽUBÁK, P.; HAJDÚCH, M.; VYDRA, D.; ANZENBACHER, P.; ŠAREK, J.; NOVÁK, P.; HAVLÍČEK, V.
  Protinádorové účinky derivátů kyseliny betulinové jsou způsobeny přímou interakcí s cytochromem c. (10‘, 3‘ diskuse)
 9. SMEJKALOVÁ, J.; MICHÁLEK, J.; STEJSKALOVÁ, A.; VIDLÁKOVÁ, P.; ŠTĚRBA, J.; PENKA, M.; HÁJEK, R.
  První protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk připravená v ČR u dětských onkologických pacientů: předběžné výsledky klinické aplikace. (10‘, 3‘ diskuse)
 10. BABULA, P.; MIKELOVÁ, R.; SLADKÝ, Z.; HAVEL, L.; ADAM, V.; KIZEK, R.
  Potencionální využití naftochinonů v medicíně. (10‘, 3‘ diskuse)

11. Kurz “Principy klinických studií v onkologii pro nelékaře“ (14.30-15.45 hod.)

Cílem kurzu je přiblížit přehlednou formou principy klinického zkoušení v onkologii pro laboratorní pracovníky- nelékaře. Získané informace usnadní orientaci v odborné literatuře zabývající se problematikou diagnostiky, prognózování, predikce a léčby nádorových onemocnění. Pro účast na kurzu je nutné se přihlásit na registraci!

 • CWIERTKA K. Principy klinického zkoušení v onkologii. (30 minut)
 • DEMLOVÁ R. Správná klinická praxe, management a legislativa klinického zkoušení v onkologii. (30 minut)
 • JANKŮ F. Základy hodnocení klinické odpovědi nádorového onemocnění na terapii. (30 minut)
 • SVOBODNÍK A. Biostatistické hodnocení v klinických studiích. (30 minut)

Vyhlášení cen za nejlepší přednášku a poster, slavnostní ukončení konference (16-16.15 hod.)

