Naše zkušenosti s kombinací mini ICE (ifosfamid, etoposid, karboplatina) po selháni antracyklinů a taxánů u pacientek s metastazujícím karcinomem prsu

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 202-207.

Souhrn: Na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN bylo od února 1996 do dubna 2001 léčeno 27 pacientů (26 žen a 1 muž) s metastazujícím karcinomem prsu po selhání atracyklinů (4) nebo antracyklinů a taxanů (23) kombinací mini lCE (den 1 a 2: ifosfamid 19/m2, karboplatina 200mg/m2, etoposid 300mg/m2), která byla podávána jednou za 28 dní do progrese nemocnění nebo projevů nepřijatelné toxicity . Všichni pacienti měli histologicky prokázaný karcinom prsu, stav výkonnosti dle ECOG 0 až 2. V době léčby bylo pacientům 33 až 71 let (medián: 47 let). Dvanáct pacientů dostalo více než 2 řady chemoterapie před tímto režimem. V tomto souboru jsme hodnotili počet léčebných odpovědí, dobu do progrese, přežití a nežádoucí účinky. Výsledky: Doposud bylo hodnoceno 27 pacientů na toxicítu a účinnost. Nebylo pozorováno žádné úmrtí v souvislosti s léčbou. Toxicita byla hodnocena dle CTC NCI. Hlavní a dávku limitující byla hematotoxicita. Během celkově podaných 106 cyklů léčby se objevilo 15 epizod febrilní neutropenie, 50 epizod hematologické toxicity stupně 3 a 4. Skupině pacientů mladších 50 let (15) bylo podáno celkem 66 cyklů léčby. Ve skupině pacientů starších 50 let (12) to bylo 40 cyklů léčby. Růstové faktory byly použity u 12 pacientů při léčbě protrahované neutropenie. U 2 cyklů se objevily průjmy stupně 3. Alopecie byla pozorována u všech pacientů. Jiná nehematologická toxicita stupně 3 a 4 nebyla zaznamenána. Léčebná odpověď byla pozorována u 41 % pacientů. V 9 případech (33%) se jednalo o parciální odpověď (PR) a ve 2 případech (8%) o kompletní odpověď (CR). Medián doby do progrese byl 22 týdnů (4-117) s 5 pacienty (19%) bez známek progrese déle než 12 měsíců. Medián celkového přežití byl 47 týdnů (4-256) s 12 pacienty (44%) žijícími déle než 1 rok a 3 pacienty (11 %) žijícími déle než 2 roky od zahájení léčby. Závěr: Režim mini lCE je efektivní u metastazujícího karcínomu prsu po selhání antracyklínů a taxánů, ale vykazuje výraznou hematotoxicitu. Tato kombinace je vhodná především pro mladší pacienty v dobrém stavu výkonnosti.

Plný text v PDF