Profylaxe časných komplikací spojených s alogenní transplantací krvetvorných progenitorových buněk periferní krve nebo kostní dřeně

flag

Klin Onkol 1997; 10(4): 110-115.

Alogenní transplantace krvetvorných progenitorových buněk může být spojena s širokou škálou komplikací. V článku jsou přehledně probrány nejčastější komplikace se zaměřením na jejich profylaxi.
Nejprve jsou rozebrány komplikace infekční se zaměřením na infekce bakteriální, mykotické, virové a infekci Pneumocystis carinii.

Dále je rozebrána profylaxe reakce štěpu proti hostiteli a venookluzivní choroby jater. Zvláštní pozornost je věnována podávání intarvenozních imunoglobulinů, terapii mukositid a profylaxi komplikací vznikajících při AB0 inkompatibilitě mezi dárcem a příjemcem.