Postery

 1. NEKULOVÁ, M.; ŠIMÍČKOVÁ, M.; PETRÁKOVÁ, K.; PECEN, L.; STANÍČEK, J.; PILNÝ, R.; FRGALA, T.; VALÍK, D.
  Sérový N-terminální propeptid kolagenu typu I (P1NP) a kostní metastázy karcinomu prsu.
 2. MALÍKOVÁ, J.; NOWAKOVÁ, M.; HLOBILKOVÁ, A.; KOLÁŘ, Z.
  Vliv steroidních látek na viabilitu buněčných linií mnohočetného myelomu.
 3. JANATOVÁ, M.; PROKOPCOVÁ, J.; POHLREICH, P.
  Studium úlohy genů BRCA1 a BRCA2 u sporadického karcinomu prsu.
 4. PEŠTA, M.; HOLUBEC, Ľ. JR.; TOPOLČAN, O.; RUPERT, K.; ČERNÁ, M.; LUBOŠ HOLUBEC, L. SEN.; TŘEŠKA, V.; FÍNEK, J.; ČERNÝ, R.
  Kvantitativní stanovení matrix metaloproteináz 2 a 7 (MMP-2 a MMP-7) a jejich inhibitorů (TIMP-1 a TIMP-2) u tkáňových vzorků kolorektálního karcinomu.
 5. BROŽOVÁ, M.; KLEIBL, Z.; ZADINOVÁ, M.; NETÍKOVÁ, I.; SCHOLZOVÁ, E.; MATOUŠKOVÁ, E.
  EM-G3 linie progenitorových buněk: Nový experimentální model studia vývoje lidského mamárního karcinomu.
 6. FIURÁŠKOVÁ, M.; BRYCHTOVÁ, S.; TICHÝ, T. jr.; BENEŠ, P.; HIRŇÁK, J.; ZÁLEŠÁK, B.
  Vliv nádorového mikroprostředí na progresi maligního melanomu.
 7. SMOLEJ, L.; ANDRÝS, C.; ŽÁK, P.; BELADA, D.; ŠIROKÝ, O.; KREJSEK, J.; MALÝ, J.
  Angiogenní cytokiny u chronické B-lymfocytární leukémie: souvislost s moderními prognostickými faktory.
 8. HAVLÍČEK, M.; BARTL, J.; PETLÁKOVÁ, V.
  Quality Control Measurements of PET System Siemens Ecat Accel.
 9. ENGLIŠ,M.; ZAMRAZIL,V.; JIRKOVSKÁ, A.; ZEMAN, J.; BĚLOHLÁVEK, O.; PRÁŠEK, J.
  Karcinoembryonální antigén (CEA)u medulárního karcinomu štítné žlázy ( kasuistika).
 10. NIŽŇANSKÁ, V.
  PET/CT ? Diskrepancia nálezov.
 11. HANUŠTIAK, P.; MIKELOVÁ, R.; KŘÍŽKOVÁ, S.; ADAM, V.; HODEK, P.; STIBOROVÁ, M.; BEKLOVÁ, M.; ZEMAN, L.; KIZEK, R.
  Studium flavonoidů pomocí elektrochemické detekce na uhlíkové pastové elektrodě.
 12. HLÍDKOVÁ, E.; LIPERT, J.; DRÁBKOVÁ, V.; ADAM, T.; CWIERTKA, K.; HAJDÚCH, M.
  Stanovení enzymatické aktivity dihydropyrimidin dehydrogenázy v krevních leukocytech jako prediktoru toxicity fluoropyrimidinových režimů.
 13. HORÁČEK, J. M.; TICHÝ, M.; JEBAVÝ, L.; PUDIL, R.; ŽÁK, P.; MALÝ, J.
  Vliv onkologické léčby na cirkulující markery srdečního poškození v peritransplantačním období u akutních leukémií.
 14. HORÁČEK, J. M.; PUDIL, R.; JEBAVÝ, L.; PÁSTOROVÁ, J.; ŠTRASOVÁ, A.; MALÝ, J.
  Elektrokardiografické změny v souvislosti s onkologickou léčbou.
 15. KAPUSTOVÁ, M.; SCHNEIDERKA, P.; KREJČÍ, E.; BENEŠ, P.; CWIERTKA, K.
  Tumorové markery jako prediktivní a diagnostické faktory.
 16. PROKOPCOVÁ, J.; JANATOVÁ, M.; POHLREICH, P.
  ATM jako predispoziční faktor vzniku karcinomu prsu.
 17. SLOVÁČEK, L.; SLOVÁČKOVÁ, B.; JEBAVÝ, L.; BLAŽEK, M.
  Kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové: transverzální, retrospektivní studie.
 18. SMOLEJ, L.; ANDRÝS, C.; POUR, L.; ŽÁK, P.; BELADA, D.; MAISNAR, V.; HRUDKOVÁ, M.; NOVOSAD, J.; ŠIROKÝ, O.; KREJSEK, J.; VOGLOVÁ, J.; MALÝ, J.
  Plasma concentrations of angiogenic activators VEGF and bFGF in patients with multiple myeloma, follicular lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma, and chronic myeloid leukemia.
 19. SVOBODA, M.; BLAŠTÍK, O.; PRŮŠA, R.; KUKAČKA, J.; ZÍTKA, O.; ADAM, V.; PETRLOVÁ, J.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R.
  Analýza obsahu metalothioneinu u pacientů s nádorovým onemocněním.
 20. VIGÁŠOVÁ, J.; KADLECOVÁ, J.; SPĚŠNÁ, R.; GAILLYOVÁ, R.; PENKA, M.; HÁJEK, R.
  Relativní kvantifikace nádorově specifických antigenů MAGE u mnohočetného myelomu.
 21. ZEHLEOVÁ, J.; TOPOLČAN, O.; TŘEŠKA, V.; POLÍVKOVÁ, V.; BARTOŠ, V.; ŠAFARČÍK, K.; SVOBODOVÁ, Š.; FÍNEK, J.; HOLUBEC, L.
  Interpretace výsledků nádorových markerů.
 22. VIDLÁKOVÁ, P.; SMEJKALOVÁ, J.; OČADLIKOVÁ, D.; KOVÁŘOVÁ, L.; HANÁK, L.; ZAHRADOVÁ, L.; HÁJEK, R.; MICHÁLEK, J.; PENKA, M.
  Využití in vitro expandovaných tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem.
 23. SVOBODA, Miroslav. Hypoxie, chemorezistence, invazivita, angiogeneze.
 24. NEKULOVÁ, M.; ŠIMÍČKOVÁ, M.; PETRÁKOVÁ, K.; PECEN, L.; STANÍČEK, J.; PILNÝ, R.; FRGALA, T.; VALÍK, D.
  Sérový N-terminální propeptid kolagenu typu I (P1NP) a kostní metastázy karcinomu prsu.

Kontakt: MUDr. Marián Hajdúch, PhD.

Web: http://www.solen.cz/seminare/

 • Přidat do kalendáře: 2005-12-09 00:00:00 2005-12-10 23:59:59 Europe/Prague Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie Výzva k aktivní účasti: Cílem konference je ustavení interdisciplinární platformy pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Konference bude zejména zaměřena na následující témata: A) Novinky v biologii nádorové buňky a její implikace pro diagnostiku a léčbu nádoru B) Hledání nových prognostických a prediktivních markerů v klinické onkologii C) Standardizace diagnostických postupů D) Standardizace a mezilaboratorní kontrola diagnostických metod E) Zavádění nových diagnostických postupů do klinické praxe F) Individualizace a optimalizace protinádorové léčby na základě prognosticko-prediktivních znaků s ohledem na její cost-effectiveness G) Chyby a omyly v diagnostice zhoubných onemocnění Kongresové centrum Regionálního centra, Olomouc