X. dny prof. Vladimíra Staška

- , Top hotel Praha, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořádá:
Komplexní onkologické centrum 1. LF UK Praha

Pod patronací:
ministryně zdravotnictví doc. MUDr. M. Emmerové CSc.
primátora MUDr. P. Béma CSc.
České onkologické společnosti
Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Čestné předsednictvo
Prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc., MBA, děkan 1.LF UK Praha
MUDr P. Horák, CSc, MBA, ředitel VFN, FNB a FTN
Ing. M. Petrík, vedoucí odboru zdravotnictví, zdravotní rada Středočeského kraje
MUDr. A. Aschermannová, CSc, ředitelka Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši
prof. MUDr. J. Vorliček CSc., předseda ČOS
Doc. MUDr. J. Petera PhD., předseda SROBF
Doc. MUDr. V. Bek, DrSc, emeritní přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK
MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA, ředitel IPVZ
MUDr. A. Pečenka, ředitel VZP
MUDr. A. Šteflová, WHO, koordinátor pro ČR


2. oznámení vhodné ke stažení nebo vytištění.

1. oznámení vhodné ke stažení nebo vytištění.

Generální sponzor: AstraZeneca
Hlavní sponzoři: Pierre Fabre, Novartis

Přihlášky k účasti a ubytování na adresu CK AMIS info@ckamis.cz Rooseveltova47, Praha 6

Kongresový poplatek:
do 31.1.2005 ………………..500 Kč
po 31.1.2005………………1 000 Kč
na místě……………………1 500 Kč 

Informace pro sponzory:
1. oznámení určené sponzorům vhodné ke stažení nebo vytištění.
Přihlášky k účasti zasílejte prosím nejpozději do 31.1.2005 na adresu CK AMIS, Rooseveltova 47, Praha 6, info@ckamis.cz Poplatky:
Větší stánek……………………………40 000 Kč
Malý stánek……………………………20 000 Kč
Poster……………………………………1 000 Kč

1. den: pátek 4. března:


9.00 – 9.30 Slavnostní zahájení

9.30 – 11.00

Tumory neznámé primární lokalizace

Konsensus multimodální léčby

C. Povýšil, Ústav patologické anatomie 1. LF UK Praha:
Současné možnosti patomorfologické diagnostiky nádorů neznámé primární loklalizace...20 minut

J. Votrubová, P. Mareš, Nemocnice Na Homolce a Onkologická klinika 1.LF UK VFN, Praha
PET/CT a jiné zobrazovací metody v diagnostice nádorů neznámé primární loklalizace...20 minut

K.D. Godette, Emory University School of Mediciny, Atlanta
The role of radiation in treatment of unknown primary tumor....20 minut

Panelová diskuse

Jak léčit nádory neznámé primární lokalizace

11.00 Pozdrav doc. MUDr. M. Emmerové, CSc., ministryně zdravotnictví ČR

PŘESTÁVKA

12.00 – 13.00 Minisympozium pod záštitou firmy AMGEN

Indikace pro erytropoezu stimulující proteiny (ESP) v onkologii – jak dál?

L.Petruželka
Nové terapeutické možnosti v léčbě anémie u onkologických pacientů.

P. Tesařová
EORTC doporučení pro léčbu anémie v onkologii.

T. Svoboda, FN Plzeň
Současná kritéria pro indikaci ESP v léčbě solidních nádorů.

Panelová diskuze

PŘESTÁVKA - Občerstvení

14.00 – 15.30

Nevyřešené otázky v onkologii I.
Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu

J. Srovnal, G. Kořínková, K. Vysloužil, M. Duda, K. Cwiertka, H. Švébišová, B. Gajová, M. Hajduch, FN Olomouc
Minimální reziduální choroba u kolorektálního karcinomu a její možnosti v monitorování adjuvantní terapie. ....10 minut

M. Kohoutek, M. Pospíšková , L. Ostřížková , M. Zábojníková Onkologické centrum BKN Zlín
III.linie paliativní chemoterapie pokročilého karcinomu tlustého střeva – ano či ne ? Naše zkušenosti....10 minut

M. Šmakal , A.Aschermannová, J.Vydra a kol. Ústav Onkologie a pneumologie,Nová Ves pod Pleší
III.linie paliativní chemoterapie, pro a proti.....10 minut

G. Pazdrová,F.Janků, M. Zimovjanová a kol. Onkologická klinika 1.LF UK a VFN Praha
Kombinovaná intrahepatální chemoimunoterapie jako další možnost léčby generaliovaného kolorektáního karcinomu.Naše zkušenosti. ...10 minut

Panelová diskuse

Jaký je optimální algoritmus léčby metastazujícího karcinomu tlustého střeva?

