Informace k populačnímu pilotnímu programu časného záchytu karcinomu plic

Informace k populačnímu pilotnímu programu časného záchytu karcinomu plic

Vedle celoplošného státem organizovaného screeningu rakoviny prsu, kolorekta a děložního čípku bude brzy spuštěn také Screening rakoviny plic, který se bude zaměřovat na záchyt rakoviny plic u rizikové populace. Bude se týkat lidí, kterým je mezi 55 až 74 lety a kouří dvacet a více let let dvacet cigaret denně. Mohou to být i ti, kteří přestali kouřit před méně než 10-15 lety, ale byli to denní kuřáci dvaceti cigaret po dobu dvaceti let nebo třeba čtyřiceti cigaret po dobu deseti let.

Česká republika je v současné době výrazně zatížena karcinomem plic a většina pacientů má v době diagnózy pokročilé stadium nemoci a nádor již není operovatelný. Důležité je tedy zachycení karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek a nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních tkáních. 

V roce 2017 bylo v ČR nově diagnostikováno 6 593 pacientů se zhoubným novotvarem (ZN) plic (což je 7,6 % všech nově zjištěných ZN). V roce 2017 zemřelo 5 633 osob v souvislosti se ZN plic (což je 20,4 % všech úmrtí na ZN).

Cíle programu: 

  • Primárním cílem časného záchytu karcinomu plic je časná a přesná diagnóza daného onemocnění, která povede v kombinaci s vhodnou navazující léčbou ke snížení mortality v důsledku tohoto onemocnění. Časný záchyt onemocnění bude dále spojen s programem odvykání kouření, což povede k snížení nádorové i nenádorové morbidity. 
  • Důležité je zachycení karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek a nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních tkáních.
  • Cílem populačního pilotního programu je zároveň nastavit a vyhodnotit navržené postupy pro časný záchyt.

Navrhovaná metodika výběru účastníků screeningového programu: 

Jako cílová populace se navrhují kuřáci (současní či bývalí), jejichž kuřácká minulost čítá alespoň 20 balíčkoroků a jsou ve věku 55–74 let. Velikost populace ČR v dané věkové kategorii je dle dat ČSÚ přibližně 2,6 mil. osob a podmínku kuřáctví splňuje dle přiložených rozvah založených na demografických datech a výběrových šetřeních přibližně 500 000 vysoce rizikových osob.

Jak bude navrhovaný screeningový program fungovat?

Do procesu programu časného záchytu karcinomu plic budou zapojeni praktičtí lékaři, ambulantní pneumologové a radiologická pracoviště Komplexních onkologických center (KOC). Doplnění diagnostického procesu pak bude provedeno na specializovaných pneumologických pracovištích a následný léčebný postup bude stanovován multidisciplinárním týmem Pneumoonkochirurgických center (POCH).

  • Místem primárního kontaktu budou praktičtí lékaři, případně pneumologové, kteří budou vyhledávat rizikové osoby (věk, kuřáctví v anamnéze) a cíleným rozhovorem ověří kuřáckou zátěž (20 balíčkoroků) a pozitivně ovlivní účast daných osob v programu časného záchytu karcinomu plic. Nedílnou součástí je i krátká intervence k zanechání kouření.
  • Praktičtí lékaři odesílají osoby splňující kritéria k ambulantnímu pneumologovi nebo přímo do radiologického pracoviště KOC (v případě horší dostupnosti pneumologické péče v daném regionu a čase).
  • Další vyšetření v případě pozitivních či suspektních nálezů organizuje a indikuje pneumolog.
  • V případě negativního nálezu pacient pokračuje screeningovým programem dle schématu a zůstává v péči pneumologa, případně praktického lékaře v oblastech s horší dostupností ambulantní pneumologické péče.
  • Vhodné osoby pro pokračování vyšetřovacího algoritmu jsou odeslány do radiologického pracoviště v KOC, kde je provedeno vyšetření LDCT (nízkodávkové CT vyšetření). Pracoviště provádějící LDCT musí mít statut KOC a musí splňovat Akreditační standardy pro centra zařazená do programu. LDCT vyšetření bude provedeno v souladu s Národním radiologickým standardem (NRS) pro časný záchyt karcinomu plic.
  • Výsledky vyšetření předává radiologické pracoviště ambulantnímu pneumologovi nebo praktickému lékaři v situacích, kdy tento pacienta na vyšetření odeslal.
  • V případě pozitivního výsledku, tedy záchytu onemocnění následuje dovyšetření a onkologická léčba.  

Informace převzaty z dokumentu "Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic" (MZ ČR 12/2020)

Související dokumenty

Z médií: