XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

- , Šafránkův pavilon, přednáškový sál LF UK v Plzni, Plzeň

Konferenční abstrakta z tohoto ročníku jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Pořadatel:
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN v Plzni
Pod záštitou:
hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna; České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS J.E.P.; ředitelky FN Plzeň Ing. Jaroslavy Kunové; děkana LF V Plzni doc. MUDr. Jaroslava Koutenského, CSc.
Prezident konference:
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., Klinika TRN FN, E. Beneše 13, Plzeň
Koordinátoři:
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., klinika TRN FN, E. Beneše 13, Plzeň
Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., klinika TRN LF MU, FN, Jihlavská 20, Brno
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc., klinika pneumologie a hrudní chirurgie, FN, Budínova 2, Praha 8 - Bulovka

Abstrakta

Poslední termín pro zaslání abstraktů je do 20. 10. 2005.
Formulář pro abstrakty naleznete zároveň s přihláškou na www.pneuonkdny.cz Program a další informace naleznete ve formátu pdf nebo dále:

1. den – čtvrtek

Vědecký program organizuje Eli Lilly ČR, s.r.o.

12.00 – 12.15 Úvodní proslov

12.15 – 14.00 Blok č.1: NSCLC – Nové trendy a perspektivy

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Co víme nového po kongresech ASCO 2005 a WCLC 2005 v oblasti léčby NSCLC?

doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Brno
Současná role biologické léčby bronchogenního karcinomu

doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
Oddělení nukleární medicíny – PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
Přínos PET a PET/CT k diagnostice bronchogenního karcinomu

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Klinika tuberkulózy a nemocí respiračních, LF v Plzni
Prediktivní faktory účinnosti terapie a jejich vyšetření u bronchogenního karcinomu

14.00 – 14.20 Přestávka

14.20 – 16.00 Blok č. 2: Současná léčba NSCLC

doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Plicní klinika FN Hradec Králové
Význam hodnocení kvality života u onkologických pacientů

MUDr. Irena Špásová, CSc.
Plicní klinika FN v Motole
Postavení gemcitabinu v léčbě NSCLC

prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
Zhodnocení postavení platinových derivátů v léčbě NSCLC

MUDr. Peter Kasan
Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Bratislava – Podunajské Biskupice
Farmakoekonomické aspekty liečby NSCLC

16.00 – 16.20 Přestávka

16.20 – 18.00 Blok č. 3: Pemetrexed v léčbě nádorů plic a pleury

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Klinika tuberkulózy a nemocí respiračních, LF v Plzni
Profil přípravku pemetrexed

prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
Pemetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Plicní klinika FN Olomouc
Pemetrexed v léčbě maligního pleurálního mezoteliomu

2. den – pátek

Vědecký program organizuje Klinika tuberkulózy a respiračních chorob FN v Plzni

ZPRÁVY Z VÝBORU ČPFS

8.30 Zahájení: doc. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

8.45–11.00 Odborná sdělení:


Mukenšnabl P.
Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK v Plzni
Neuroendokrinní nádory plic a jejich klasifikace–včera a dnes

1Motáň J., 2Mukenšnabl P., 3Roušarová M.
1 I. interní klinika LF UK a FN v Plzni, 2 Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN v Plzni, 3Národní onkologický registr, pracoviště Plzeň
Dialyzovaní nemocní a nádory plic

Jedlička V., Čapov I., Doležel J., Peštál A.
I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně
Hraniční stavy v chirurgické léčbě NSCLC – současné trendy

Grygárková I., Kolek V., Cwiertka K.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
Konkomitantní chemoradioterapie CBDCA, vinorelbin u pacientů s NSCLC st. IIIB

1Bednářová V., 1Pešek M., 2Vozobulová V., 3Mukenšnabl P., 4Mírka H.
1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň, 2Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň, 3Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, 4RDG klinika FN Plzeň
Non-hodgkinský lymfom v plicní lokalizaci

Palatka K., Kolek V., Grygárková I.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
Zkušenosti s diagnostikou a léčbou maligního mezoteliomu, srovnání období 1990–1999 a 2000–2004

Pešek M.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň
Současný stav a perspektivy erlotinibu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Boháčová M., Zittová R.
Klinika plicních nemocí a TBC, bronchologické pracoviště, FN Olomouc
Úloha sestry při terapeutických výkonech v bronchologii

Blažková E.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň
Role sestry u nemocného s dg závažného plicního onemocnění

11.00–11.30 Přestávka

11.30–13.30


Zatloukal P., Kubík A., Doležel J., Pauk N., Havel L., Roušalová I., Křepela E., Vachtenheim J.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Praha-Bulovka
Adenokarcinom plic u nekuřáků

Skřičková J., Tomíšková M., Kaplanová J., Babičková L., Kadlec B., Staňková Y., Vašutová I., Svobodník A.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno-Bohunice a Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU
Odpověď na léčbu gefitinibem dle linie podání a performans status

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., Svobodník A.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc a Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU Brno
Program časného přístupu – gefitinib: Dobří respondeři a jejich survival

1prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., 2Minárik M., 2Benešová L.,3Svobodník A.
1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň, 2Genomac International Praha 5, 3Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU Brno
Program časného přístupu – gefitinib:Pacienti s mutacemi genu pro EGFR

1Petruželka L., 2Zemanová M., 2Svobodník A.
1Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU Brno, Onkologická klinika, Všeobecná FN Praha 2, 2Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU Brno
Program časného přístupu – gefitinib:Tolerabilitaléčby

Krákorová G.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň
Hamartom a plicní rakovina z medicínsko-teologického pohledu

Obrová H., Foldýnová A., Kašparová E.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno-Bohunice
Rehabilitace u onkologicky nemocných

Hajšmanová I.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň
Onkologičtí pacienti – od prvozáchytu k léčbě

zařazeno do programu po uzávěrce:
Hajdúch M., Berkovcová J., Dziechciarková M., Trojanec R., Janošťáková A., Wiecek S., Grygárková I, Kolek V.
Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika, LF UP a FN v Olomouci, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
Predikce účinnosti EGFR1 inhibitorů v klinické onkologii.

Kontakt: pesek@fnplzen.cz

Web: www.pneuonkdny.cz

  • Přidat do kalendáře: 2005-11-10 00:00:00 2005-11-11 23:59:59 Europe/Prague XIII. Západočeské pneumoonkologické dny Konferenční abstrakta z tohoto ročníku jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt Šafránkův pavilon, přednáškový sál LF UK v Plzni, Plzeň