PŘESTÁVKA

16.00 – 17.00

Cetuximab v léčbě solidních nádorů

Satelitní sympozium firmy Merck

18.00 –

Brazilský večer sponzoruje AstraZeneca, Pierre Fabre Ambiente Brasilero, Praha 1,

(prosíme o vyplnění přiložené přihlášky)

2. den: sobota 5. března:


9.00 – 10.30

Nevyřešené otázky v onkologii II
Karcinom prsu

Fatima Cardoso – scientific director TRANSBIG group, Inst. Julese Bordeta Brusel
Translational Research in Clinical Trials: living the bench-to-bedside principle....20 minut

R.Trojanec, M. Hajduch, K. Bouchalová , Z. Kolář, B. Braunerová, E. Sedláková, FN Olomouc
Limitace metody FISH při vyšetřování počtu kopií chromozomu 17 u karcinomu prsu pomocí přímo značených alfa satelitních (centromerických) sond ....5 minut

J. Vydra , UOP na Pleši
Prognostické faktory karcinomu prsu....5 minut

E. Matoušková, Ústav molekulární genetiky AV ČR Praha
Kultivace nádorů prsu in vitro – model pro analýzu prognostických faktorů karcinomu prsu....5 minut

J. Jiráček , Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha
Stručný úvod do proteomiky a 2D-elektroforetická analýza proteinu z buněk karcinomu prsu....5 minut

F. Janků, G. Kořínková, J. Novotný, L. Petruželka, M.Hajdúch Onkologická klinika 1. LF UK Praha a LEM UP Olomouc
RT-PCR detekce minmální reziduální choroby v kostní dřeni u pacientek s časnými stadii karcinomu prsu.
...5 minut

Panelová diskuse

Koho a jak léčit na podkladě molekulárního profilu

PŘESTÁVKA

11.00 – 12.00

Nevyřešené otázky adjuvantní léčby karcinomu prsu

L. Petruželka, Onkologická klinika 1. LF UK
Adjuvantní terapie u premenopauzálních žen. Závěry St. Gallenské konference....10 minut

B. Konopásek, L. Petruželka, P. Tesařová, O. Přibylová, J. Novotný Onkologická klinika 1. LF UK
Koncept komplexní péče o ženy mladší 35 let....10 minut

O. Přibylová, H. Honová, Onkologická klinika 1. LF UK
Adjuvantní terapie u postmenopauzálních žen. Ve světle závěrů konference v San Antoniu a St.Gallen....10 minut

Panelová diskuze

Jak aplikovat současné poznatky do klinické praxe

PŘESTÁVKA - lehký oběd

12.30 – 14.00

Nevyřešené otázky v onkologii III

R. Pirker AKH Vídeň:
Adjuvant therapy in NSCLC - State of the art

Panelová diskuse

Je možný konsensus adjuvantní léčby bronchogenního karcinomu?

14.00 Závěr konference

V pátek 4.3.2005 ve 13.00 hod. : Schůzka CKO s praktickými lékaři – salonek
Onkologická paliativní péče – odraz do terénu


Zúčastním se společenského večera v restauraci Ambiente Brasillero
Jméno…………………………………………………………………
Pracoviště…………………………………………………………….


Prosím odeslat na adresu:
Jaroslav Mareš, sekretariát Onkologické kliniky VFN, Praha 2, U Nemocnice 2
nebo e-mailem mares.jaroslav@vfn.cz
Prosím odeslat co nejdříve, restaurace má limitovaný počet míst.
Děkuji Dr. O. Přibylová

Kontakt: olga.pribylova@vfn.cz

  • Přidat do kalendáře: 2005-03-04 00:00:00 2005-03-05 23:59:59 Europe/Prague X. dny prof. Vladimíra Staška Top hotel Praha, Praha