genomika, proteomika

Genom je soubor genů v buňce, genomika je biologická disciplína zabývající se genomem – strukturou a funkcí jednotlivých genů a jejich umístěním na jednotlivých chromozomech.

Proteom je soubor všech proteinů (bílkovin), které jsou exprimovány (vyjádřeny) v buňce a proteomika obor, který zkoumá vztah proteomu k různým pochodům v organizmu.

V nádorové buňce může docházet ke změnám genů (gen může chybět nebo se naopak vyskytovat vícekrát, může být mutován = změněn, může být přenesen do jiné části chromozomu) a může docházek k různé aktivaci genů, která je vyjádřena různou expresí příslušných bílkovin (některé bílkoviny mohou chybět, jiné bílkoviny se objevují v nadměrné míře apod.).

V současné době se zkoumají vztahy mezi genomem / proteomem a vlastnostmi nádoru s cílem co nejpřesněji určit léčbu.