PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ CHIRURGIE

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ CHIRURGIE.

Požadujeme

Odborné požadavky

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,
 • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů podmínkou,
 • další atestace, specializace nebo licence v chirurgickém oboru, včetně nástavbové atestace z onkochirurgie, nebo jiném oboru podílejícím se na diagnostice a léčbě onkologických onemocnění výhodou, stejně jako titul Ph.D., nebo habilitace/profesura ve výše uvedených oborech,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • minimálně 10 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru,
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost,
 • aktivní znalost anglického jazyka výhodou.

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

návrh koncepce ŘÍZENÍ a ROZVOJE pracoviště na období 5 let se zaměřením na oblast:

 1. provozu vlastní ambulantní a lůžkové části, včetně operativy, participace na multidisciplinárních komisích a na společných provozních, výzkumných a vzdělávacích aktivitách Kliniky operační onkologie a dalších pracovišť MOÚ,
 2. indikátorů hospodaření a kvality, včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
 3. plánu zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce,
 4. zajištění lidských zdrojů (včetně udržování zdravé firemní kultury, návrh indikátorů pro evaluaci práce lékařů a jejich využití pro motivaci zaměstnanců).

Dále požadujeme:

 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve.

Nabízíme

Další informace na webu nemocnice.

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště. Podrobné informace o Centrálních operačních sálech, stejně jako o dalších pracovištích MOÚ, lze získat rovněž z výročních zpráv, které jsou na veřejně dostupné na internetových stránkách MOÚ https://www.mou.cz/vyrocni-zpravy/t1775.

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči, doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, e-mail: kiss@mou.cz.

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 1. března 2024 (včetně). Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče, který naleznete na www.mou.cz/kariera. V případě zaslání písemné přihlášky ji adresujte na: 

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: „VŘ PRIMÁŘ/KA OCHIR".

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládaný termín konání je 11. března 2024.

 

 

Kontakt

 • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
 • kiss@mou.cz
 • tel.: 543 134 113
 • Pozice: PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ CHIRURGIE
 • Nemocnice: Masarykův onkologický ústav
 • Pracoviště: Oddělení onkologické chirurgie
 • Datum poslední aktualizace: 15. 2. 2024

Přidat novou nabídku