Vysokodávkovaná léčba mnohočetného myelomu s transplantací autologních kmenových hemopoetických buněk a následující udržovací léčbou interferonem alfa versus interferonem alfa a dexametazonem - randomizovaná klinická studie

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 60.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Mnohočetný myelom (MM) je maligní lymfoproliferativní onemocnění, u kterého lze dosáhnout při použití klasické chemoterapie průměrné délky přežití asi 3 roky (1,2,7), kompletní remise pouze v 5-10% případů (2,7). Terapeutický postup, zahrnující provedení autologní transplantace periferních kmenových buněk či kostní dřeně, prodlužuje průměrné přežití na 5 let (1,4,7), je považován za optimální léčebnou variantu u MM (2,3,5,) a ve světě je běžně prováděn již několik let. Kompletní remise je při tomto způsobu terapie dosahováno asi u 50% dosud neléčených nemocných s MM (6).