dexrazoxan (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva ke snížení toxicity protinádorové léčby (chemoprotektivní léky)

Mechanismus účinku léku

  • Antracykliny (doxorubicin, epirubicin) mohou při opakovaném podání vést k poškození srdečního svalu (= kardiotoxicita), riziko stoupá s celkovou dávkou antracyklinu. Dexrazoxan chrání srdeční sval, přesný mechanismus není znám, předpokládá se, že působí vazbou na ionty železa. Tím je znemožněna tvorba komplexů železa s antracyklinem, které jsou odpovědné za vznik reaktivních radikálů. Dexrazoxan nemá vliv na účinnost antracyklinů ani jejich ostatní toxické účinky

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence chronické kardiotoxicity při vysoké celkové dávce doxorubicinu nebo epirubicinu

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 15 minut podaná 30 minut před infúzí doxorubicinu nebo epirubicinu

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při léčbě dexrazoxanem se může projevit únava, při únavě je nutná opatrnost při řízení a obsluze strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.