Klin Onkol 2001; 14(3): 78-84.

Souhrn: Dendritické buňky (DB) jsou buňky předcházející antigen, které jsou silnými stimulátory imunitní odpovědi BiT Iymfocytů. Ačkoliv jsou DB normálně přítomny v cirkulaci ve velmi malých počtech, jsme dnes schopní je namnožit v buněčných kulturách. DB mohou být in vitro získány z různých zdrojů jako je kostní dřeň, pupečníková a periferní krev. Většina protokolů používá ke kultivaci DB cytokiny GM-CSF, IL-4 a TNF-alpha. Přidání dalších růstových faktorů jako je SCF a Flt-3 ligand a CD 40 může jejich počet ještě zvýšit. DB lze získat v různých stadiích zralosti v závislosti na době kultivace kultury. Pro klinické užití mohou být DB množeny v bezsérových médiích a pro budoucí využití zamraženy. V prvních experimentech jsme použili dvoukrokové metody kultivace DB z CD34+ buněk s dosažením 15násobné expanze DB během 12denní kultivace. Imunoterapie založená na využití dendritických buněkje středem zájmu v léčbě různých nádorových onemocnění a zařadila se mezi nejperspektivnější a nejintenzivněji zkoušené experimentální léčebné postupy v onkologii.

Plný text v PDF